RÓŻNE SŁÓWKA

 0    10 flashcards    rongasieniec
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
uzupełnij dialogi słowami z ramki i dopasuj je do zdjęć. przeczytaj dialogi parami
start learning
complete the dialogues with the words from the box and match them to the pictures. read the dialogues in pairs
oznacz zdjęcia słowami z pudełka. są dwa dodatkowe słowa
start learning
label the pictures with the words from the box. there are two extra words
spraw, aby zdania były prawdziwe, wypełniając wybrany środek transportu
start learning
make the sentences true for you by completing the means of transport of your choice
oznaczyć zdjęcia rodzajami wakacji. następnie napisz poniżej każdego zdjęcia czynności z pola, które Twoim zdaniem pasują do tego rodzaju wakacji
start learning
label the pictures with the types of holiday. then write below each picture the activities from the box which you think go with this type of holiday
dopasuj znaki do odpowiedniego rodzaju zakwaterowania wakacyjnego
start learning
match the signs to the correct type of holiday accommodation
napisz o tym, gdzie mieszkałeś i co robiłeś podczas swoich ostatnich wakacji
start learning
write about where you stayed and what you did during your last holiday
uzupełnij zdania słowami z pudełka. użyj każdego słowa tylko raz
start learning
complete the sentences with the words from the box. use each word only once
wysłuchaj rozmowy w biurze informacji turystycznej i uzupełnij zdania. jak dostać się do sklepu z pamiątkami
start learning
listen to the conversation in a tourist information office and complete the sentences. how to get to the souvenir shop
w parach pytaj o drogę do miejsc poniżej
start learning
in pairs ask the way to the places below
uzupełnij zdania, wybierając odpowiednie słowo, a następnie dopasuj je do osoby, która najprawdopodobniej je wypowie
start learning
complete the sentences by choosing the correct word and then match them to the person who is most likely to say them

You must sign in to write a comment