Restaurant recommendations

 0    89 flashcards    Silbena
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
żebro/żeberko
start learning
rib
kawał
A thick, solid piece of something.
Wielkie kamienne kawały budynku zaśmieciły ulicę.
start learning
chunk
Huge chunks of masonry littered the street.
kawał mięsa
On wyciął kawał miesa.
start learning
chunk of meat
He cut out a chunk of meat.
że aż można za niego umrzeć
Widziałem cudowny samochód - chcę go kupić.
start learning
to die for
I saw a car to die for - I want to buy it.
uzupełnić/dopełnić
2; Fill (something) up again.
Uzupełnił szklankę Justina wodą mineralną.
start learning
refill/replenish
He replenished Justin's glass with mineral water.
nieziemski
start learning
out of this world
przygotowywać posiłki dla kogoś
Dla ilu gości weselnych musimy przygotować posiłki?
start learning
cater for sb
How many guests do we need to cater for at the wedding?
adresować ofertę do
2
start learning
cater for/cater to
imponujący
To imponujące.
start learning
impressive
That's impressive.
przechowywać
1 + phrasal verb
Pracownicy mogą przechowywać procent ze swojej jeszcze nie opodatkowanej pensji.
start learning
store/tuck away
Employees can tuck away a percentage of their pretax salary.
starówka
start learning
old town
wyśmienity
3; about food
start learning
delicious/mouth-watering/delectable
kalmar/kałamarnica
start learning
squid
wkładać/wciskać
Push, fold, or turn (the edges or ends of something, especially a garment or bedclothes) so as to hide or secure them.
Powinieneś włożyć koszulę do spodni.
start learning
tuck
You should tuck your shirt in.
dorsz
start learning
cod
służyć pomocą
phrasal verb
Jego obowiązkiem jest pomagać przy dziecku.
start learning
help out
It's his responsibility to help out with the baby.
przykryć (coś czymś)
2
start learning
cover (sth) in/with (sth)
atmosfera/nastrój
2
start learning
ambience/atmosphere
zawieszać
Hang (something) so that it stretches in a long line.
Światła były rozwieszone wzdłuż promenady.
start learning
string
Lights were strung across the promenade.
zagajnik
2
Obok mojego domu jest sosnowy zagajnik.
start learning
woodlet/grove
There's a pine grove next to my house
dwór z majątkiem ziemskim
start learning
manor
dwór/rezydencja ziemska
start learning
manor house
współczesny
2
Powiedział, że od współczesnej muzyki pop bolą go uszy.
start learning
contemporary/modern
He said that contemporary pop music made his ears hurt.
ówczesny
Ówczesny minister mieszkał w Waszyngtonie.
start learning
contemporary
The contemporary minister lived in Washington.
dzieło sztuki
3
To moje dzieła sztuki.
start learning
artwork/work of art/piece of art
This is my artwork.
szata graficzna
Podoba mi się szata graficzna na tej stronie.
start learning
artwork
I like the artwork on this webpage.
z dobrą wentylacją
(of a room or building) spacious, well lit, and well ventilated.
Mieszkanie nie musi być duże, ale musi być przewiewne.
start learning
airy
The flat doesn't need to be big, but it must be airy.
powietrzny
Delicate, as though filled with or made of air.
napowietrzone chmury
start learning
airy
airy clouds
obszerny
Large in amount or scale.
Poczyniłem obszerne badania na ten temat.
start learning
extensive
I've done extensive research on this topic.
rozległy
2; Covering or affecting a large area.
rozległy ogród
start learning
extensive/vast
an extensive garden
soczysty/smakowity
(of food) tender, juicy, and tasty.
To są cudownie soczyste brzoskwinie.
start learning
succulent
These are wonderfully succulent peaches.
rozrywka/okazja
An event or item that is out of the ordinary and gives great pleasure.
Chciał ją zabrać w ramach rozrywki do kina.
start learning
treat
He wanted to take her to the pictures as a treat.
smakołyk
A sweet, biscuit, or other item of sweet food.
Lody to ulubiony smakołyk Skippera.
start learning
treat
Ice cream is Skipper's favourite treat.
rafinowany
olej rafinowany
start learning
refined
refined oil
podstawowe produkty żywnościowe
dla danego regionu
start learning
staple food
zszywka
start learning
staple
produkty żywnościowe
start learning
foodstuff
wyrafinowany/wytworny
Elegant and cultured in appearance, manner, or taste.
Jej głos był bardzo niski i wytworny.
start learning
refined
Her voice was very low and refined.
rafinować
start learning
refine
sposób
3
Oni nie powinni traktować tych kobiet w ten sposób.
start learning
way/manner/fashion
They should not treat the women in this manner.
frutarianin
start learning
fruitarian
przejadanie się
start learning
overeating
produkty rolne
2
Plantatorzy często sprzedają swoje produkty na lokalnych targach.
start learning
produce/dairy produce
Vegetable growers often sell their produce at local markets.
gruntownie
Posprzątaj dokładnie pokój.
start learning
thoroughly
Clean the room thoroughly.
bakłażan
BE/AmE
start learning
aubergine(BE)/eggplant(AmE)
zasadowy
2; odczyn
start learning
alkaline/basic
zasada
2; w chemii
start learning
alkali/base
kwasowy
2; odczyn
start learning
acid/acidic
obojętny
odczyn
start learning
neutral
skrobia
start learning
starch
stosować się do (czegoś)
Należy ściśle stosować się do zaleceń lekarza.
start learning
adhere to
One should strictly adhere to the doctor's recommendations.
stanowić
Be (a part) of a whole.
start learning
constitute
wychowywać
Kiedy zmarła żona Dona, sam musiał wychować ich czworo dzieci.
start learning
bring up
When Don’s wife died he was left to bring up their four children by himself.
niepewny
3; Done without confidence
W końcu spróbował zrobić kilka niepewnych kroków po szpitalnym pokoju.
start learning
tentative/hesitant/uncertain
He eventually tried a few tentative steps round his hospital room.
kontrargument
start learning
counterargument
stanowczy
Kochała swoje dzieci, ale zdecydowała, że będzie stanowcza.
start learning
firm
She loved her children, but she decided to be firm.
solidny/twardy
Having a solid, almost unyielding surface or structure.
Łóżko powinno być odpowiednio solidne, ale nie nazbyt twarde.
start learning
firm
The bed should be reasonably firm, but not too hard.
klientela
To drogi bar z klientelą z najwyższej półki.
start learning
clientele
It's an expensive bar with a high-end clientele.
wystrój
Nie przyszłam tu dla dekoracji.
start learning
decor
I didn't come for the decor.
wart swojej ceny
start learning
value for money
aluzja/wskazówka
A slight or indirect indication or suggestion.
Nie dał żadnej wskazówki, co do swoich poglądów.
start learning
hint
He has given no hint of his views.
zaleta
3
Nie widzę żadnej zalety w jego ofercie.
start learning
merit/asset/advantage
I can't see any merit in his proposal.
napotkać
Unexpectedly be faced with or experience (something hostile or difficult)
Napotkaliśmy pewne trudności, próbując zaaplikować o wizę.
start learning
encounter
We encountered some difficulties when trying to apply for a visa.
zastrzeżenie
Miał pewne zastrzeżenia, ale w końcu go przekonałem.
start learning
reservation
He had some reservations but eventually I convinced him.
podejście
A way of dealing with a situation or problem.
Mam pozytywne podejście do życia.
start learning
approach
I have a positive approach to life.
nieznacznie/nieco/trochę
Dziewczyna nieznacznie kiwnęła do mnie głową.
start learning
slightly
The girl nodded slightly at me.
dogodna lokalizacja
start learning
convenient location
w porównaniu z
3
start learning
in comparison with/compared with/in comparison to
tętniący życiem
Tętniąca życiem niezależna dziewczyna.
start learning
lively
A lively and uninhibited girl.
tło muzyczne
start learning
background music
pociągający/kuszący
Wiejskie życie jest jakoś bardziej pociągające.
start learning
appealing
Village life is somehow more appealing.
z wyższej półki
dotyczący wyrobów ekskluzywnych
start learning
upmarket
bufet/stołówka
start learning
cafeteria
wybór
czegoś
start learning
selection of
uważny/baczny
Dzieci były bardzo uważne, kiedy policjant przyszedł opowiedzieć klasie o swojej pracy.
start learning
attentive
The children were very attentive when the policeman came in to speak to their class about his job.
w ustronnym miejscu
start learning
off the beaten track
stłumiony/przyciemniony
(Of colour or lighting) soft and restrained.
Przyciemniony blask przenikał przez zasłony.
start learning
subdued
A subdued glow came through the curtains.
przygaszony/przygnębiony
(Of a person or their manner) quiet and rather reflective or depressed.
Czułam się dziwnie przygaszona wracając do domu.
start learning
subdued
I felt strangely subdued as I drove home.
pokaźny/spory
spory apartament
start learning
sizeable
a sizeable apartment
ciasto
jako masa
Posłuchaj mnie: nie ma masła, nie ma ciasta.
start learning
pastry
Listen to me: no butter, no pastry.
ciasto
An item of food consisting of sweet pastry with a cream, jam, or fruit filling.
To ciastko z nadzieniem.
start learning
pastry
It's a piece of pastry with stuffing.
współczujący/życzliwy
start learning
sympathetic
... wywarło na mnie wrażenie, tak jak zrobiło to...
start learning
... impressed me, as did...
uderzyć kogoś jako/wydawać się komuś jakimś
start learning
strike sb as being
Od razu uderzył mnie...
passive
start learning
I was immediately struck by...
przykuć czyjś wzrok
start learning
catch one's eye
Co przykuło mój wzrok to...
start learning
What caught my eye was...
Co wywarło na mnie duże wrażenie to...
start learning
What made a big impression on me was...
Co wydało mi się najbardziej (pociągające/imponujące) to...
start learning
What I found most (appealing/impressive)...

You must sign in to write a comment