SRL Wydawanie licencji/certyfikatów kwalifikacji ATCO

 0    35 flashcards    Monika1980
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Licencja jest
start learning
świadectwem stwierdzającym posiadanie określonych kwalifikacji oraz dowodem upoważnienia do wykonywania określonych czynności lotniczych
Licencje wydaje się
start learning
odrębnie dla każdego rodzaju specjalności członków personelu lotniczego
Licencja ojest wydawana zgodnie z
start learning
rozporządzeniem unijnym 2015/340 oraz krajowym z 2017 r. poz. 1115
Prezes Urzędu prowadzi rejestr
start learning
personelu lotniczego
Na rejestr personelu lotniczego składają się
start learning
1) lista członków personelu lotn. 2) karty osobowe członków personelu lotniczego 3) teczki osobowe członków personelu lotniczego wraz z zawartymi w nich dok.
licencja praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego - wymagania w zakresie języka polskiego
start learning
co najmniej na poziomie 4 operacyjnym, poświadczoną odpowiednim dokumentem
Uprawnienie uzup. w zakresie jęz. polskiego na poz. 6 biegłym może być wpisane do licencji praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego na podstawie
start learning
1) świadectwa dojrzałości, po zdaniu egz. maturalnego w języku polskim, 2) wykazania się w trakcie oceny końc. po szkol. wst. biegł. jęz. na poz. 6 biegłym w zakr. fraz. lotniczej i zrozumiałej komunikacji
kandydaci na praktykanta-kontrolera RL muszą ukończyć szkolenie wstępne w
start learning
organizacji szkoleniowej spełniającej wymagania określone w załączniku III (część ATCO. OR)
Po jakim czasie od dnia wyd. posiadacz licencji prakt.-kontr. RL, który nie zaczął korzystać z praw wynikających z tej licencji lub przerwał korzystanie z tych praw musi poddać się ocenie poz. wiedzy i umiejętności, aby rozp. lub kont. szkol.?
start learning
1 rok
Po jakim czasie od dnia wyd. posiadacz licencji kontr. RL, który przerwał korzystanie z tych praw musi poddać się ocenie poz. wiedzy i umiejętności, aby rozp. lub kont. szkol.?
start learning
4 lata
Licencja nie może być wydana osobie
start learning
1) zakaz prowadzenia wszelkiego rodzaju pojazdów mechanicznych 2) prowadzenia wszelkiego rodz. pojazdów w ruchu pow.
licencja - kontroler ruchu lotniczego - wymagania wiek i wykszt.
start learning
- ukończone 21 lat, wykształcenie co najmniej średnie - świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości
licencja praktykant - kontroler ruchu lotniczego - - wymagania wiek i wykszt.
start learning
ukończone 18 lat, - wykształcenie co najmniej średnie -świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości
(ADV)
start learning
uprawnienie kontroli lotniska wizualnej
(ADI)
start learning
uprawnienie kontroli lotniska instrumentalnej - zapewniania służby kontroli RL dla ruchu lotniskowego na lotnisku, które opubl. proc. pod. lub odlotu według wskazań przyrz. UWAGA uprawnieniu temu towarzyszy co najmniej jedno uprawnienie uzup.
APP
start learning
uprawnienie kontroli zbliżania proceduralnej (APP),
APS
start learning
uprawnienie kontroli zbliżania dozorowanej (APS),
ACP
start learning
uprawnienie kontroli obszaru proceduralnej (ACP),
ACS
start learning
uprawnienie kontroli obszaru dozorowanej (ACS),
Uprawnienie kontroli lotniska instrumentalnej (ADI) zawiera co najmniej jedno z następujących uprawnień uzupełniających
start learning
AIR, GMC, TWR
AIR
start learning
uprawnienie uzupełniające kontroli startów i lądowań (AIR) - zapewniania kontroli w powietrzu dla ruchu w pobliżu lotniska i na drodze startowej
GMC
start learning
uprawnienie uzupełniające kontroli ruchu naziemnego (GMC) - zapewniania kontroli ruchu naziemnego
TWR
start learning
uprawnienie uzupełniające kontroli lotniska (TWR), - zapewniania służby kontroli lotniska, obejmuje prawa wynikające z uprawnień uzupełniających AIR i GMC
Kontrola lotniska może być zapewniana - stanowiska?
start learning
z jednego stanowiska operacyjnego lub być podzielona i zapewniana z dwóch stanowisk operacyjnych, kontroli ruchu naziemnego (GMC) i kontroli startów i lądowań (AIR).
uprawnienie uzupełniające TWR uprawnia posiadacza tego uprawnienia uzupełniającego do zapewniania służby kontroli lotniska - z ilu stanowisk?
start learning
z jednego stanowiska operacyjnego, albo do oddzielnego zapewniania AIR lub GMC
GMS
start learning
Uprawnienie uzupełniające dozorowania ruchu naziemnego (GMS) - do uprawnienia uzupełniającego kontroli ruchu naziemnego lub uprawnienia uzupełniającego kontroli lotniska UWAGA kontr. ruchu naziemnego za pomocą systemów naprowadzania ruchu na lotnisku
RAD
start learning
Uprawnienie uzupełniające kontroli za pomocą radaru (RAD) - do uprawn. uzup. kontroli startów i lądowań lub uprawnienia uzupełniającego kontroli lotniska UWAGA kontr. na lotnisku za pomocą radarowych urządzeń dozorowania
Uprawnienia uzupełniające w jednostce są ważne
start learning
przez okres określony w programie utrzymania poziomu wiedzy i umiejętności w jednostce - max 3 lata
Okres ważności uprawnień uzupełniających w jednostce, które wydaje się po raz pierwszy lub wznawia, rozpoczyna się nie później niż
start learning
30 dni od daty pomyślnego przejścia oceny
przedłużenie uprawnień w jedn. - wiedza i umiejętności wnioskodawcy zostały ocenione zgodnie z programem utrzymania poziomu wiedzy i umiejętności w jednostce nie wcześniej niż
start learning
3 miesiące przed datą wygaśnięcia
przedłużenie uprawnień liczy się od
start learning
daty wygaśnięcia
program utrzymania wiedzy i umiejętności obejmuje minimalną liczbę godzin korzystania z praw wynikających z uprawnienia uzupełniającego w jednostce w określonym okresie, który nie przekracza
start learning
12 miesięcy
Okres ważności uprawnienia uzupełniającego w zakresie biegłości językowej w przypadku poziomu operacyjnego (poziom 4)
start learning
trzy lata od daty oceny
Okres ważności uprawnienia uzupełniającego w zakresie biegłości językowej w przypadku poziomu operacyjnego w przypadku poziomu rozszerzonego (poziom 5)
start learning
sześć lat od daty oceny
Okres ważności uprawnienia uzupełniającego w zakresie biegłości językowej w przypadku poziomu operacyjnego INNE JĘZYKI
start learning
czas nieokreślony

You must sign in to write a comment