Słownictwo i wyrażenia (egzamin 2017)

 0    53 flashcards    karolinaczlonka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Czy możesz mi podać trochę chleba?
start learning
Can you pass me some bread, please?
proszę (przy podawaniu czegoś)
start learning
Here you are.
nieważne, mniejsza z tym
start learning
invalid, never mind
Ty jesteś bardzo miły.
start learning
You are very kind.
Którą drogę ja powinienem wybrać?
start learning
Which road should I take now?
Skręć w lewo, wtedy idź prosto
start learning
Turn left, then go straight on.
Weź tylko, co jest konieczne.
start learning
take only what is necessary.
Kto jeszcze ich lubi?
start learning
Who else likes them?
Piotr lubi.
start learning
Peter does.
Kogo oni lubią?
start learning
Who do they like?
Kogo Ty najlepiej lubisz?
start learning
Who do you like the best?
Jaka szkoda!
start learning
What a shame / what a pity!
nie ma sprawy
start learning
It does not matter
nawzajem
start learning
Same to you.
Czy ty lubisz swoje nowe okulary przeciwsłoneczne?
start learning
Do you like your new sunglasses?
Jak Ci się podobają moje nowe okulary?
start learning
How do you like my new glasses?
Jak wyglądają jej okulary przeciwsłoneczne?
start learning
What are her sunglasses like?
Ja przepraszam za zadzwonienie tak późno.
start learning
I'm sorry for calling so late.
Ja miałem kilka rozmów do wykonania.
start learning
I had a few calls to make.
Ja oddzwonię do Ciebie.
start learning
I will call you back.
Wymień opinie o swoich ulubionych książkach.
start learning
Exchange opinions about your favorite books.
Ten tekst jest o konkursie.
start learning
This text is about the competition.
To zaprasza Ciebie na spotkanie, które ma miejsce raz w tygodniu.
start learning
It invites you to a meeting that takes place once a week.
To informuje Ciebie, gdzie ty możesz wygrać książkę.
start learning
It informs you where you can win a book.
To sugeruje, co zrobić z książkami, których ty nie używasz już.
start learning
This suggests what to do with books you do not use anymore.
To prezentuje opinię o pisarzu.
start learning
This presents the opinion about a writer.
Oni piszą o wyjściu z kimś.
start learning
They are writing about going with someone.
o zrobieniu pomyłki.
start learning
about making a mistake.
pozostawieniu czegoś w niewłaściwym miejscu.
start learning
leaving something in the wrong place.
Ja wsiadłem w niewłaściwy autobus.
start learning
I took the wrong bus.
Pozostaw mój bilet w kasie biletowej.
start learning
Leave my ticket at the ticket office.
Lisa zgubiła swój telefon.
start learning
Lisa lost her phone.
Lisa kupiła nowy telefon.
start learning
Lisa has bought a new phone.
Lisa pożyczyła Adamowi swój telefon.
start learning
Lisa lent her phone to Adam.
Ona nie jest szczęśliwa, ponieważ...
start learning
She is not happy because...
Ona nie może mieć plakatów w swoim pokoju.
start learning
She can't have posters in her room.
Ona musi dzielić pokój ze swoją siostrą.
start learning
She has to share a room with her sister.
Ona ma mniejszy pokój niż przedtem.
start learning
She has a smaller room than before.
Zgadnij, co się stało?
start learning
Guess what happened?
Fiona pisze...
start learning
Fiona is writing...
aby poprosić Adama o radę.
start learning
to ask Adam for advice.
aby zaoferować Samowi swoją pomoc.
start learning
to offer Sam her help.
aby zaprosić Sama gdzieś.
start learning
to invite Sam somewhere.
Ten pies nie chce pozostać na zewnątrz w nie dobrą pogodę.
start learning
This dog does not want to stay outside in bad weather.
To jest tylko zwierzę domowe.
start learning
This is only a pet.
To należało do innego członka rodziny wcześniej.
start learning
It belonged to another family member earlier.
To śpi na swojego gospodarza meblu.
start learning
It sleeps on a piece of her owner's furniture.
On podróżował różnymi sposobami.
start learning
He travelled in different ways.
On miał wiele przygód.
start learning
He had many adventures.
mówić innym językiem obcym.
start learning
speak another foreign language.
przez godziny
start learning
for hours
Zaproszono mnie, abym grał w zespole.
start learning
I was invited to play in a team.
Ty musisz mnie zobaczyć na scenie.
start learning
You must see me on stage.

You must sign in to write a comment