unia europejska

 0    22 flashcards    juliamatuszewska
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Prawo pierwotne
start learning
na prawo pierwotne składają się traktaty zawierane przez państwa członkowskie - z prawnego punktu widzenia to zywkłe umowy międzynarodowe
Prawo wtórne
start learning
Znajduje swoje umocnowanie w traktacie z Lizbony. Pprawo wtórne tworzone jest przez instytucje Unii na podstawie prawa pierwotnego
rozporządzenie
start learning
pełni funkcje ujednolicenia przepisów prawnych, muszą byc opublikowane w dzienniku ustaw
Dyrektywa
start learning
Akt prawny wyznaczający cel który muszą osiągnąć wszytskie państwa
Decyzja
start learning
Mają charakter indywidualny i konkretny, wpływające dla tych podmiotów do których są skierowane
opinie
start learning
Opinie Nie mają mocy wiążącej, zawierają określone oceny,
kompetencje wyłączne
start learning
polityka pieniężna dla krajów strefy euro, ochronah zasobów morza w ramach wspólnej polityki rybołówstwa, wspólna polityka handlowa, zawieranie umów międzynarodowych
kompetencje dzielone
start learning
kraje UE wykorzytują własne kompetencje w których UE nie bierze udziału np. rynek wewnętrzny, polityka społeczna
kompetencje uzupełniające
start learning
UE nie moze intereweniować w celu koordynacji np. kultura, przemysł
Trybunał sprawiedliwości
start learning
Luksmburg, 28 sędziów + 11 rzeczników generalnych. Zapewnia jednolitą wykładnie prawa oraz jego przestrzeganie, stanowi o interpretacji prawa
Trybunał Obrachunkowy
start learning
Luksemburg, prowadzenie i właściwe wykorzytanie budżetu UE
Parlament Europejski
start learning
Strasburg, 750 posłów/5lat, nie debatują o sprawach ogólnych, podczas sesji plenarnych posłowie głosują nad aktami prawa europejskiego a stanowisko zajmują w trakcie debat. Jest ORGANEM PRAWODAWCZYM, ma współudział w uchwalaniu budżetu
Komisja Europejska
start learning
Bruksela, nie zależny organ wykonawczy, dbanie o bieżącą politykę Unii, reprezentowanie na arenie międzynarodowej, egzekwowanie prawa europejskiego
Rada Europejska
start learning
Bruksela, Tusk, Ma za zadanie wyznczanie kierunków i polityki. zasada konsensusu, zbieranie sie raz na półrocze
Rada (ministrów)
start learning
Bruksela, 28 ministrów z kazego panska po jednym, przewodniczacy zmienia sie co 6 miesiacy rotacyjnie cały czas inne panstwo, debatuja na dany temat np, ministrowie srodowiska
Zasada przyznania
start learning
Unia działą wyłącznie w granicach kompetencji przyznanych jej przez państwa czlonkowskie w traktatach do określonych w nich celów
Zasada pomocniczości
start learning
Zasada pomocniczościchodzi o dzielenie sie kompetencjami między rożnymi szczeblami władzy
Zasada proporcjonalnosci
start learning
środki jakie stosuje uniia muszą być proporcjonalne do potrzeb i dopuszczalne przez prawo
Zasada subsydiarności
start learning
polega na tym że każdy szczebel władzy realizuje zadania które nie mogą byc realizowane na nizszym
zasada przynania kompetencji
start learning
polega na tym ze UE działa wyłącznie w granicach przyznania jej w traktatach i granicach dopuszczalnych przez prawo
zwykła procedura ustawodawcza
start learning
komisja parlamentowi i radzie przekłada wniosek, zatwierdzaja albo nie potem jest czytanie i znowu parlament i rad i jesli nie to znowu czytanie albo komitet pojednawczy
cele unii
start learning
za głowne cele unii uznaje sie zapewnienei bezpieczeństwa, stabilnego wzrostu gospodarczego, rozwój społeczny, ochrone państw i wolności obywatelskich

You must sign in to write a comment