rozmowa z kamieniem

 0    28 flashcards    zuzamazur
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Chcę wejść do twego wnętrza
start learning
Rozejrzeć się dokoła, nabrać ciebie jak tchu
-Odejdź- mówi kamień.- jestem szczelnie zamknięty
start learning
Nawet rozbite na części będziemy szczelnie zamknięte
Nawet starte na piasek
start learning
Nie wpuścimy nikogo
Przychodzę z ciekawości czystej
start learning
Życie jest dla niej jedyną okazją
Za­mie­rzam przejść się po two­im pa­ła­cu,
start learning
a po­tem jesz­cze zwie­dzić liść i kro­plę wody.
Nie­wie­le cza­su na to wszyst­ko mam.
start learning
Moja śmier­tel­ność po­win­na cię wzru­szyć.
- Je­stem z ka­mie­nia - mówi ka­mień -
start learning
i z ko­niecz­no­ści mu­szę za­cho­wać po­wa­gę.
Odejdź stąd.
start learning
Nie mam mię­śni śmie­chu.
Sły­sza­łąm, że są w to­bie wiel­kie pu­ste sale,
start learning
nie oglą­da­ne, pięk­ne nada­rem­nie,
głu­che, bez echa czy­ich­kol­wiek kro­ków.
start learning
Przy­znaj, że sam nie­du­żo o tym wiesz.
- Wiel­kie i pu­ste sale - mówi ka­mień -
start learning
ale w nich miej­sca nie ma.
Pięk­ne, byc może,
start learning
ale poza gu­stem two­ich ubo­gich zmy­słów.
Mo­żesz mnie po­znać,
start learning
nie za­znasz mnie ni­g­dy.
Całą po­wierzch­nią zwra­cam się ku to­bie,
start learning
a ca­łym wnę­trzem leżę od­wró­co­ny.
Nie szu­kam w to­bie przy­tuł­ku na wiecz­ność.
start learning
Nie je­stem nie­szczę­śli­wa.
Nie je­stem bez­dom­na.
start learning
Mój świat jest wart po­wro­tu.
Wej­dę i wyj­dę z pu­sty­mi rę­ka­mi.
start learning
A na do­wód, że by­łam praw­dzi­wie obec­na,
nie przed­sta­wię ni­cze­go prócz słów,
start learning
któ­rym nikt nie da wia­ry.
- Nie wej­dziesz - mówi ka­mień. -
start learning
Brak ci zmy­słu udzia­łu.
Żadem zmysł nie za­stą­pi ci zmy­słu udzia­łu.
start learning
Na­wet wzrok wy­ostrzo­ny aż do wszech­wi­dze­nia
pukam do drzwi kamienia
start learning
to ja wpusc mnie
nie przy­da ci się na nic bez zmy­słu udzia­łu.
start learning
Nie wej­dziesz, masz za­le­d­wie za­mysł tgo zmy­słu,
le­d­wie jego zawiazek
start learning
wy­obraź­nię
Nie mogę cze­kać dwóch ty­się­cy wie­ków
start learning
na wej­ście pod twój dach.
- Je­że­li mi nie wie­rzysz - mówi ka­mień -
start learning
zwróć się do li­ścia, po­wie to, co ja.
Do kro­pli wody, po­wie to, co liść.
start learning
Na ko­niec spy­taj wło­sa z wła­snej gło­wy.
Śmiech mnie roz­pie­ra, śmiech, ol­brzy­mi śmiech,
start learning
któ­rym śmiać się nie umiem.
nie mam drzwi
start learning
mowi kamien

You must sign in to write a comment