Same or Different 1.2

 0    126 flashcards    asia507408
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zatrudniać
start learning
employ
Pracownik
start learning
Employee
pracodawca
start learning
employer
szanse na rynku pracy, majacy mozliwosc zatrudnienia
start learning
employable
co w mojej mocy
Zrobię wszystko co w mojej mocy
start learning
do my best
I will do my best
współlokator
start learning
flatmate
zająć się, objąć obowiązki
start learning
take up
szef
start learning
boss
koledzy z klasy
start learning
classmates
wspólnik, towarzysz, partner
start learning
partner
kolega z zespołu
start learning
team-mate
członek
start learning
member
ojciec chrzestny
start learning
godfather
matka chrzestna
start learning
godmother
mentor
start learning
mentor
uczeń
start learning
pupil
narzeczona
start learning
fiancee
narzeczony
start learning
fiance
obietnica, obiecać
start learning
promise
stres, akcent, siła
start learning
stress
podbródek
start learning
chin
szczęka
start learning
jaw
zmniejszenie / spadek, upadać
start learning
drop
rola
start learning
role
Stereotypy
start learning
stereotypes
drut, przewód, kabel
start learning
wire
Badania
start learning
researches
z jednej strony na drugą
start learning
side to side
to może wyjaśniać
start learning
this might explain
wykonać
start learning
perform
zadanie
start learning
task
nawigować
start learning
navigate
podczas gdy
start learning
whereas
wielozadaniowość
start learning
multi-tasking
nie zgadzać się
start learning
disagree
dowiedzieć się
start learning
find out
wyjaśnienie
start learning
explanation
zwrócić się do
start learning
to turn to
ubiór / strój
start learning
outfit
akapity
start learning
paragraphs
zdania
start learning
sentences
odpowiadać, dostosowywać
start learning
conform
spotkałam Phila dziś (see=meet)
start learning
I'm seeing Phil tonight
Organizujemy imprezę (have=organise)
start learning
We are having a party
Myślę o pójściu na uniwersytet (think=consider)
start learning
I'm thinking of going to university
rozważać
start learning
consider
kursywa
start learning
italic
przejść na dietę
start learning
go on a diet
poszarzeć/osiwieć
start learning
go grey
iść na drinka / spacer / posiłek
start learning
go for a drink/a walk/a meal
pójść do domu
start learning
go home
wziąć taksówkę
start learning
take a taxi
brać udział w czymś
start learning
take part in something
być podobnym do kogoś / przypominać kogoś
start learning
to take after somebody
wziąć odpowiedzialność
start learning
to take responsibility
pobrać się
start learning
get married
dostać pracę / zdobyć tytuł, stopień
start learning
get a job / get a title, degree
przyjść tutaj
start learning
get here
dogadywać się
start learning
get on with someone
robić ćwiczenia
start learning
do exercise
wykonywać prace domowe
start learning
do housework
prowadzić badania/zbierać informacje
start learning
do research
zrobić/wyświadczyć komuś przysługę
start learning
do someone a favour
nigdy się nie denerwuje
start learning
never gets angry
robi badanie dla swojej pracy
start learning
does research for his job
zdał test w ciągu ostatnich sześciu miesięcy
start learning
took a test on the last six months
obejmować,
start learning
take up
wyzwanie
start learning
challenge
równoważenie
start learning
balancing
odpowiedzialność
start learning
responsibility
według
start learning
according
Prowizja
start learning
commision
wartość, cenić, określić wartość
start learning
value
Czym się zajmujesz? (zarobkowo)
start learning
What do you do for a living?
zapasowy, wolny
start learning
spare
okazja / możliwość, szansa
start learning
opportunity
ostry, przenikliwy, chętny
start learning
keen
szok kulturowy
start learning
culture shock
kosmopolityczny
start learning
cosmopolitan
w niepełnym wymiarze godzin
start learning
part-time
błyskotliwy
start learning
brilliant
zabierać/odbierać
start learning
pick up
cel
start learning
purpose
oświadczenie, wypowiedź
start learning
statement
bezużyteczne informacje
start learning
useless informations
zastąpić
start learning
replace
koncentrować
start learning
concentrate
biegły, płynny
start learning
fluent
macierzyński, matczyny
start learning
maternal
bitwa, walka
start learning
battle
płcie
start learning
sexes
jaskiniowiec
start learning
caveman
jaskinia
start learning
cave
temat
start learning
subject
dyskusja
start learning
discussion
żart
start learning
joke
jednakże
start learning
however
badanie
start learning
study
sądzę, (do- do podkreslenia faktu myslenia)
start learning
do think
sposób
start learning
way
przestrzenny
start learning
spatial
percepcja
start learning
perception
wyposażyć
start learning
equip
naukowcy
start learning
scientists
zbadać
start learning
examine
dalej
start learning
further
samolot
start learning
aeroplane
choćby, chociażby,
start learning
even if
jeden (na koncu zdania żeby nie powtarzac rzeczownika)
start learning
one
nie może (piszemy razem)
start learning
cannot
zapytać, prosić
start learning
ask
zadać pytanie
start learning
ask a question
zdolność, umiejętność
start learning
ability,
pospolity, zwyczajny, zwykły
start learning
common
grzechotnik
start learning
rattlesnake
patrząc na siebie
start learning
looking at themselves
przerwać
start learning
interrupt
zamiast
start learning
instead
odlegle
start learning
distantly
broń
start learning
weapons
winny
start learning
guilty
instynkt
start learning
instinct
kosmopolityczny
start learning
cosmopolitan
porównanie
start learning
comparison
kilka
start learning
several
korzyść
start learning
advantage

You must sign in to write a comment