Samorząd województwa

 0    27 flashcards    mayaa
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Na czym polega specyfika zadań województwa samorządowego?
start learning
Specyfika zadań województwa samorządowego polega na tym, że na szczeblu woj. funkcjonuje również szeroko rozw. adm. rząd. Należało więc przyjąć komplementarny układ zadań. Przyjęto domn. komp. na rzecz sam. woj., pol. na tym,że zad. nie przyp. w ustaw.(dopow.)
Jak ustawa określa cele działania samorządu wojewódzkiego?
start learning
W kwestii celów przyjęto rozwiązanie inne niż w gminach i powiataach ("zaspokajanie zbior. potrzeb wspólnoty"). Cele każdego wojew. są określane w odrębnych aktach.
Co to jest strategia rozwoju województwa?
start learning
Strategia rozwoju województwa to dokument będący uchwałą sejmiku wojew. Określa cele województwa z zakresu rozwijania polskości, podnosz.świad. obyw., zwiększania konk. gospodarki, rozwoju kultury i in. Jest konkret. i real. w programach wojewódzkich.
Co to jest kontrakt wojewódzki?
start learning
W celu realizacji programów wojewódzkich samorząd może ubiegać się o zawarcie kontraktu wojewódzkiego, na skutek czego zyska na te cele środki z budżetu państwa. Zasady zawierania kontraktów woj. sa opisane w Ustawie o Narodowym Planie Rozwoju.
Jaką działalnosc prowadzi samorząd województwa poza ustalaniem i relizacją strategii rozwoju województwa?
start learning
Poza realizacją strategii rozwoju województwa samorząd prowadzi politykę rozwoju województwa. Zdania z zakresu tej polityki sa wymienione enumeratywnie w ustawie o sam. woj.
Czy województwo może tworzyć lub przystępować do spółek i spółdzielnii?
start learning
Województwo może tworzyć spółki akcyjne i z ograniczoną odp., a także spółdzielnie jeżeli mają służyć użyteczności publ. Może też przystępować do takich podmiotów jeżeli prowadzą one dizałalność eduk., promocyjną czy wydawniczą służącą rozw. woj.
Czy samorząd wojewódzki sporządza strategię rozwoju województwa samodzielnie?
start learning
Nie, samorząd sporządze staretegię rozwoju województwa we współpracy z innymi samorządami, adm. rządową, innymi, szczególnie granicznymi regionami innych państw, z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi.
Czy wojewódzwo może prowadzić działalnosc gospodarczą wykkraczającą poza sferę użyteczności publicznej?
start learning
Województwo, podobnie jak powiat nie mozę prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza sferę użyteczności publicznej.
Jaki jest status prawny sejmiku województwa?
start learning
Sejmik województwa jest organem kolegialnym działającym na zasadzie quorum, składającym się z radnych wybieranych w wyborach pwszechnych.
Z ilu radnych składa się sejmik województwa?
start learning
Sejmik województwa składa się: z 30 radnych jeżeli woj. liczy do 2mln mieszkańcwó, na każde kolejne 500 tys. mieszk. przypada po 3 radnych.
Kiedy sejmik województwa może być rozwiązany przed upływem kadencji?
start learning
Sejmik woj. może być rozwiązany przed upływem kadencji jeżeli: tak postanowi wspólnota w referendum, jeżeli nie zostanie odwołany wojewoda w ref. z jego inicjatywy, przez Sejm jeżeli postępuje niezgodnie z Konst. i ust., w sytuacji niewybr. zarządu-3mies.
Czy ustawa o samorządzie wojewódzkim zawiera zasadę domnienmania kompetencji organu stanowiącego i kontrolnego?
start learning
Ustawa o samorządzie woj. nie zawiera takiej zasady, podobnie jak ustawa o sam. pow.
Omów charakter statutu województwa.
start learning
Statut województwa jest uchwalany przez sejmik województwa w porozumieniu z Prezesem RM (osłabia to samodzielność jednostk sam.). Określa wewn. organ. województwa. Został zaliczony, tak jak statut powiatu do aktow prawa msc dlatego jest publ. w woj.dz. urz.
Jakie akty prawa miejscowego, poza statutem, uchwala sejmik województwa?
start learning
Sejmik województwa uchwala akty ustanawiające zasady korzystania z mienia komunalnego.
Jaka jest różnica w kompetencjach w organu stanowiącego i kontrolnego w stosunku do zarządy między powiatem a województwem?
start learning
W ustawie o samorządzie wojewódzkim nie nadano sejmikowi konpetencji do wyznaczania kierunków dzialania zarządu.
Jakie są kompetencje finansowo-majątkowe sejmiku województwa?
start learning
Sejmik województwa uchwala budżet, rozpatruje sprawozdania z jego wykonania, wprowadza podatki i opłaty, udziela absolutorium.
Jakie sa kompetencje osobowe sejmiku województwa?
start learning
Sejmik województwa ustala wysokość wynagrodzenia przewodniczącego sejmiku-marszałka, jak również wybiera skarbnika województwa.
Jakie sa kompetencje sejmiku o charakterze międzynarodowym?
start learning
Sejmik może nawiązać współprace z regionami innych państw, podejmuje uchwały w sprawach uczestnictwa w międzynarodowych organizacjach regionalnych.
Jaką funkcję oprócz stanowienia pełni sejmik województwa?
start learning
Sejmik jest też organem kontrolnym. Kontroluje zarząd i inne jednostki norganizacyjne województwa. Przeprowadza kontrolę przy pomocy komisji rewizyjnej.
Kto zwołuje pierwszą sesję sejmiku województwa?
start learning
Pierwszą sesję sejmiku zwołuje KOMISARZ WYBORCZY.
Jaki jest status prawny zarządu województwa?
start learning
Zarząd województwa jest organem kolegialnym, działającym zna zasadzie quorum, składający się z 5 członków, w tym przewodniczącego (marszałka), wiceprzewodniczącego lub wiceprzewodzniczących oraz członków. Marszałek i członkowie są wybierani przez sejmik.
Omów zasadę domniemania kompetencji na trzech szczeblach samorządu.
start learning
Na szczeblu sam.gm.-rada gminy, na szczeblu powiatowym nie wprowadzona, na szczeblu wojewódzkim-zarząd (chociaż zważając na wielość kompetencji sejmiku wym. w ustawie zarządowi nie pozostaje wiele kompet.)
Na czym polega zasada zespolenia w samorządzie wojewódzkim?
start learning
Zasada zespolenia w samorządzie wojewódzkim polega na tym, że cała administracja samorządowa w województwie jest zespolona w jednym urzędzie - urzędzie marszałkowskim i pod jednym zwierzchnikiem-marszałkiem. W województwie zespolenie jest dwutor. (a. rzad)
Z jakimi funkcjami nie można łączyc członkostwa w zarządzie województwa?
start learning
Członkostwa w zarządzie województwa nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządowej, administracji rządowej, mandatem posła i senatora. Można być zatem równocześnie radnym i członkiem zarządu.
Co dzieje sie jeżeli w głosowaniu nad uchwałą w zarządzie województwa padnie równa ilość głosów?
start learning
Jeżeli padnie równa ilość głosów decydującym jesty głos marszałka.
Kto powołuje oi odwołuje skarbnika województwa?
start learning
Skarbnika województwa powołuje i odwołuje sejmik województwa na wniosek marszałka.
Czy od decyzji indywidualnych marszałka przysługuje odowłanie?
start learning
Od decyzji indywidualnych arszałka przysługuje odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, a w sprawach powierzonych samorządowi na podstawie porozumienia z wojewodą - do właściwego ministra.

You must sign in to write a comment