rozdział 3 szkoła

 0    150 flashcards    opmati13
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
szkoła z internatem
start learning
boarding school
szkoła pomaturalna/kolegium/uniwersytet
start learning
college
niezależna szkoła
start learning
independent school
przedszkole
start learning
nursey school/kindergarten
szkoła prywatna
start learning
public school
szkoła publiczna
start learning
state school
szkoła zawodowa
start learning
vocational school
rok akademicki
start learning
academic year
ubiegać się o przyjęcie na uniwersytet
start learning
apply to university
uczęszczać na wykłady
start learning
attend lectures
praca licencjacka
start learning
(BA) dissertation
licencjat w dziedzinie nauk humanistycznych
start learning
BA (Bachelor of Arts)
licencjat w dziedzinie pedagogiki
start learning
BEd (Bachelor of Education)
licencjat w dziedzinie nauk ścisłych
start learning
BSc (Bachelor of Science)
kampus uniwersytecki
start learning
campus
dziekan
start learning
dean
uzyskać stopień naukowy
start learning
do/get a degree
akademik
start learning
dorm/halls
stypendium
start learning
grant
wykładowca
start learning
lecturer
magister w dziedzinie nauk humanistycznych
start learning
MA (Master of Arts)
magister w dziedzinie pedagogiki
start learning
MEd (Master of Education)
magister w dziedzinie nauk ścisłych
start learning
MSc (Master of Science)
doktor/doktorat
start learning
PhD (Doctor of Philosophy)
studia magisterskie (po licencjacie) lub podyplomowe
start learning
postgraduate course
publikacja naukowa
start learning
research paper
urlop naukowy
start learning
sabbatical (leave)
praca semestralna
start learning
term paper
praca magisterska/doktorska
start learning
thesis
czesne
start learning
tuition/university fees
konsultacje
start learning
tutorial
student pierwszych lat
start learning
undergraduate
Nauki humanistyczne
start learning
Humanities
językoznawstwo
start learning
Linguistics
Psychologia
start learning
Psychology
Nauki społeczne
start learning
Social Sciences
Socjologia
start learning
Sociology
obowiązkowy
start learning
compulsory
wicedyrektor
start learning
deputy head/assistant principal
zapisać się na kurs
start learning
enrol on a course
zajęcia pozalekcyjne
start learning
extracurricular activities
realizować program nauczania
start learning
follow the curriculum
wychowawca
start learning
form teacher
Dyrektor szkoły
start learning
head teacher
klasa złożona z uczniów o różnym poziomie umejętności
start learning
mixed-ability class
nieobowiązkowy
start learning
optional
uczeń
start learning
schoolchild
szkolnictwo publiczne
start learning
state education
program nauczania
start learning
syllabus/curriculum
gorno pedagogiczne
start learning
teaching staff
cyrkiel
start learning
compass/compasses
segregator
start learning
file/ring binder
teczka
start learning
folder
wieczne pióro
start learning
fountain pen
zakreślacz
start learning
highlighter
dziurkacz
start learning
hole punch
notatnik
start learning
notepad
zeszyt
start learning
notebook/exercise book
spinacz do papieru
start learning
paperclip
temperówka
start learning
pencil sharpener
gumka
start learning
rubber
linijka
start learning
ruler
ekierka
start learning
set square
zszywacz
start learning
stapler
tablica (biała)
start learning
whiteboard
pisak do tablic
start learning
whiteboard marker
analizować
start learning
analyse
wypracowanie
start learning
essay
wykres
start learning
graph
podręcznik w wersji papierowej/elektronicznej
start learning
paper/electronic textbook
przeprowadzać eksperymenty
start learning
run/carry out experiments
rozwiązywać równania kwadratowe
start learning
solve quadratic equations
notować
start learning
take notes
próbówka
start learning
test tube
opisać doświadczenie
start learning
write up an experiment
zdolności
start learning
abilities
wszechstronny rozwój
start learning
all-round development
wybitny, znakomity
start learning
distinguished
osiągać doskonałe wyniki
Paula always excelled in languages at school.
start learning
excel in sth
Paula zawsze miała najlepsze wyniki z języków w szkole.
utalentowany
start learning
gifted/talented
omawiać pracę domową
start learning
give feedback on/go over/discuss homework
Edukacja domowa
start learning
homeschooling
mądrala
start learning
know-it-all
trudności w nauce
start learning
learning difficulties
uczyć się na pamięć
start learning
memorise
znakomite oceny
start learning
outstanding grades
wyznaczać cele
start learning
set targets
kujon
start learning
swot
sprawdzać listę obecności
start learning
take the register/take attendance
nie chodzić do szkoły
start learning
be off school
prześladować/prześladowca (w szkole)
start learning
bully
prześladowanie
start learning
bullying
kamera monitoringu
start learning
CCTV camera
oszukiwać, ściągać
start learning
cheat
ściągać, spisywać (od kogoś)
start learning
copy (from sb)
ściągi
start learning
crib notes/cheat notes
dysleksja
start learning
dyslexia
dyslektyczny
start learning
dyslexic
wydalić kogoś (ze szkoły)
start learning
expel sb/throw sb out (from school)
wydalenie
start learning
expulsion
nie osiągnąć czegoś
start learning
fail to achieve sth
porażka, niepowodzenie
start learning
failure
mieć słabe wyniki
start learning
get poor results
mieć problemy/trudności
start learning
have a hard time
beznadziejny z
start learning
hopeless at
indywidualne podejście
start learning
individual approach
przewinienie
start learning
offence
zajęcia wyrównawcze
start learning
remedial classes
słabe punkty
start learning
weaker areas
brytyjski odpowiednik matury
start learning
A-levels
ocenianie, ocena
start learning
assessment
arkusz egzaminacyjny
start learning
exam paper
zasady zdawania egzaminu
start learning
examination rules
egzamin zewnętrzny / wewnętrzny
start learning
external/internal exam
nie zdać testu/egzaminu
start learning
fail a test/an exam
oblać egzamin
start learning
flunk an exam
brytyjski odpowiednik egzaminu gimnazjalnego
start learning
GCSEs
stopień, ocena
start learning
grade
średnia ocen
start learning
grade point average
ocena, stopień wyrażony w punktach
start learning
mark
sprawdzać, oceniać
start learning
mark
dzienniczek internetowy
start learning
online report
zdać test / egzamin
start learning
pass a test/an exam
arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat
start learning
past papers
zdawać egzamin ponownie
start learning
resit/retake an exam
egzamin po ukończeniu nauki w szkole
start learning
school-leaving exam
świadectwo szkolne
start learning
school report
otrzymać x punktów
start learning
score/get x points
przygotować egzamin
start learning
set an exam
podejść do egzaminu
start learning
sit/take an exam
pisać sprawdzian
start learning
take a test
świetlica szkolna, kółko zainteresowań
start learning
afterschool club
rozwijać zdolności artystyczne
start learning
develop artistically
rozwijać umiejętności przywódcze/interpersonalne
start learning
develop leadership/interpersonal skills
kurs pierwszej pomocy
start learning
first aid training
społeczeństwo, towarzystwo, stowarzyszenie
start learning
society
dobrowolny
start learning
voluntary
nadrobić (materiał z zajęć)
start learning
catch up on (school work)
dogonić (resztę klasy)
start learning
catch up with (the rest of the class)
rzucić szkołę
start learning
drop out of school
mieć zaległości w nauce
start learning
fall behind with school work
zabrać się do pracy
start learning
get down to work
wręczyć, oddać
start learning
hand in
zanotować
start learning
note down
przyswajać (informacje)
start learning
take in (information)
spóźnić się
start learning
turn up late
pracować po nocach
start learning
burn the midnight oil
całkowicie się pogubić
start learning
feel out of your depth
znać coś na wylot
start learning
know sth inside out
zdać (egzamic) śpiewająco
start learning
pass (an exam) with flying colours

You must sign in to write a comment