rynek pracy

 0    65 flashcards    marcinporeba5
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ogłaszać
start learning
advertise
kandydat / kandydatka
start learning
applicant
formularz aplikacyjny
start learning
application form
ubiegać się o pracę
start learning
apply for a job
zostać zwolniony
start learning
be fired
zostać zwolniony w ramach redukcji etatów
start learning
be made redutant
zostać zatrudnionym
start learning
become employed
kandydat kandydataka
start learning
Candidate candidate
list motywacyjny
start learning
covering letter
termin wykonania pracy
start learning
deadline
dobrze sobie poradzić
start learning
do well
pracownik / pracownica
start learning
employee / employee
pracodawca
Moim pracodawcą jest młoda, dobrze wykształcona kobieta.
start learning
employer
My employer is a young, well-educated woman.
załączyć
Dołączam listę wszystkich pracowników.
start learning
enclose
I enclose the list of all employees.
przedsiębiorca
Prawo oferuje wiele możliwości przedsiębiorcom.
start learning
entrepreneur
The law offers many business opportunities to entrepreneurs.
wypełnić
start learning
fill in
znaleźć pracę
start learning
find work
korzystać z doradztwa zawodowego
start learning
get careers advice
zbankrutować
Firma mojego wujka zbankrutowała na początku roku.
start learning
go bankrupt
My uncle's company went bankrupt at the beginning of the year.
zacząć pracować na własny rachunek/ wolny strzelec
start learning
go freelance / freelancer
odbyć rozmowę kwalifikacyjną
start learning
have an interview
mieć doświadczenie
start learning
have experience
zatrudniać
start learning
hire
dział personalny
start learning
human resources
biuro pośrednictwa pracy
start learning
Jobcentre
oferta pracy
start learning
job offer
zadowolenie z wykonanej pracy
start learning
job satisfaction
prowadzić rejestr
start learning
keep a record
brak (doświadczenia)
start learning
lack of (ecperience)
stracić pracę
start learning
lose your jobs
zaproponować pracę
start learning
offer a job
bez pracy
start learning
out of work
praca, stanowisko
start learning
position
stanowisko, posada
start learning
post
kwalifikacje
Jej kwalifikacje są dość słabe.
start learning
qualifications
Her qualifications are rather weak.
rekrutacja
Rekrutacja na Uniwersytet zaczyna się w czerwcu.
start learning
recruitment
University recruitment starts in June.
odrzucić
start learning
reject
złożyć rezygnację
start learning
resign
prowadzić własną firmę
start learning
run your own business
samozatrudniający
start learning
self-employed
lista najpotrzebniejszych kandydatów
start learning
short list
oferty pracy (rubryka w gazecie)
start learning
situations vacant (column in the newspaper)
staff
start learning
personel, kadra
podjąć pracę
start learning
take up a job
bezrobotny
Tomek jest w tej chwili bezrobotny.
start learning
unemployed
Tom is currently unemployed.
aktualny
start learning
up-to-date
wakat, wolne stanowisko
start learning
vacancy
pracować w domu
start learning
work from home
załączyć CV
start learning
attach a CV
sprawdzić informacje o firmie
start learning
check out a company
przejść wewnętrzne szkolenie
start learning
get in-house training
zostać zwolniony z pracy
start learning
get sacked
strajkować
start learning
go on strike
wręczyć wymówienie
start learning
hand in your notice
przekazać informacje
start learning
hand over information
mieć procedurę składania reklamacji
start learning
have a complaints procedure
zapisać się do związku zawodowego
start learning
join a union
zarejestrować się jako bezrobotny
start learning
sign on (the dole)
założyć firmę
start learning
start up a business
przyjąć, zatrudnić
start learning
take on
przyjąć od kogoś obowiązki
start learning
take over from someone
wsiąć wolne
start learning
take time off
objąć stanowisko
start learning
take up a position
sprawdzić referencje kandydata
start learning
take up a reference
mieć elastyczne godziny pracy
start learning
work flextime

You must sign in to write a comment