UNIT 6 Cutting Edge Intermediate Student's Book

 0    151 flashcards    MrAngielski
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
adventure
an adventure story
start learning
przygoda
opowieść przygodowa
anecdote
He told many anecdotes about his life in Africa.
start learning
anegdota
Opowiedział wiele anegdot ze swojego życia w Afryce.
biography
I read an interesting biography of Nelson Mandela.
start learning
biografia
Czytałem ciekawą biografię Nelsona Mandeli.
clear
He nodded to show things were now clear to him.
start learning
jasne
Kiwnął głową, by pokazać, że teraz wszystko jest dla niego jasne.
crime
crime rate | crime story
start learning
przestępczość
wskaźnik przestępczości | Historia kryminalna
fantasy
He wrote fantasy stories about people from other planets.
start learning
Fantastyka
Pisał fantastyczne historie o ludziach z innych planet.
fictional
Are the events in the story fictional or did they really happen?
start learning
fikcyjny
Czy wydarzenia opisane w opowiadaniu są fikcyjne, czy wydarzyły się naprawdę?
ghost
a scary ghost story
start learning
duch
przerażająca historia o duchach
human interest
The story lacks any kind of human interest.
start learning
interes ludzki
W tej historii brakuje jakiegokolwiek ludzkiego zainteresowania.
identical twins
My sister and I are identical twins.
start learning
Bliźnięta jednojajowe
Moja siostra i ja jesteśmy bliźniakami jednojajowymi.
mannerism
He has the same mannerisms as his father.
start learning
manieryzm
Ma takie same maniery jak jego ojciec.
mystery
an Agatha Christie mystery
start learning
tajemnica
tajemnica Agaty Christie
neighbouring
neighbouring towns
start learning
sąsiedni
sąsiednie miejscowości
science fiction
He reads a lot of science fiction.
start learning
fantastyka naukowa
Czyta dużo fantastyki naukowej.
share
My cousin and I share a birthday – on 6th June.
start learning
Dzielić
Mój kuzyn i ja mamy wspólne urodziny – 6 czerwca.
shock
I was shocked by the news.
start learning
zaszokować
Byłem zszokowany tą wiadomością.
adoption
children put up for adoption
start learning
adopcja
dzieci oddane do adopcji
adoptive
adoptive father | adoptive sister
start learning
przybrany
przybrany ojciec | przybrana siostra
body-building
Arnold Schwarzenegger was a body-building champion before he became a film star and politician.
start learning
kulturystyka
Arnold Schwarzenegger był mistrzem kulturystyki, zanim został gwiazdą filmową i politykiem.
campus
Most first-year students live on the campus.
start learning
kampus
Większość studentów pierwszego roku mieszka na kampusie.
coincidence
It was a coincidence that we were on the same train.
start learning
zbieg okoliczności
To był przypadek, że jechaliśmy tym samym pociągiem.
discover
Did you discover when her birthday is?
start learning
Odkryć, dowiedzieć się
Dowiedziałeś się, kiedy są jej urodziny?
fate
Fate plays cruel tricks sometimes.
start learning
los
Los płata czasem okrutne figle.
nightmare
I still have nightmares about the accident.
start learning
koszmar
Wciąż śnią mi się koszmary związane z wypadkiem.
separate
The brothers were separated shortly after they were born.
start learning
Rozdzielić
Bracia zostali rozdzieleni wkrótce po urodzeniu.
similarity
There are similarities between the styles of the two authors.
start learning
podobieństwo
Istnieją podobieństwa między stylami obu autorów.
try
He tried for Manchester United but wasn't quite good enough.
start learning
Starać się
Starał się o Manchester United, ale nie był wystarczająco dobry.
twist of fate
By a strange twist of fate, we were on the same plane.
start learning
zrządzeniem losu
Dziwnym zrządzeniem losu lecieliśmy tym samym samolotem.
weight-lifter
My dad was a weight-lifter and won lots of competitions.
start learning
Sztangista
Mój tata był sztangistą i wygrywał wiele zawodów.
youth
In his youth he lived in France.
start learning
Młodość
W młodości mieszkał we Francji.
comet
Halley's Comet is visible from Earth every 76 years.
start learning
kometa
Kometa Halleya jest widoczna z Ziemi co 76 lat.
gap year
I went to university after spending my gap year teaching English in Japan.
start learning
rok przerwy
Poszedłem na uniwersytet po spędzeniu roku przerwy w nauczaniu języka angielskiego w Japonii.
lyric
She knows the lyrics to all the songs in 'Glee'.
start learning
tekst
Zna teksty wszystkich piosenek z „Glee”.
obsessed
William is obsessed with making money.
start learning
Mający obsesję
William ma obsesję na punkcie zarabiania pieniędzy.
acceptable
It’s simply not an acceptable way to do business.
start learning
do przyjęcia, do zaakceptowania
To po prostu nie do zaakceptowania sposób prowadzenia interesów.
base on
She based the character on her own experience.
start learning
bazować na, oprzeć się na
Oparła postać na własnym doświadczeniu.
cheat
She was caught cheating in a maths test.
start learning
Ściągać
Została przyłapana na ściąganiu na teście z matematyki.
elder
Their elder son is now at university.
start learning
starszy
Ich starszy syn jest teraz na uniwersytecie.
fault
It’s your fault that we’re late.
start learning
wina
To twoja wina, że ​​się spóźniliśmy.
follower
The actor Stephen Fry has the most followers on Twitter.
start learning
Obserwujący
Aktor Stephen Fry ma najwięcej obserwujących na Twitterze.
homeless
The shelter provides meals for homeless people.
start learning
bezdomny
Schronisko zapewnia posiłki osobom bezdomnym.
joke
Ed loves telling jokes.
start learning
Żart, dowcip
Ed uwielbia opowiadać dowcipy.
lie
I always know when she’s telling lies.
start learning
kłamstwo
Zawsze wiem, kiedy kłamie.
minor
He escaped with only minor injuries.
start learning
niewielki
Uciekł z niewielkimi obrażeniami.
part
Sara played the part of Cinderella.
start learning
rola
Sara zagrała rolę Kopciuszka.
prayer
The children knelt down to say their prayers.
start learning
modlitwa
Dzieci uklękły, aby odmówić modlitwy.
sorry
She didn't even say sorry!
start learning
przepraszam
Nawet nie powiedziała przepraszam!
truth
He might be telling the truth.
start learning
prawda
Może mówi prawdę.
assess
a study to assess the impact of crime on people’s lives
start learning
oceniać
badanie oceniające wpływ przestępczości na życie ludzi
bite
A shark can easily bite through a man’s leg.
start learning
Ugryźć
Rekin może z łatwością przegryźć nogę człowieka.
brace
Boris braced himself as the car hit the wall.
start learning
Opierać się, podpierać się
Boris..., gdy samochód uderzył w ścianę.
crash
The jet crashed shortly after take-off.
start learning
rozbić się
Samolot rozbił się krótko po starcie.
crash-land
The pilot managed to crash-land the aircraft safely.
start learning
Lądować awaryjnie
Pilotowi udało się bezpiecznie wylądować awaryjnie.
crew
The ship's crew were very helpful when I was seasick.
start learning
załoga
Załoga statku była bardzo pomocna, gdy cierpiałem na chorobę morską.
dinghy
a rubber dinghy | sailing dinghies
start learning
Łódka, ponton
ponton gumowy | żaglówki
emergency
The emergency information tells you what to do if the plane crashes.
start learning
nagły wypadek, sytuacja awaryjna
Informacje awaryjne mówią, co zrobić, jeśli samolot się rozbije.
exit
If there is a fire, use the emergency exit.
start learning
Wyjście
W przypadku pożaru skorzystaj z wyjścia awaryjnego.
explosion
The force of the explosion shook the building.
start learning
eksplozja
Siła eksplozji wstrząsnęła budynkiem.
flare
Every ship has flares to fire in an emergency.
start learning
Raca, flara
Każdy statek ma flary do wystrzelenia w nagłych wypadkach.
gasp
Ollie gasped with pain and fell to the ground.
start learning
Westchnąć
Ollie westchnął z bólu i upadł na ziemię.
head for
a boat heading for the shore
start learning
zmierzać do
łódź zmierzająca do brzegu
hold on
She held on to the rope tightly.
start learning
trzymać się
Trzymała się mocno liny.
impact
The plane’s wing was damaged by the impact.
start learning
uderzenie
Skrzydło samolotu zostało uszkodzone w wyniku uderzenia.
let go
‘Let go of me!’ Ben shouted.
start learning
puścić
– Puść mnie! – krzyknął Ben.
life belt
There weren't enough life belts on the Titanic for all the passengers to have one.
start learning
pas ratunkowy
Na Titanicu nie było wystarczającej liczby pasów ratunkowych, aby wszyscy pasażerowie je mieli.
numb
My feet felt numb with cold.
start learning
zdrętwiały
Moje stopy były zdrętwiałe z zimna.
paddle
I used my hands to paddle the surfboard where I could catch a wave.
start learning
wiosłować
Użyłem rąk do wiosłowania na desce surfingowej, gdzie mogłem złapać falę.
passenger
Rail passengers are facing even longer delays.
start learning
pasażer
Pasażerów kolei czekają jeszcze większe opóźnienia.
safety
It is important to teach children about safety on the roads.
start learning
bezpieczeństwo
Ważne jest, aby uczyć dzieci zasad bezpieczeństwa na drogach.
scream
There was a bang and she screamed in terror.
start learning
Krzyczeć
Rozległ się huk i krzyknęła przerażona.
searchlight
Police used searchlights to look for the missing child last night.
start learning
reflektor
Policja użyła reflektorów do poszukiwania zaginionego dziecka zeszłej nocy.
silent
The children were silent while the teacher was in the classroom.
start learning
cichy
Dzieci milczały, gdy nauczyciel był w klasie.
situation
We will have to deal with very similar situations in the future.
start learning
sytuacja
W przyszłości będziemy mieli do czynienia z bardzo podobnymi sytuacjami.
surfboard
He got on his surfboard and rode the waves.
start learning
deska surfingowa
Wsiadł na deskę surfingową i płynął po falach.
survive
Only one person survived the crash.
start learning
przeżyć
Katastrofę przeżyła tylko jedna osoba.
take-off
The take-off was so smooth I didn't realise we were in the air!
start learning
start
Start był tak płynny, że nie zdawałem sobie sprawy, że jesteśmy w powietrzu!
technique
a new technique for dealing with air pollution
start learning
technika
nowa technika radzenia sobie z zanieczyszczeniem powietrza
audience
The audience were clapping and cheering.
start learning
publiczność
Publiczność klaskała i wiwatowała.
aviation
Aviation is an industry that began in the twentieth century.
start learning
lotnictwo
Lotnictwo to branża, której początki sięgają XX wieku.
evidence
The knife was an important piece of evidence in the case.
start learning
dowód
Nóż był ważnym dowodem w sprawie.
experience
I had a very strange experience last week.
start learning
doświadczenie
W zeszłym tygodniu miałem bardzo dziwne doświadczenie.
ferry
a car ferry
start learning
prom
prom samochodowy
fortunately
Fortunately, the weather was excellent.
start learning
na szczęście
Na szczęście pogoda była wyśmienita.
grab
He grabbed my bag and ran.
start learning
chwycić
Chwycił moją torbę i uciekł.
gradually
The truth is gradually emerging.
start learning
stopniowo
Prawda stopniowo wychodzi na jaw.
immediately
Sam immediately offered to help.
start learning
natychmiast
Sam natychmiast zaoferował pomoc.
instructions
The equipment comes with detailed instructions.
start learning
instrukcje
Do sprzętu dołączona jest szczegółowa instrukcja.
knock
Tim knocked the glass off the table onto the floor.
start learning
Trącać
Tim strącił szklankę ze stołu na podłogę.
obviously
She obviously didn’t want to go.
start learning
Oczywiście, najwyraźniej
Najwyraźniej nie chciała iść.
sink
The boat had a hole in its side and was sinking quickly.
start learning
tonąć
Łódź miała dziurę w burcie i szybko tonęła.
strict
The doctor put me on a strict diet.
start learning
Ścisły
Lekarz zalecił mi ścisłą dietę.
surprisingly
The test was surprisingly easy.
start learning
zaskakująco
Test okazał się zaskakująco łatwy.
thankfully
Thankfully, they all got home safely.
start learning
na szczęście
Na szczęście wszyscy bezpiecznie dotarli do domów.
body
The body of a girl has been found in the river.
start learning
ciało
W rzece znaleziono ciało dziewczynki.
bog
He sank in the bog up to his knees before we could pull him out.
start learning
bagno
Zatopił się w bagnie po kolana, zanim zdążyliśmy go wyciągnąć.
breakdown
Two years ago he had a nervous breakdown.
start learning
załamanie
Dwa lata temu miał załamanie nerwowe.
character
Julia Roberts played the main character.
start learning
Rola, postać
W rolę głównej bohaterki wcieliła się Julia Roberts.
classic
Lord of the Rings' is a classic fantasy story.
start learning
klasyczny
Władca Pierścieni to klasyczna opowieść fantasy.
consider
Mrs. Gillan was considered an excellent teacher.
start learning
Uważać
Pani Gillan była uważana za doskonałą nauczycielkę.
cure
The doctor told him that the cure for bad nerves was plenty of exercise.
start learning
lekarstwo
Lekarz powiedział mu, że lekarstwem na chore nerwy jest dużo ćwiczeń.
entertain
They entertain people almost every weekend.
start learning
bawić się
Bawią ludzi prawie w każdy weekend.
French windows
They went out of the French windows into the garden.
start learning
Portfenetr
Wyszli przez portfenetr do ogrodu.
grief
He was overcome with grief after his wife's death.
start learning
smutek
Ogarnął go smutek po śmierci żony.
insane
She gradually went insane after her child was killed in a car crash.
start learning
Szalony, niepoczytalny
Stopniowo oszalała po tym, jak jej dziecko zginęło w wypadku samochodowym.
letter of introduction
My uncle gave me letters of introduction to several businessmen he knew.
start learning
list polecający
Wujek dał mi listy polecające do kilku znanych mu biznesmenów.
macabre
The film was really macabre and I was so scared I turned off the TV!
start learning
makabryczny
Film był naprawdę makabryczny i tak się przestraszyłem, że wyłączyłem telewizor!
mischievous
The mischievous little boy liked to play jokes on his friends.
start learning
Złośliwy, psotny
Psotny mały chłopiec lubił robić dowcipy swoim przyjaciołom.
nerves
A lot of people suffer from nerves before going on stage.
start learning
nerwowość
Wiele osób cierpi na nerwowość przed wyjściem na scenę.
shooting
He liked to go shooting on sunny winter days.
start learning
strzelanie
Lubił strzelać w słoneczne zimowe dni.
short story
I find short stories are ideal for reading in bed.
start learning
Opowiadanie
Uważam, że opowiadania są idealne do czytania w łóżku.
snarl
The dog growled and snarled at me.
start learning
Warczeć
Pies warknął i warknął na mnie.
tragedy
The evening ended in tragedy.
start learning
tragedia
Wieczór zakończył się tragedią.
witty
We all laughed at the speaker's witty remarks.
start learning
dowcipny
Wszyscy zaśmialiśmy się z dowcipnych uwag mówcy.
behaviour
I’m not very pleased with your behaviour.
start learning
zachowanie
Nie jestem zadowolony z twojego zachowania.
horror
She stared at him in horror.
start learning
przerażenie
Wpatrywała się w niego z przerażeniem.
speciality
His speciality is American literature.
start learning
specjalność
Jego specjalnością jest literatura amerykańska.
blink
He flashed his torch towards the coast and a light blinked back.
start learning
Błysnąć, mrugnąć
Błysnął latarką w kierunku wybrzeża i światło zamigotało.
clear
a clear sky
start learning
Czysty, przejrzysty
czyste niebo
deck
Let’s walk around the upper deck.
start learning
pokład
Przejdźmy się po górnym pokładzie.
distant
the sound of distant laughter
start learning
odległy
odległy śmiech
fortune
I’ve had the good fortune to work with some brilliant people.
start learning
Szczęście
Miałem szczęście pracować z genialnymi ludźmi.
horizon
We could see a ship on the horizon.
start learning
horyzont
Na horyzoncie widzieliśmy statek.
rock
The boat rocked slowly.
start learning
Kołysać
Łódź kołysała się powoli.
roll
They rolled the barrel down the hill.
start learning
Turlać, kulać
Sturlali beczkę ze wzgórza.
surface
The diver swam to the surface.
start learning
powierzchnia
Nurek wypłynął na powierzchnię.
violently
Her heart was beating violently.
start learning
gwałtownie
Jej serce biło gwałtownie.
attack
The attack by the dog left the child badly hurt.
start learning
atak
Atak psa sprawił, że dziecko zostało ciężko ranne.
firmly
He held the rope firmly while the others climbed up.
start learning
mocno
Mocno trzymał linę, podczas gdy inni wspinali się na górę.
shark
The film 'Jaws' is about a shark that attacks people.
start learning
rekin
Film „Szczęki” opowiada o rekinie, który atakuje ludzi.
surf
He goes for a surf every morning.
start learning
surfować
Codziennie rano idzie surfować.
visibility
Dense fog led to poor visibility in many areas.
start learning
widoczność
Gęsta mgła doprowadziła do słabej widoczności w wielu obszarach.
warning
The planes attacked without warning.
start learning
ostrzeżenie
Samoloty zaatakowały bez ostrzeżenia.
wave
The surfer caught a huge wave and rode it to the beach.
start learning
fala
Surfer złapał ogromną falę i pojechał na nią na plażę.
threaten
She’s always threatening to leave me.
start learning
zagrozić
Zawsze grozi, że mnie zostawi.
beat
Her heart was beating violently.
start learning
bić
Jej serce biło gwałtownie.
carefully
Please listen carefully.
start learning
ostrożnie
Proszę słuchać uważnie.
parachute
They all checked their parachutes before jumping from the plane.
start learning
spadochron
Wszyscy sprawdzili spadochrony przed skokiem z samolotu.
tap
There was a tap on my door and she asked if I was awake.
start learning
uzyskiwać
Ktoś zapukał do moich drzwi i zapytał, czy nie śpię.
voicemail
When I got home I checked my voicemail for messages.
start learning
poczta głosowa
Po powrocie do domu sprawdziłem pocztę głosową w poszukiwaniu wiadomości.
absolutely
This is absolutely delicious!
start learning
absolutnie
To jest absolutnie pyszne!
bank
the banks of the River Thames
start learning
brzeg
brzegi Tamizy
change the subject
Don’t change the subject!
start learning
zmienić temat
Nie zmieniaj tematu!
direction
Jill pointed in my direction.
start learning
kierunek
Jill wskazała w moim kierunku.
fear
His voice was full of fear.
start learning
strach
Jego głos był pełen strachu.
horrible
That meal was really horrible!
start learning
okropny
Ten posiłek był naprawdę okropny!
pack
a pack of dogs
start learning
stado
stado psów
panic
People ran into the streets in a panic after the explosion.
start learning
panika
Po wybuchu ludzie w panice wybiegli na ulice.
shiver
He shivered in the cold night air.
start learning
Drżeć
Zadrżał w zimnym nocnym powietrzu.
stare
She stared at me in horror.
start learning
gapić się
Patrzyła na mnie z przerażeniem.
twilight
As he walked home in the twilight, he heard an owl calling.
start learning
zmierzch
Gdy wracał do domu o zmierzchu, usłyszał wołanie sowy.
wildly
He looked around wildly and then ran out without saying a word.
start learning
dziko
Rozejrzał się dziko, po czym wybiegł bez słowa.

You must sign in to write a comment