rozdział XI

 0    30 flashcards    prawoznawstwo2
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Wymaganie publikacji aktów normatywnych jest uzasadnione:
start learning
1. względami na skuteczność 2. względami etycznymi – nieogłoszone normy nie są w ogóle wiążące, nie są prawem (św. Tomasz z Akwinu)
Publikacja aktów normatywnych:
start learning
-urzędowa (oficjalna) zwana ogłoszeniem (w dzienniku urzędowym, w formie obwieszczenia oraz nadto w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie albo w środkach masowego przekazu)
Publikacja aktów normatywnych: (2)
start learning
nieurzędowa (nieoficjalna) w formie dowolnej (np. wydawnictwa prawnicze, zamieszczenie tekstu aktu w gazecie, wydanie go w formie broszury)
Publikacja aktu normatywnego
start learning
podanie tego aktu do wiadomości ogółu adresatów i innych podmiotów zainteresowanych bez względu na to, jaki podmiot to czyni, i bez względu na to, w jakiej to następuje formie.
Ogłoszenie aktu normatywnego
start learning
rzędowe podanie treści aktu normatywnego do wiadomości publicznej, dokonane przez upoważniony do tego podmiot
Ogłoszenie aktu normatywnego (2)
start learning
oraz w formie przewidzianej przez obowiązujące przepisy prawne; jest to więc złożona czynność konwencjonalna o szczególnej doniosłości społecznej
Norma nie może stać się elementem systemu prawnego, jeżeli nie zostanie ogłoszona
start learning
współczesne systemy prawne uzależniają wiążący charakter norm prawych od tego, czy akty normatywne, w których te normy wyrażono, zostały należycie ogłoszone.
Tekst autentyczny
start learning
ekst ogłoszony (oficjalnie opublikowany), muszą być z nim zgodne wszelkie informacje o prawie uzyskane przez zainteresowane podmioty w jakikolwiek inny sposób (np. z gazet, Systemu Informacji Prawnej Lex)
sprostowanie urzędowe
start learning
jeśli tekst ogłoszony zawiera błąd jest ono dokonywane przez upoważnione podmioty i w formie przewidzianej przez obowiązujące przepisy;
sprostowanie urzędowe w Polsce
start learning
w formie obwieszczenia przez np. Prezesa Rady Ministrów (w odniesieniu do aktów ogłoszonych w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim i Monitorze Polskim B); tekstowi sprostowanemu przysługuje przymiot autentyczności
Promulgacja
start learning
określenia tego używa się mylnie na ogłoszenie aktu normatywnego; jest to ogłoszenie ustawy zarządzone przez głowę państwa (np. prezydenta), połączone z jego kompetencją do potwierdzenia
Promulgacja (2)
start learning
że ustawa została uchwalona zgodnie z przepisami konstytucji i z poleceniem jej stosowania jej stosowania, adresowanym do wszystkich, których to dotyczy.
Dzienniki urzędowe
start learning
specjalne wydawnictwa, w których zamieszcza się akty normatywne, współcześnie podstawowa forma ogłaszania aktów normatywnych; dzień wydania dziennika jest uważany za dzień ogłoszenia aktów zamieszczonych w danym numerze
DZIENNIKI URZĘDOWE
start learning
1. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej – konstytucje, ustawy, rozporządzenia z mocą ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe
DZIENNIKI URZĘDOWE
start learning
2. Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” – akty normatywne o charakterze wewnętrznym, np. zarządzenia Prezydenta, uchwały Rady Ministrów, zarządzenia Prezesa Rady Ministrów
DZIENNIKI URZĘDOWE
start learning
3. Dzienniki urzędowe ministrów oraz dzienniki urzędowe urzędów centralnych (MENiS, Ministerstwa Kultury) – akty normatywne o charakterze wewnętrznym stanowione przez organ wydający dziennik, np. zarządzenia MF czy MENiS
DZIENNIKI URZĘDOWE
start learning
4. Wojewódzkie dzienniki urzędowe – akty prawa miejscowego wydawane przez terenowe organy administracji rządowej oraz organy samorządu terytorialnego, np. akty wydane przez wojewodę, akty stanowione przez organy powiaty, gminy
załącznik
start learning
załącznik in Polish
jako integralna część treści aktu normatywnego
„Monitor Polski B”
start learning
publikuje się w nim ważkie akty prawne, takie jak np. sprawozdania finansowe czy ogłoszenia i obwieszczenia przedsiębiorców
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej:
start learning
1. seria L (legislatio) – akty normatywne wymagające ogłoszenia (rozporządzenia, dyrektywy, ustawy europejskie, rozporządzenia europejskie)
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej:
start learning
2. seria C (Communicatio)– pozostale akty prawne, np. komunikaty Komisji Europejskiej
Warunki znajomości prawa:
start learning
1. dostępność dzienników urzędowych – wystarczający nakład, stosunkowo tanie, sprawne rozpowszechnienie (np. w siedzibach sądów, urzędu wojewódzkiego, system prenumeraty)
Warunki znajomości prawa:
start learning
2. odpowiednio długa vacatio legis – czas na zapoznanie się z treścią aktu normatywnego i przygotowanie do realizowania nowych norm
Warunki znajomości prawa:
start learning
3. przejrzysta konstrukcja systemu aktów normatywnych
Warunki znajomości prawa:
start learning
4. komunikatywne formułowanie tekstów prawnych
Informacje o prawie
start learning
dla szerokich kręgów społeczeństwa jest to podstawowe źródło wiedzy o prawie (prasa, radio, telewizja, w toku załatwiania spraw w urzędach państwowych)
Trzy rodzaje informacji, które są niezbędne obywatelowi, by mógł organizować swoje życie w społeczeństwie:
start learning
1. informacje o prawie obowiązującym, niezbędne każdemu, niezależnie od tego jaką spełnia rolę społeczną, będące elementem jego wykształcenia jako członka danej społeczności państwowej (podstawowe prawa i wolności, obowiązki...)
Trzy rodzaje informacji, które są niezbędne obywatelowi, by mógł organizować swoje życie w społeczeństwie:
start learning
2. informacje o prawie związane z pełnioną przez daną jednostkę rolą społeczną
Trzy rodzaje informacji, które są niezbędne obywatelowi, by mógł organizować swoje życie w społeczeństwie:
start learning
3. informacje akcydentalne – potrzebne zależnie od spraw, z którymi mają do czynienia
Konieczność socjotechniczna przyjęcia zasad:
start learning
- Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi, - Ignorantia iuris neminem excusat – nieznajomość prawa nikogo nie usprawiedliwia

You must sign in to write a comment