RM - powoływanie i skład

 0    19 flashcards    mayaa
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Na jaki czas powowływany jest rząd?
start learning
Z prawnego punktu widzenia rząd jest powoływany na czas nieograniczony.
W jakich sytuacjach ma miejsce dyimsja rządu?
start learning
Na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Sejmu, nieuchwalenia wotum zaufania RM przez Sejm, wyrażenie RM przez Sejm wotum nieufności, dymisja Prezesa RM (powody nie są prawnie określone)
W jakim terminie Prezydent przyjmuje dymisję rządu?
start learning
W Konstytucji nie jest określony termin w jakim Prezydent musi przyjąć dymisję RM. Jedynie w przypadku wyboru nowego Sejmu Prezydent ma obowiązek przyjąć dymisję natychmiast po jej złożeniu.
W jakim przypadku Prezydent może odmówić przyjęcia dymisji rządu?
start learning
Prezydent może odmówić dymisji Prezesa RM. wtedy rząd nadal sprawuje władze wykonawczą w państwie.
Czy wyliczenie w Konstytucji przesłanek formowania nowego rządu ma charakter enumeratywny?
start learning
Wyliczenie to nie ma charakteru enumeratywnego. Nie są wyliczone wszystkie przypadki formowania nowego rządu np. śmierć Prezesa RM.
Czy przyjęcie dymisji rządu przez Prezydenta oznacza natychmiastowy kres funkcjonowania RM?
start learning
Przyjęcie dymisji przez Prezydenta nie oznacza natychmiastowego kresu funkcjonowania RM. Państwo nie może istnieć bez rządu. Do momentu powołania nowej RM zdymisjonowany rząd nadal wykonuje swoje kompetencje.
jakie skutki dla całej administracji rządowej rodzi przyjęcie dymisji rządu przez Prezydenta?
start learning
Zobowiązuje to do złożenia dymisji sekretarzy stanu, wcesekretarzy, wojewodów i wicewojewodów. o przyjęciu tych dymisji decyduje Premier w ciągu 3 miesięcy od dnia powołania nowego rządu.
Jak inicjuje się procedurę zasadniczą powoływania rządu?
start learning
Procerdurę zasadnicżą powoływania rządu inicjuje Prezydent aktem desygnacji premiera. Ustawy nie ograniczają Prezydenta co do grupy, spośrod której ma być wybrany Premier jednak faktycznie powinien to być przedsawiceil większości parlamentarnej.
Jaki jest zakres działań desygnowanego Prezesa RM?
start learning
Desygnowany Prezes RM formułuje skład przyszłego rządu podczas rozmów i konsultacji z z ugrupowaniami posiadającymi szeroką reprezentację w Sejmie. Podczas tych rozmów zawierane są umowy koalicyjne określające plan działania rządzącej większości.
Co to jest termin zawity?
start learning
Termin zawity to termin w którym określony podmiot musi wykonać pewną czynność. JEżeli tego nie zrobi traci uprawnienia do wykonania tej czynności.
Jaki jest okres formowania rządu?
start learning
Rząd musi zostać sformowany w ciągu 14 dni od przyjęcia dymisji poprzedniej RM. W tym czasie Prezydent musi desygnować Premiera, Premier sformułować gabinet, a następnie Prezydent musi wręczyć Prezesowi RM i pozostałym czł. RM akty powoł. Ci skład. przys.
W jaki sposób Prezes RM ubiega się o udzielenie jego gabinetowi inwestytury?
start learning
Prezes RM w ciągu 14 dni od wręczenia aktów powołania przez Prezydenta musi uzysać inwestyturę. Przedstawia Sejmowi program działania swojego gabinetu i przedskłada wniosek o udzielenie mu wotum zaufania. Nad programem rządu odbywa sie debata.
W jaki sposób Dejm uchwala wotum zaufania dla rządu?
start learning
Sejm uchwala wotum zaufania bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów (więcej za niż przeciw i wstrzymujących się). Uchwalenie wotum nieufności kończy proces powoływania rządu.
W jakich przypadkach w procedurze zasadniczej powoływania nowego rządu premier jest wybierany przez Sejm?
start learning
Premier jest wybierany przez Sejm w przypadku uchwalenia rządowi wotum nieufności. Następuje po tym odebranie od Prezydenta aktu desygnownia. Dalej procedura przebiega tak jak w przypadku powołania premiera przez Prezydenta.
Jak inicjowana jest pierwsza procedura rezerwowa powoływania RM?
start learning
Pierwsza procedura rezerwowa jest inicjowana przez Sejm powołaniem Prezesa RM. Następuje to w ciągu 14 dni od: a) upłynięcia 14 dni na powołanie premiera przez Prezydenta b) upłynięcia 14 dni na udzelenie wotum zaufania lub od dnia nieudzielenia wotum z.
Wybór premiera i członków RM w pierwszej procedurze rezerwowej.
start learning
Kandydata na premiera może zgłosić grupa 46 posłów. Premiera wybiera sie bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Tak wybrany premier ma 14 dni na sformowanie gabinetu, nad gabinetem także przepr. się głosow.
Czy Prezydent ma obowiązek powołania członków RM wybranych w pierwszej procedurze rezerwowej?
start learning
Prezydent ma taki obowiązek. Wręcza akty powołania nowym członkom RM i odbiera od nich przysięgę, co kończy procedurę powoływania RM.
Jak wygląda druga procedura rezerwowa?
start learning
Druga procedura rezerwowa powoływania rządu jed podobna do zasadniczej, ale dla uchwalenia wotum zaufania wymagana jest zwykła a nie bezwzględna wiekszość głosów.
Co dzieje się jeżeli w drugiej procedurze rezerwowej nie zostanie powołana RM?
start learning
Jeżeli w drugiej procedurze rezerwowej nie zostanie powołana RM Prezydent ma obowiązek skrócenia adencji Sejmu i Senatu i zarządzenia wyborów parlamentarnych.

You must sign in to write a comment