Rozdział III

 0    29 flashcards    konkurskonsta1
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są:
start learning
Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.
Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły
start learning
akty prawa miejscowego.
Warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest ich
start learning
ogłoszenie.
Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych określa
start learning
ustawa.
Umowy międzynarodowe ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie są ogłaszane w trybie wymaganym dla
start learning
ustaw.
Zasady ogłaszania innych umów międzynarodowych określa
start learning
ustawa.
Ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej i jej wypowiedzenie wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, jeżeli umowa dotyczy:
start learning
1) pokoju, sojuszy, układów politycznych lub układów wojskowych,
-
start learning
2) wolności, praw lub obowiązków obywatelskich określonych w Konstytucji,
-
start learning
3) członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w organizacji międzynarodowej,
-
start learning
4) znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym,
-
start learning
5) spraw uregulowanych w ustawie lub w których Konstytucja wymaga ustawy.
O zamiarze przedłożenia Prezydentowi Rzeczypospolitej do ratyfikacji umów międzynarodowych, których ratyfikacja nie wymaga zgody wyrażonej w ustawie, Prezes Rady Ministrów zawiadamia
start learning
Sejm.
Zasady oraz tryb zawierania, ratyfikowania i wypowiadania umów międzynarodowych określa
start learning
ustawa.
Rzeczpospolita Polska może na podstawie umowy międzynarodowej przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu
start learning
kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach.
Ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej, o której mowa w ust. 1, jest uchwalana przez Sejm
start learning
większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz przez Senat większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów
Wyrażenie zgody na ratyfikację takiej umowy może być uchwalone w
start learning
referendum ogólnokrajowym zgodnie z przepisem art. 125.
Uchwałę w sprawie wyboru trybu wyrażenia zgody na ratyfikację podejmuje
start learning
Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
Ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest
start learning
bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy.
Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli
start learning
ustawy tej nie da się pogodzić z umową.
Jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej organizację międzynarodową, prawo przez nią stanowione jest stosowane
start learning
bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami.
Rozporządzenia są wydawane przez
start learning
organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania
Upoważnienie powinno określać
start learning
organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu.
Organ upoważniony do wydania rozporządzenia nie może przekazać swoich kompetencji, o których mowa w ust. 1,
start learning
innemu organowi.
Uchwały Rady Ministrów oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów i ministrów mają charakter
start learning
wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjnie podległe organowi wydającemu te akty.
Zarządzenia są wydawane tylko na podstawie
start learning
ustawy.
Nie mogą one stanowić podstawy decyzji wobec
start learning
obywateli, osób prawnych oraz innych podmiotów.
Uchwały i zarządzenia podlegają kontroli co do ich zgodności z
start learning
powszechnie obowiązującym prawem
Organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają
start learning
akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów.
Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa
start learning
ustawa.

You must sign in to write a comment