Samorządna Rzeczpospolita

 0    49 flashcards    adaj5
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Samorząd –
start learning
sposób zorganizowania społeczności aby skuteczniej działać we wspólnych sprawach
Rodzaje samorządów
start learning
terytorialne, specjalne, inne
Rodzaje samorządów – terytorialne
start learning
Są to samorządy, które działają na określonym terytorium (np. samorząd gminny, powiatowy, wojewódzki)
Rodzaje samorządów – specjalne
start learning
należą do nich samorządy zawodowe (np. samorząd adwokacki, lekarski) i samorządy gospodarcze (np. rzemieślników, dużych firm)
rodzaje samorządów – inne
start learning
samorządy mogą być oparte także na innych więziach (np. samorząd Działkowców, myśliwych, mieszkańców osiedla, uczniowski, Studencki)
Decentralizacja władzy publicznej -
start learning
Władza centralne przekazuje część swoich uprawnień samorządom
Zasada pomocniczości -
start learning
władze centralne zajmują się tylko sprawami, których nie mogą skutecznie rozwiązać samorządy terytorialne
1 stycznia 1999
start learning
Wprowadzenie nowego podziału terytorialnego Polski – tak zwany trójstopniowy – województwa, powiaty, gminy
Rodzaje zadań samorządów
start learning
Własne i zlecone
Rodzaje zadań samorządów – własne:
start learning
edukacja, służba zdrowia, ochrona środowiska, opieka społeczna, kultura
Rodzaje zadań samorządów – zlecone:
start learning
przeprowadzenie wyborów, prowadzenie ewidencji ludności
Ewidencji ludności –
start learning
Wykaz danych dotyczących ludności, zawierające między innymi imiona i nazwiska obywateli, informacje o miejscu ich zamieszkania, stanie cywilnym oraz obywatelstwie
Subwencja –
start learning
Pieniądze otrzymane z budżetu państwa na określone cele, środki te można wykorzystać zgodnie z potrzebami i nie trzeba się z nich rozliczyć
powiat Malborski – gminy:
start learning
Gmina nowy Staw, gdy gmina Miłoradz, gmina stare Pole, gmina Malbork, gmina Lichnowy
Kontrole nad samorządem terytorialnym sprawuje
start learning
Rada Ministrów (rząd) Poprzez wojewodów
Finanse kontroluje
start learning
Rio – Regionalna Izba od rachunkowe
Regionalna Izba Obrachunkowa -
start learning
Państwowy organ kontroli, badający finanse jednostki samorządu terytorialnego
Gmina –
start learning
Najmniejsza jednostka samorządu terytorialnego
Rodzaje gmin:
start learning
Gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska, gmina Miejska
Rodzaje gmin – gmina wiejska:
start learning
kilka lub kilkanaście wsi, w Największej znajduje się urząd gminy
Rodzaje gmin – gmina miejsko-wiejska:
start learning
Miasto z okolicznymi wsiami
Rodzaje gmin – gmina miejska:
start learning
miasto z siedzibą gminy (urzędem miasta)
władze gminy w gminach wiejskich:
start learning
Rada gminy i Wójt
władze gminy w gminach miejsko-wiejskich
start learning
Burmistrz i rada miasta
Władze gminy w dużych miastach:
start learning
Prezydent i rada miasta
Radni –
start learning
to członkowie rady miasta lub gminy. Wybierają mieszkańcy co 5 lat.
Funkcje rady gminy lub rada miasta:
start learning
uchwala budżet i kontroluje jego wykonanie; określa zasady korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej; Kontroluję działania wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
Funkcję wójta, burmistrza lub prezydenta miasta:
start learning
realizuje budżet gminy; zarządza majątkiem gminie; reprezentuje gminę na zewnątrz
Rada gminy/ miasta - funkcje;
start learning
stanowiące – podejmuje uchwały tworząc prawo lokalne; kontrolne – kontroluje działania wójta Itp
Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta funkcje-
start learning
wykonawcze - zarządza gminą i urzędem gminy lub miasta oraz wprowadza w życie decyzje podjęte orzez radnych; reprezentacyjne - reprezentuje gminę na zewnątrz
Jak zostać radnym?
start learning
Trzeba mieć 18 lat, trzeba stałe zamieszkiwać to miast
jak zostać wójtem, burmistrzem lub prezydentem?
start learning
Trzeba mieć minimum 25 lat, trzeba zdobyć więcej niż połowę głosów mieszkańców
czy organy gminy można odwołać?
start learning
Można odwołać na drodze referendum lokalnego
Zadania gminy- zadania własne:
start learning
Mają zaspokoić podstawowe potrzeby mieszkańców np. komunikację miejską, dostęp do kultury
Zadania gminy – zadania zlecone:
start learning
Zleconej przez państwa np. przeprowadzenie wyborów, wydawanie dowodów osobistych
Finanse gminy – dochody:
start learning
Podatki i opłaty lokalne, pieniądze z budżetu państwa, Majątek gminy, fundusze unijne
Finanse gminy – wydatki:
start learning
utrzymywanie szkół, przedszkoli; Utrzymanie dróg, dostęp do kultury, utrzymanie sieci energetycznej i kanalizacyjnej; pomoc uboższym
Wpływ obywateli na życie gminy
start learning
głosowanie w wyborach samorządowych, uczestniczenie w referendum gminnym, składanie petycji, składanie skargi lub wniosku, uczestnicząc w konsultacjach prowadzonych z mieszkańcami przez władze gminne
Rodzaje powiatów:
start learning
Powiaty ziemskie, powiaty Grodzkie
Powiaty ziemskie –
start learning
Składają się z kilku lub kilkunastu gmin
Powiaty Grodzkie
start learning
Jedno duże miasto tzw. miasto na prawach powiatu
Władze uchwałodawczą I kontrolną w powiecie ziemskim sprawuje
start learning
Rada powiatu – w której skład wchodzi od 15 do 29 radnych
Władzę wykonawczą w powiecie ziemskim sprawuje
start learning
powoływany przez radę powiatu kilku osobowy zarząd powiatu, na którego czele stoi Starosta
Starosta –
start learning
organizuję pracę zarządu i kieruje bieżącymi sprawami powiatu. Pełni również funkcję reprezentacyjne
Zarząd powiatu –
start learning
Wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędników starostwa powiatowego, który jest siedzibą władz.
Wy powiecie grodzkim Obowiązki i prawa powiatu powierzane są:
start learning
rady miasta – posiadającej władzę uchwałodawczą; Prezydentowi - sprawującemu władzę wykonawczą
Zadania powiatu:
start learning
finansowanie Szkolnictwa; utrzymanie dróg powiatowych, ochrona środowiska, ochrona praw konsumenta, przeciwdziałanie bezrobociu w powiecie
Jakie sprawy można załatwić w starostwie powiatu:
start learning
uzyskiwanie prawa jazdy, wyd. rejestracji pojazdu, Zgoda na wycinkę drze, wyrobienie karty Wędkarskiej, uzyskiwanie zgody na budowę, zgłosić skargę jako konsument, odebranie stypendium naukowego
Władze województwa:
start learning
Sejmiki Wojewódzki, zarząd województwa, urząd Marszałkowski

You must sign in to write a comment