UAP 2 semestr

 0    168 flashcards    tadeuszkorach
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
fabuła filmu
start learning
the plot of the movie
a odnosi się do
start learning
a refers to
odtworzony dla filmu
start learning
recreated for the movie
popełnił samobójstwo z powodu
start learning
committed a suicide due to
zapiera dech w piersiach
start learning
be breathtaking
tak słodko-gorzki
start learning
so bittersweet
zmaga się z
start learning
struggles with
śledztwo
start learning
an investigation
najbardziej ukochany
start learning
most beloved
najbliższe postacie
start learning
the characters closest
które zamieszkują
start learning
that inhabit them
intryga
start learning
the intrigue
prowadzące do
start learning
leading up to
i ostatecznie
start learning
and ultimately
znaczenie czegoś
start learning
the meaning of something
wyjść
start learning
to be exited
przytłoczony
start learning
overwhelmed
niezwykły
start learning
unusual
pionierski w łączeniu
start learning
pioneering in connecting
nie wygasa
start learning
won't expire
podziwiany na całym świecie
start learning
admired worldwide
zakłopotany przez
start learning
embarassed by
choroba lub problem psychiczny
start learning
disease or mental problem
rozpoznać wartość czegoś lub kogoś
start learning
to recognize value of sth or sb
zmienić znaczenie lub postrzeganie czegoś
start learning
to change the meaning or perception of sth
świadek czegoś
start learning
the witness something
przedefiniować
start learning
to redefine
nierozerwalny
start learning
inseparable
zostawić coś za sobą
start learning
to leave something behind
zaniedbania
start learning
to neglect
doceniać
start learning
to appreciate
sięgać
start learning
to reach
Innowacyjny
start learning
innovative
Nadchodzący
start learning
upcoming
pociągnięcie pędzlem
start learning
brushstroke
kabina
start learning
cubicle
przełomowy
start learning
groundbreaking
popełnić samobójstwo
start learning
to commit a suicide
nieład
start learning
disorder
przedsiębiorstwo/przedsięwzięcie
start learning
undertaking
bezmiar
start learning
vastness
plotka
start learning
tittle-tattle
zawstydzony przez
start learning
abashed by
ewoluować
start learning
to evolve
nierozerwalny
start learning
inseparable
zaniedbania
start learning
to neglect
wyjść naprzeciw
start learning
to reach out
ogólny
start learning
overall
wybitny
start learning
outstanding
film pełnometrażowy
start learning
feature length film
twórca
start learning
originator
nasladowac
start learning
to mimick
przygotowany / wykwalifikowany
start learning
qualified
w odniesieniu do
start learning
to refer to
odtworzenie
start learning
to recreate
zaburzenia depresyjne
start learning
depressive disorder
zmagać się z czymś
start learning
to struggle with
zmagania
start learning
struggles
nieufność/podejrzenie
start learning
suspicion
zapierający dech
start learning
breathtaking
fabuła
start learning
plot
streszczenie
start learning
synopsis
zagłębić się
start learning
to delve into
zamieszkiwać
start learning
to inhabit
rozwijać się
start learning
to unfolt
ostatecznie
start learning
ultimately
ważność
start learning
importance
bezmiar
start learning
vastness
przedsięwzięcie
start learning
undertaking
przytłoczony
start learning
overwhelmed
speszony
start learning
abashed
przejście/przemiana
start learning
transition
pochodzenie/źródło
start learning
origin
korekta
start learning
proofreading, proof-reading
korespondent
start learning
correspondent
podejście
Mam pozytywne podejście do życia.
start learning
approach
I have a positive approach to life.
świadomość
start learning
awareness
wpływ
Niektóre wynalazki mają ogromny wpływ na zwykłych ludzi.
start learning
impact
Some inventions have great impact on ordinary people.
Rozmówca
start learning
interviewee
nagłówek
start learning
headline
pseudonim
start learning
pen name
numer gazety, wydanie
start learning
issue
nakład
Nakład gazety wynosi prawie 2 miliony.
start learning
circulation
The paper has a circulation of almost 2 million.
strona
Otwórzcie książki na stronie 30.
start learning
page
Open your books on page 30.
prenumerata
start learning
subscription
zamiast czegoś
start learning
instead of sth
ustanawiać
start learning
establish
niepokój, strach
start learning
anxiety, fear
etapy przygotowania
start learning
stages of preparing
polega na korygowaniu
start learning
consists in correcting
wzrost / przyrost
start learning
increase
przerywając nasz program
start learning
interrupting our program
zrezygnuję z władzy
start learning
going to give up power
sprawa
start learning
affair
najbardziej wybitny
start learning
most eminent
recenzja
Właśnie przeczytałem recenzje najnowszego produktu.
start learning
review
I've just read the review of the newest product.
wiązać
start learning
bind
Informator
start learning
Informer
prognoza
start learning
forecast
cenzura
Wprowadzono cenzurę, by zapobiec rozprzestrzenianiu się plotek.
start learning
censorship
Censorship was imposed to stop rumours being spread.
prawa autorskie
Nasza firma jest właścicielem praw autorskich do tych fotografii, więc jeśli zauważysz, że ktoś inny je wykorzystuje, prosimy o poinformowanie nas o tym.
start learning
copyright
Our company has a copyright on those photos, so if you see anyone else using them, please let us know.
dwumiesięczny
start learning
bimonthly
dziennikarstwo
start learning
journalism
zapowiedź
start learning
announcement
reklama
start learning
advertising
władza / autorytet
start learning
authority
sekcja
start learning
section
z urzędników
start learning
off the clerks
nagłówek prasowy
start learning
Header Press
artykuł na temat
start learning
an article on
nowelka
start learning
short story
korekta tekstu
start learning
proofreading
nakład gazety
start learning
circulation newspaper
zdawać relację
start learning
to report
sensacyjne wiadomości
start learning
Sensational news
ogłaszać
Wczoraj ogłosili swoje zaręczyny.
start learning
to announce
They announced their engagement yesterday.
poddać się
start learning
to give up
rządy większości
start learning
majority rule
mieć miejsce
start learning
to take place
punktualnie
start learning
Sharp
wybitny
start learning
eminent
dawny
start learning
former
postrzegane jako
start learning
viewed as
obszerny
start learning
extensive
relacja opracowanie
start learning
coverage
Dane niejawne
start learning
classified data
wartość intelektualna
start learning
intellectual property
brukowiec (gazeta)
start learning
gutter newspaper
brukowce
start learning
tabloid press
lewicowy
start learning
left-wing
skład
start learning
typesetting
bindowanie
start learning
binding
szata graficzna
start learning
artwork graphic layout
rozgłos, renoma
start learning
publicity
sensacyjny materiał
start learning
scoop
za granicą
start learning
overseas
redaktor naczelny gazety
start learning
editor-in-chief of the newspaper
poscig
start learning
pursuit
potentat
Donald Trump jest potentatem biznesowym, który postanowił zostać politykiem.
start learning
tycoon
Donald Trump is a business tycoon who decided to become a politician.
tantiema
start learning
royalties
wskazówka
start learning
Guidance
krzyżówka
start learning
a crossword puzzle
być uprzedzonym
start learning
to be biased
na korzyść czegoś
start learning
in favor of something
wtrącać się w coś
start learning
to intrude in
tak zwany
start learning
so-called
skład gazety
start learning
typesetting
ważność/waga
start learning
importance
obiektywny
start learning
objective
na podstawie, w oparciu o
start learning
based on
być uprzedzonym do kogoś
start learning
to be biased
na rzecz/korzyść
start learning
in favor of
być na korzyść czegos/sprzyjać
start learning
to be in favour of sth
zapobiegać
Nie wszystkim chorobom można zapobiec.
start learning
to prevent
Not all diseases can be prevented.
wtrącać się
start learning
to intrude in
tzw
start learning
so-called
zmyslac, sfabrykowac
start learning
to make up
pojawienie się
start learning
arrival
wzrost / przyrost
start learning
increase
iść w górę/wzrastac
start learning
to go up
zmniejszać się / obniżać się
start learning
to go down
wskaźniki oglądalności
start learning
audience figures
różnorodność
start learning
variety of
zdecydowanie
start learning
definitely
nadawać emitować
start learning
to broadcast
wymagać, żądać
start learning
require demand
zapewniać
Wszystko będzie dobrze, zapewniam cię.
start learning
to assure
Everything is going to be ok, I assure you.
natychmiast
start learning
straightaway

You must sign in to write a comment