Theresa May

 0    129 flashcards    karolpawlowski3
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ani się obejrzysz, a...
start learning
before you know it...
wprowadzić kogoś na urząd X
start learning
to install sb as X
ogar, pies gończy, detektyw
start learning
bloodhound
podążać za zapachem
start learning
to follow the scent
niewychylający się, trzymający się w cieniu/na uboczu
start learning
low-profile
kościelny, związany a duchowieństwem
start learning
ecclesiastical
równoległy
start learning
parallel
z domu - przy nazwisku
start learning
nee
kanclerz
start learning
chancellor
przekonanie
start learning
conviction
Punkt odniesienia
start learning
reference point
zmierzać dokądś
start learning
to head somewhere
wpis, publikacja, oddelegowanie, przydział
start learning
posting
wiejski
start learning
rural
gdzieś się osiedlić
start learning
to settle somewhere
uzyskać wejście, dostęp
start learning
to gain entry
liceum (tylko bryt. (dla młodzieży 11-18 lat))
start learning
grammar school
licencjat na kierunku humanistycznym
start learning
Bachelor of Arts
dyplom a oceną dobrą, bez wyróżnienia
start learning
second-class degree
wzrost, awans
start learning
ascent
absolwent
start learning
graduate
zrobić coś później/po czymś
start learning
to go on to do sth
przyjąć opłatę, zaksięgować wpłatę
start learning
to clear a payment
robić bilans zysków i strat
start learning
to balance the books
żywe zainteresowanie czymś
start learning
keen intrest in
radny
start learning
councillor
wybrać sb do Parlamentu
start learning
to elect sb to Parlament
ławka
start learning
bench
odzyskać
start learning
regain
piąć się po szczeblach kariery
start learning
to rise through the ranks
szybki
start learning
rapid
coś jest niemalże X
start learning
sth is nothing short of x
zdobyć coś, złapać
start learning
to land sth
doskonały, świetny
start learning
plum
pozostawać w cieniu
start learning
to be in the wilderness
nielubiany przez kogos, będący w niełasce u kogoś
start learning
out of favor with sb
podkreślić konieczność czegoś
start learning
to stress the need for sth
zmienić markę
start learning
to rebrand
w pamiętny sposób
start learning
famously
Przewodniczący Izby Gmin
start learning
Leader of the House (of Common)
objąć urząd
start learning
to take office
przeczyć prawom natury
start learning
to defy sth
zatruty kielich
start learning
poisoned chalice
trzymać się czegoś
start learning
to hold on to sth
być czyimś następcą na stanowisku X
start learning
to succeede sb as X
oznaczać coś, być symbolem czegoś
start learning
to stand for sth
wewnętrzny
start learning
internal
schizma, rozłam
start learning
schism
preferować coś
start learning
to favour sth
nieograniczający, swobodny
start learning
unrestrictive
zajmować się czymś, robić coś
start learning
to pursue sth
ujednolicać
start learning
to unify
dzielić / podzielić
start learning
to divide
leczyć rany
start learning
to heal the wounds
dobrze się na czymś znać, doskonale coś pamiętać
start learning
to be no stanger to sth
drażliwy, ciernisty
start learning
thorny
w czyjejś gestii
start learning
within sb's remit
zabronić komuś robienia czegoś (w prawniw karalny sposób)
start learning
to bar sb from doing sth
sąd apelacyjny
start learning
court of appeal
przestrzegać czegoś, trzymać się czegoś, np. przestrzegać przepisów
start learning
to uphold sth
żenujące
start learning
embarassing
przemyśleć coś, dobrze się nad czymś zastanowić
start learning
to think sth through
w obliczu czegoś
start learning
to face sth
kroki prawne
start learning
legal action
naruszenie (np. umowy)
start learning
breach
jaki pogląd ma ktoś w kwestii...?
start learning
whwre does sb stand on...?
uchylenie czegoś
start learning
repeal of sth
celowo, z rozmysłem
start learning
intentionally
dopuszczalność
start learning
acceptability
stanowisko w sprawie czegoś
start learning
stance on sth
dwuznaczny
start learning
equivocal
wyrazić swoją opinię na temat
start learning
to speak out about sth
zastraszyć
start learning
to intimidate
trafić na czołówki gazet
start learning
to make headlines
utrzymanie, konserwacja, alimenty
start learning
maintenance
złodziej
start learning
robber
zmyślić coś, składać się na coś, współtworzyć coś
start learning
to make sth up
uderzyć w czyjąś czułą strunę/czyjś czuły punkt
start learning
to strike a chord with sb
zniekształcenie, wypaczenie
start learning
distortion
uważać, że coś jest jakieś
start learning
to consider sth to be sth
prowokujący
start learning
provocative
blokada
start learning
blockage
usunięcie
start learning
removal
wskoczyć do samolotu, polecieć gdzieś
start learning
to hop on a plane
wynegocjować kontrakt/interes
start learning
to broker a deal
baczna kontrola, wnikliwa analiza
start learning
scrutiny
ochrzcić coś mianem czegoś
start learning
to dub sth sth
szpicel
start learning
snooper
statut, karta praw
start learning
charter
zmusić kogoś do zrobienia czegoś
start learning
to compel sb to do sth
historia przeglądania
start learning
browsing history
z powodu czegoś, na podstawie czegoś
start learning
on the grounds of sth
w świetle czegoś
start learning
in the light of sth
na pierwszym miejscu (u kogoś), czyjś priorytet
start learning
at the top of sb's agenda
skatalogować coś
start learning
to catalogue sth
ktoś jest o X lat młodszy od kogoś
start learning
sb is X years sb`s junior
przyszły X, niedoszły X.
start learning
X to be
nieujawniony, tajny
start learning
undisclosed
schorzenie, choroba
start learning
medical condition
wyrazić coś
start learning
to express sth
otwarty, nieskrywający czegoś
start learning
candid
drwina, kpina, uszczypliwa uwaga
start learning
jibe
kolega po X (np po fachu, na danej pozycji)
start learning
fellow X
przytyk
start learning
barb
oburzenie
start learning
outrage
zobowiązać kogoś do zrobienia czegoś
start learning
to oblige sb to do sth
brzydula
start learning
plain Jane
prasa, dziennikarze
start learning
press corps
obuwie
start learning
footwear
nosić coś, paradować w czymś
start learning
to sport sth
fajowy, odjazdowy
start learning
funky
odpowiednik
start learning
counterpart
Turystyka wysokogórska
start learning
Alpine hiking
cukrzycowy
start learning
diabetic
wgląd
start learning
insight
wygląd
start learning
appearance
historia, poprzednie dokonania, nagranie, album
start learning
record
to maroon sb
start learning
porzucić kogoś
poza czymś, oprócz
start learning
apart from sth
zbadać coś, zlustrować wzrokiem
start learning
to survey sth
cudowny, niezwykły
start learning
wondrous
mieć pełne ręce roboty
start learning
to have one's hands full
zagranie/posunięcie które naraża kogoś na krzywdę
start learning
hospital pass
wskazówka, oznaka
start learning
indication
zdarzenia, które nadejdą, przyszłość
start learning
things to come
wywołać coś, uruchamiać coś
start learning
to trigger sth
klauzula wyłczenia, klauzula wyjścia (z traktatu, ugody)
start learning
get-out clause
mniejszość etniczna
start learning
ethnic minority
wyjątek
start learning
exception

You must sign in to write a comment