RO służba wewn. - post. ogólne

 0    30 flashcards    Monika1980
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
System służby wewnętrznej jednostki wojskowej musi gwarantować dowódcom (szefom, komendantom)
start learning
ciągłość dowodzenia (kierowania) i kontroli funkcjonowania jednostki (instytucji) wojskowej.
Niektóre służby wchodzące w skład służby wewnętrznej jednostki, wykonują ponadto zadania
start learning
wojskowych organów porządkowych, szczegółowo określone odrębnymi przepisami
Podstawą pełnienia służby wewnętrznej jest
start learning
rozkaz dzienny dowódcy jednostki (instytucji) wojskowej (pododdziału) lub komórki wewnętrznej stacjonującej samodzielnie poza macierzystą jednostką wojskową.
Czas rozpoczęcia, trwania i zakończenia danej służby określa (kto?)
start learning
dowódca (komendant) jednostki lub pododdziału, komórki wewnętrznej stacjonującej samodzielnie poza macierzystą jednostką wojskową.
Czy służba musi być całodobowa?
start learning
nie
Szczegółowe zakresy uprawnień i obowiązków żołnierzy pełniących służby ustala się w
start learning
instrukcjach, na podstawie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego regulaminu, uwzględniając konkretne warunki i potrzeby danej jednostki.
Kto ustala szczegółowe zakresy uprawnień i obowiązków żołnierzy pełniących służby?
start learning
przełożeni
Pełnienie służb na szczeblu jednostki organizuje
start learning
szef sztabu jednostki lub żołnierz wyznaczony przez dowódcę
Pełnienie służb w pododdziale organizuje
start learning
szef kompanii (równorzędny)
Służbę wewnętrzną pełnią
start learning
równomiernie wszyscy żrze z wyjątkiem dowódcy jednostki, jego zastępcy, szefa sztabu, szefa szkolenia i żołnierzy pełniących służbę w wojskowych strażach pożarnych z wyjątkiem służby d-cy pogotowia przeciwpoż, a także żrze zwolnieni na mocy innych przep
Kogo może okresowo zwolnić dowódca z pełnienia służby wewnętrznej?
start learning
innych żołnierzy, nadmiernie obciążonych dodatkowymi obowiązkami służbowymi – na czas ich wykonywania, określony w rozkazie
W uczelniach wojskowych (centrach, ośrodkach szkolenia) wyznaczanie do służby wewnętrznej słuchaczy (podchorążych, kadetów i elewów), reguluje
start learning
komendant uczelni (akademii, szkoły, centrum, ośrodka szkolenia).
W jakich celach pełnią służbę wewnętrzną np. kadeci w uczelni wojskowej?
start learning
w celach szkoleniowych
Wszystkie służby wewnętrzne wykazuje się w
start learning
„Tabeli służb jednostki”
nazwiska żołnierzy do ich pełnienia służby umieszcza się w
start learning
„Planie służb jednostki”
Gdzie i w jakim terminie wyznacza się żołnierzy do służby?
start learning
w rzie dziennym jednostki (pododdziału lub komórki wewnętrznej stacjonującej samodz. poza macierzystą jednostką wojskową) nie później niż z dwudniowym wyprzedzeniem (w odniesieniu do służb pełnionych z bronią, podaje się typ broni i jej nr)
Oficer dyżurny jednostki wojskowej i jego pomocnik (pomocnicy) są uzbrojeni
start learning
w broń etatową lub broń przydzieloną rozkazem dowódcy jednostki wojskowej (dowódcy garnizonu) dla służb dyżurnych z przysługującą liczbą amunicji.
Czy pozostali żołnierze pełniący służbę, oprócz wart, są uzbrojeni?
start learning
nie, jeśli dowóda jednostki nie zarządzi inaczej.
Ubiór żołnierzy pełniących służby wewnętrzne ustala
start learning
dowódca jednostki wojskowej
Ubiór służb garnizonowych ustala
start learning
dowódca garnizonu
Oznaczeniem żołnierzy pełniących służby dyżurne (z wyjątkiem wart i pododdziału alarmowego) jest
start learning
biało-czerwona plakietka z napisem „SŁUŻBA DYŻURNA”, przymocowana pod guzikiem do klapy lewej górnej kieszeni munduru lub do innej części munduru na tej wysokości.
Wszystkie zmiany w organizacji służby wewnętrznej ogłasza się w
start learning
rozkazie dowódcy jednostki wojskowej (pododdziału).
osoby odpowiedzialne za przygotowanie i prowadzenie instruktaży oraz szkolenia (nie rzadziej niż raz na kwartał) z żołnierzami wyznaczonymi do pełnienia służby wewnętrznej (garnizonowej) wyznacza (kto i gdzie?)
start learning
Dowódca (szef, komendant) wyznacza w rozkazie
Instruktaże oraz szkolenia do służb prowadzi się w miejscach
start learning
ich pełnienia lub w innych miejscach, określonych rozkazem przez dowódcę jednostki.
Żołnierze wyznaczeni do pełnienia służb są zobowiązani do stawienia się
start learning
u osób odpowiedzialnych za prowadzenie instruktaży oraz szkolenia w ustalonych miejscach i czasie.
Żołnierz wyznaczony do pełnienia służby ma obowiązek
start learning
przygotować się osobiście do jej pełnienia.
Służbę wewnętrzną pełni się w
start learning
wydzielonych i odpowiednio urządzonych oraz wyposażonych pomieszczeniach (miejscach).
Wyposażenie pomieszczeń (miejsc) pełnienia służby zawarto w
start learning
Dziale IV „Zestawienie wzorów
Jak się sporządza pisemny meldunek z przebiegu służby?
start learning
ze szczególnym uwzględnieniem przypadków zaistnienia rażących odstępstw od regulaminów oraz instrukcji
Osoby wyznaczone do pełnienia służb dyżurnych powinny posiadać uprawnienia do
start learning
dostępu do informacji niejawnych o klauzuli odpowiadającej klauzuli informacji, do których mogą mieć dostęp.

You must sign in to write a comment