strategia i struktura kooperacyjna

 0    128 flashcards    monikacyrta95529
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
strategia
start learning
strategy
planowanie
start learning
planning
analiza
start learning
analysis
narzędzie
start learning
tool
zewnętrzny
start learning
external
analiza SWOT
start learning
SWOT analysis
mocne i słabe strony
start learning
strengths and weaknesses
możliwości i zagrożenia
start learning
opportunities and threats
skala czasowa
start learning
Time scale
cel
start learning
a target
planowanie strategiczne
start learning
strategic planning
skupić się na
start learning
focus on
w trosce
start learning
for the sake
dłuższej perspektywie
start learning
longer term
pełny obraz
start learning
big picture
definiowania
start learning
defining
misja firmy
start learning
company mission
określanie
start learning
determining
ogólne cele
start learning
overall goals
przydzielanie zasobów
start learning
allocation resources
osiągać
start learning
achieve
wyżsi i średni menedżerowie
start learning
top and middle managers
planowanie operacyjne
start learning
operational planning
dotyczy
start learning
concerns with
ogólne
start learning
General
długoterminowe
start learning
Long-term
cele
start learning
goals
konkretne
start learning
specific
cele
start learning
objectives
monitorowanie
start learning
monitoring
dzień w dzień
start learning
day-to-day
departamenty
start learning
departments
kierownik średniego szczebla
start learning
middle manager
kierownik nadzorczy
start learning
supervisory manager
struktura firmy
start learning
company structure
decydować
start learning
to decide
potrzeby biznesowe
start learning
Business needs
struktura
start learning
structure
kilka
start learning
several
sposoby
start learning
ways
organizacja według funkcji
start learning
organization by function
podzielić
start learning
divide
organizacja według produktu
start learning
organization by product
zrzeszać
start learning
unite
pracownicy
start learning
employees
personel
start learning
staff
zawód
start learning
profession
linia produkcyjna
start learning
production line
organizacja według typu klienta
start learning
organization by customer type
sektor rynku
start learning
market sector
duzi klienci
start learning
large customers
kluczowi klienci
start learning
key accounts
organizacja według obszaru geograficznego
start learning
organization by geographical area
regiony
start learning
regions
powyższe
start learning
above
wstępnie
start learning
initially
w ciągu
start learning
within
według
start learning
according to
hierarchia zarządzania
start learning
management hierarchy
łańcuch dowodzenia
start learning
chain of command
najlepsi managerowie
start learning
top managers
dyrektor generalny
start learning
chief executive officer (CEO)
dyrektor operacyjny (COO)
start learning
chief operating officer (COO)
wiceprezydent
start learning
vice-president
dyrektorzy różnych działów
start learning
heads of various departments
dyrektorzy różnych działów
start learning
heads of diffetrnt departments
najwyższe kierownictwo
start learning
top management
ustalić kierunek
start learning
set the direction
wizja przyszłości
start learning
vision for the future
zarządzanie średniego szczebla
start learning
middle management
odpowiedzialny za
start learning
in charge of /responsinable for
wydział
start learning
division
oddział
start learning
branch
rozwijać
start learning
develop
szczegółowe plany
start learning
detailed plans
procedury
start learning
procedures
w oparciu o
start learning
based on
ogólna strategia
start learning
overall strategy
zarządzanie nadzorcze
start learning
supervisory management
tytuły stanowisk
start learning
job titles
nadzorca
start learning
supervisor
lider zespołu
start learning
Team Leader
szef sekcji
start learning
section chief
przydziela
start learning
assigns
niekierownicze
start learning
Non-Manager
określony
start learning
specified
oceniać
start learning
evaluate
wydajność pracy
start learning
performance
wdrażanie
start learning
implementation
hierarchia
start learning
hierarchy
określony projekt
start learning
specific project
zespoły wielofunkcyjne
start learning
cross-functional teams
zredukować
start learning
reduce
biurokracja
start learning
bureaucracy
rada dyrektorów
start learning
Board
przewodniczony przez
start learning
chaired by
przewodniczący
start learning
chairman
prezes
start learning
president
angażować się
start learning
get involved
planowanie strategiczne
start learning
strategic planning
może
start learning
perhaps / maybe
raz w miesiącu
start learning
once a month
wybierany przez
start learning
elected by
akcjonariusze
start learning
shareholders
główne interesy
start learning
main interests
wartość
start learning
value
uzyskanie
start learning
getting
dobry zwrot
start learning
good return
inwestycja
start learning
investment
zarówno
start learning
both
wypłata
start learning
payment
dywidenda
start learning
dividend
rosnące ceny akcji
start learning
rising share prices
centralizacja
start learning
centralization
decentralizacja
start learning
decentralization
kluczowe zagadnienie
start learning
Key issue
stopień centralizacji
start learning
degree of centralization
zalety centralizacji
start learning
the advantages of centralization
silny wizerunek
start learning
a strong image
doświadczeni managerowie
start learning
experienced managers
standaryzować procedury
start learning
standardize procedures
prowadzić do
start learning
lead to
ekonomia skali
start learning
economies of scale
niższe koszty
start learning
Lower costs
prostsze kanały dystrybucji
start learning
simpler distribution channels
zalety decentralizacji
start learning
advantages of decentralization
menedżerowie niższego szczebla
start learning
lower-level managers
być bardziej zaznajomiony
start learning
be more familiar

You must sign in to write a comment