stereotypy o narodach i subkulturach

 0    61 flashcards    agaa5555
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
anti-Semite
start learning
antysemita
arouse sympathy
start learning
wzbudzać współczucie
assimilation
start learning
asymilacja
asylum
The people fleeing war in their homeland sought asylum in a safer country.
start learning
azyl
Ludzie uciekający przed wojną w swojej ojczyźnie szukali azylu w bezpieczniejszym kraju.
chauvinism
start learning
szowinizm
citizens
start learning
mieszkańcy
civil and political rights
start learning
prawa obywatelskie i polityczne
civilisation race
start learning
wyścig cywilizacyjny
community
Our company should do something for the local community.
start learning
społeczność
Nasza firma powinna coś zrobić dla lokalnej społeczności.
conditions of life
start learning
warunki Ŝycia
cultural diversity
start learning
róŜnorodność kulturowa
deep-rooted suspicion
start learning
głęboko zakorzeniona podejrzliwość
dignity
start learning
godność
discrimanation
start learning
dyskryminacja
divisive policy
start learning
polityka stwarzająca podziały
equal treatment
start learning
równe traktowanie
equality of opportunity
start learning
równość szans
exclusion
start learning
wykluczenie, wyłączenie
famine
start learning
głód
fear of unemployment
start learning
strach przed bezrobociem
feel isolated
start learning
czuć się izolowanym
genocide
start learning
ludobójstwo
hardship
Everyone goes through some hardship at some point.
start learning
trudności, ubóstwo
Każdy czasem przechodzi przez trudny okres.
health care
start learning
opieka zdrowotna
hostile attitude
start learning
wrogie podejście
insecurity about the future
start learning
niepewność przyszłości
intolerance
start learning
nietolerancja
label
start learning
zaszufladkować, określić mianem
lack of the means
start learning
brak środków
justice
start learning
sprawiedliwość
mass migration
start learning
masowa migracja
minority
The Poles are the largest national minority in Great Britain.
start learning
mniejszość
Polacy są największą mniejszością narodową w Wielkiej Brytanii.
multiculturalism
start learning
wielokulturowość
negative phenomenon
start learning
negatywne zjawisko
negative stereotypes
start learning
negatywne stereotypy
newcomer
start learning
przybysz
oppress
start learning
uciskać
outsider
start learning
obcy
peaceful coexistence
start learning
pokojowe współistnienie
perceive
start learning
dostrzec
persecution
start learning
prześladowanie
poor prospects of integration
start learning
nikłe perspektywy integracji
poverty
Many people in Uganda live in poverty and don't have fresh water or enough food.
start learning
bieda
Wielu ludzi w Ugandzie żyje w biedzie i nie ma dostępu do świeżej wody i wystarczającej ilości jedzenia.
prejudice
start learning
uprzedzenie
racism
start learning
rasizm
refugee
start learning
uchodźca
freedom/life/private property
start learning
prawo do wolności osobistej/Ŝycia/prywatnej własności
slavery
start learning
niewolnictwo
stranger
start learning
obcy, obcokrajowiec
social development
start learning
rozwój społeczny
social inequality
start learning
nierówność społeczna
trans-cultural mixture
start learning
mieszanka wielokulturowa
unskilled
Unskilled young people are less likely to get jobs than those with the necessary skills.
start learning
niewykwalifikowany
Niewykwalifikowani młodzi ludzie mają mniejsze szanse na znalezienie pracy niż ci, którzy mają niezbędne umiejętności.
verbal abuse
start learning
obelgi, wyzwiska
vice
start learning
wada
victim
start learning
ofiara
violation of human rights
start learning
naruszenie praw człowieka
violent behaviour
start learning
agresywne (brutalne) zachowanie
well-being
start learning
dobrobyt
widespread
start learning
powszechny
xenofobia
start learning
ksenofobia

You must sign in to write a comment