RO wartownik

 0    23 flashcards    Monika1980
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Służba na posterunku wartowniczym jest
start learning
wykonywaniem zadania bojowego.
Służba na posterunku wartowniczym polega na
start learning
ochronie i obronie powierzonego mu obiektu (posterunku), osób i mienia
Wartownik podlega
start learning
dowódcy warty (pomocnikowi) oraz swemu rozprowadzającemu.
Na posterunku wartownik jest
start learning
osobą nietykalną, mającą szczególne uprawnienia, w tym do wydawania rozkazów związanych z pełnieniem służby wszystkim osobom, z wyjątkiem swoich przełożonych ze składu warty.
Wartownik, który podjął decyzję o użyciu broni palnej, powinien
start learning
postępować ze szczególną rozwagą, traktując broń jako środek ostateczny według zasad określonych w ustawie o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej
Wartownik na posterunku ma obowiązek czujnie
start learning
strzec i zdecydowanie bronić powierzonego mu mienia (osób);
Wartownik na posterunku ma obowiązek trzymać broń
start learning
zabezpieczoną z dołączonym magazynkiem lub założoną taśmą (bez wprowadzonego naboju do komory nabojowej) w położeniu okre- ślonym w tabeli posterunków i nikomu jej nie oddawać
Wartownik na posterunku ma obowiązek nie opuszczać
start learning
samowolnie posterunku, zanim nie zostanie zmieniony lub zdjęty, choćby jego życiu zagrażało niebezpieczeństwo
Wartownik na posterunku ma obowiązek udzielać
start learning
pomocy wartownikowi na sąsiednim posterunku, nie przerywając ochrony powierzonego mu posterunku
Wartownik na posterunku ma obowiązek nie dopuszczać
start learning
na odległość mniejszą niż podana w tabeli posterunków – żadnych osób, z wyjątkiem tych, którym podlega oraz osób im towarzyszących
Wartownik na posterunku ma obowiązek umieć
start learning
posługiwać się technicznymi środkami łączności i sygnalizacji oraz sprzętem pożarniczym
Wartownik na posterunku ma obowiązek znać
start learning
przypadki i zasady używania lub wykorzystania broni palnej i środków przymusu bezpośredniego.
Wartownikowi na posterunku wolno oddalać się
start learning
dla ratowania życia ludzkiego lub mienia, jednak na taką odległość, aby mógł nadal chronić powierzony mu obiekt
Wartownikowi na posterunku wolno odpowiadać
start learning
tylko na pytania przełożonych, a także udzielać krótkich informacji innym osobom, jeżeli tak przewiduje tabela posterunków
Wartownikowi na posterunku wolno schronić się
start learning
do budki wartowniczej lub pod „grzybek” (w razie niekorzystnych warunków atmosferycznych: deszcz, śnieg, itp.) – nie przerywając obserwacji ochranianego obiektu
Wartownikowi na posterunku wolno pić
start learning
napoje, które za zgodą dowódcy warty (pomocnika) lub rozprowadzającego może zabrać na posterunek
Szczegółowe obowiązki wartowników określa
start learning
tabela posterunków
W jakiej sytuacji wartownik doprowadza broń do pierwotnego stanu?
start learning
jeżeli wartownik wprowadził nabój do komory nabojowej lub odciągnął zamek i nie oddał strzału
Jak wartownik wywołuje dowódcę warty?
start learning
za pomocą środków łączności lub sygnalizacji, a w razie ich niesprawności – poprzez oddanie strzału w bezpiecznym kierunku,
Wartownik wywołuje dowódcę warty w przypadku zatrzymania
start learning
osoby na posterunku
Wartownik wywołuje dowódcę warty w przypadku powstania
start learning
pożaru na posterunku lub w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego mającego znamiona klęski żywiołowej w pobliżu posterunku
Wartownik wywołuje dowódcę warty w przypadku nagłego
start learning
zachorowania (zranienia)
Wartownik wywołuje dowódcę warty w przypadku w innych
start learning
przypadkach uzasadnionych względami służby, wymagających przybycia na posterunek dowódcy warty (pomocnika) lub rozprowadzającego.

You must sign in to write a comment