School & work 1

 0    30 flashcards    monikamrugala
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
osiągać cele
start learning
to achieve goals, to reach goals
przemęczony pracą
Zmęczony i nie zdrowy, zwłaszcza ze względu na zbyt długą pracę, np. Mój lekarz powiedział, że wyglądam na przepracowaną
start learning
run-down
Tired and not healthy, especially because of working too much e.g.: My doctor said I was looking run-down.
obiecujący
Prawdopodobnie osiągnie sukces wkrótce lub w niedalekiej przyszłości, np. obiecująca młoda aktorka.
start learning
up-and-coming
Likely to achieve success soon or in the near future e.g. up-and-coming young actress.
praca w miejscu zamieszkania
Miejsce pracy, stanowisko, kurs itp. jest jednym z powodów, dla których mieszkasz w tym samym miejscu, w którym pracujesz lub uczysz się.
start learning
residental job
A residential job, position, course, etc. is one for which you live at the same place where you work or study.
dominować nad czymś lub kimś
Nie pozwala innym mówić i dominuje na każdym spotkaniu.
start learning
dominate something or someone
He refuses to let others speak and dominates every meeting.
przełom
Jeżeli zrobisz przełom, zaczniesz odnosić sukcesy w czymś lub sięgniesz po coś.
start learning
breakthrough
If you make a breakthrough, you'll start being successful at something, or achieve somethin
osiągnięcie
start learning
achievement
toczący się
Nie osiągnięto jeszcze porozumienia, a negocjacje wciąż trwają.
start learning
ongoing
No agreement has yet been reached and the negotiations are still ongoing.
świadomy wybór (masz informacje)
Teraz znasz już wszystkie fakty, możesz dokonać świadomego wyboru.
start learning
informed choice
Now you know all the facts, you can make an informed choice.
okazja, możliwość
Jeśli teraz odłożysz, szansa może zostać utracona.
start learning
opportunity
If you delay now, the opportunity might be lost.
zdawać egzamin na prawo jazdy
Test zdolności osoby do prowadzenia samochodu, który musi zdać, aby uzyskać prawo jazdy.
start learning
to take a driving test
​A test of someone's ability to drive a car, which they must pass in order to get a driving licence.
odnieść sukces, powieść się
Musisz być dość twardy, aby odnieść sukces w świecie nieruchomości.
start learning
to be succed in
You need to be pretty tough to succeed in the property world.
zdać egzamin, test
Próbowała zdać egzamin na prawo jazdy przez sześć miesięcy i w końcu się jej powiodło.
start learning
to pass the exam, test
She's been trying to pass her driving test for six months and she's finally succeeded.
odnosić sukcesy w czymś
Musisz być twardym, aby odnieść sukces w polityce.
start learning
to be succesful in
You have to be tough to be successful in politics.
odnoszący sukcesy
W trakcie udanej kariery biznesowej zgromadziła ogromną ilość pieniędzy.
start learning
successful
During a successful business career, she accumulated a great amount of wealth.
konkurować
Firma nie ma siły marketingowej, by konkurować z farmaceutycznymi gigantami.
start learning
to compete
The company lacks the marketing muscle to compete with drug giants.
wyższy w hierarchii, ponadprzeciętny
Osoba, która ma wyższą rangę lub pozycję niż inni, coś lepszego niż przeciętne lub inne tego samego typu: Przekażę twoją skargę moim przełożonym. Niektórzy uważają, że nagrania akustyczne są lepsze niż cyfrowe.
start learning
superior
A person who is higher in rank or position than others, something better than average or better than others of the same type: I will pass your complaint on to my superiors. Some people think acoustic recordings are superior to digital ones.
poradzić sobie z czymś
Nie poradzę sobie samodzielnie z całą tą pracą. Po tym, jak straciła pracę, musieli sobie poradzić z jego pensją. Jak udaje Ci się pracować w tym upale bez klimatyzacji?
start learning
to manage something
I can't manage all this work on my own. After she lost her job, they had to manage on his salary. How do you manage to work in this heat without air conditioning?
zarządzać, kierować
To jest moje pierwsze doświadczenie w zarządzaniu innymi ludźmi, ale muszę wyglądać pewnie. On nie jest zbyt dobry w zarządzaniu ludźmi.
start learning
to manage
This is my first experience of managing other people, but I need to appear confident. He's not very good at managing people.
nieprzeparty, przytłaczający, przeważający
Poczułem przeogromną ulgę, gdy semestr się skończył.
start learning
owerwhelming
I felt an overwhelming sense of relief when the semester was over.
droga na szczyt
Pokonał wszystkie przeszkody na swojej drodze do szczytu.
start learning
path to the top
He overcame all obstacles in his path to the top.
mniejszość
Plan został zaprojektowany, aby pomóc kobietom i mniejszościom w przezwyciężaniu dyskryminacji w miejscu pracy.
start learning
a minority
The plan was designed to help women and minorities overcome discrimination in the workplace.
nieobecność
Nowy menadżer został mianowany podczas jej nieobecności. W tym roku miała powtarzające się nieobecności w pracy.
start learning
absence
A new manager was appointed during / in her absence. She has had repeated absences from work this year.
nieobecny
start learning
absent
zastąpić (w pracy), ustanowić kogoś do
Działać lub mówić za inną osobę, zwłaszcza w pracy: Zastępuję dyrektora podczas jego nieobecności. On zwrócił się do Biura Prokuratora Generalnego z formalnym wnioskiem o ustanowienie pełnomocnika zajmującego się sprawami dotyczącymi praw zwierząt.
start learning
to deputize for, to deputize sb to do sth
To act or speak for another person, especially at work: I'm deputizing for (doing the job of) the director during his absence. He made a formal request to the Attorney General's Office to deputize an agency lawyer to handle animal rights cases.
zwolnić nie z winy pracownika
Została zwolniona wraz z wieloma innymi, gdy firma przeniosła się do Kalifornii.
start learning
to lay off - laid off - laid off
She was laid off along with many others when the company moved to California.
oczywisty
Jeśli spojrzymy na problem pod innym kątem, rozwiązanie może stać się bardziej oczywiste.
start learning
obvious
If we view the problem from a different angle, a solution may become more obvious.
staranny (dopracowany)
Raport był oczywiście przygotowany ze starannością i uwagą.
start learning
studious
Very careful or paying attention to all the small details. The report was obviously prepared with studious care and attention.
alternatywny pomysł
start learning
alternative idea
hurt, hurtowy
Wzrost hurtowych cen ropy naftowej nadwyrężył finanse firmy.
start learning
wholesale
Increases in wholesale oil prices have strained the company's finances.

You must sign in to write a comment