Pytania JavaScript

 0    55 flashcards    danielguzik
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Scope
start learning
Zakres zmiennych JavaScript: let, const, var, bez modyfikatora
[scope] modyfikator: let
start learning
Lokalna zmienna w ramach bloku kodu (block scope local variable)
[scope] modyfikator: const
start learning
Deklaracja stałej. Zakres w ramach bloku kodu. Nie można jej modyfikować
[scope] modyfikator: var
start learning
Zakres jest ograniczony do funkcji, w której zostały zadeklarowane lub do przestrzeni globalnej, jeżeli były zadeklarowane poza funkcją.
[scope] Bez modyfikatora
start learning
Zmienna globalna
Czy JavaScript wspiera dziedziczenie?
start learning
W JS wszystko jest obiektem, nawet funkcje. Można zaimplementować mechanizm dziedziczenia, opierając się na prototypach.
Jak rozszerzyć wbudowany obiekt w JavaScript?
start learning
Wbudowane obiekty można rozszerzyć dzięki mechanizmowi prototypów.
Jakie znasz biblioteki JavaScript?
start learning
jQuery, AngularJS, Bootstrap, React. js, Backbone
Jak w JavaScript zrobić tablicę asocjacyjną?
start learning
var arr = {key1: 'value1'}; alert(arr. key1);
Jaka jest różnica między == i ===?
start learning
== przed porównaniem próbuje przekonwertować do tego samego typu, a === porównuje jeszcze zgodność typów.
Jaka jest różnica między zdarzeniami load i ready w jQuery?
start learning
Zdarzenie Load wywołuje się gdy wszystkie zasoby są pobrane, a Ready gdy można modyfikować DOM
Podaj przykład wybranej funkcji wbudowanej w JavaScript
start learning
isNaN(), Number(), parseFloat(), parseInt(), String()
Co to jest hoisting?
start learning
To wbudowany w JS mechanizm wynoszący wszystkie deklaracje zmiennych na początek funkcji.
Co to jest domknięcie (closure)?
start learning
Mechanizm domknięcia polega na zdefiniowaniu jednej funkcji wewnątrz drugiej.
Co to jest funkcja natychmiastowa?
start learning
Wywoływana automatycznie bezpośrednio po jej odczytaniu. (function (name) {console. log(name);})('Java');
Metoda call
start learning
obj1. sayHello. call(obj2, 'call: ');
Metoda apply
start learning
obj1. sayHello. apply(obj2, ['apply: ']);
Metoda bind
start learning
var binded = obj1. sayHello. bind(obj2, 'bind: '); binded();
Co to są Obietnice (Promises)?
start learning
Możemy odłożyć wykonanie logiki na bok i zająć się głównym przepływem aplikacji. resolve() - powodzenie(wywołanie- then), reject() - niepowodzenie(wywołanie - catch).
Co to jest funkcja wywołania zwrotnego (callback)?
start learning
Callback polega na przekazaniu fragmentu logiki (funkcji) jako argument do innej funkcji.
Do czego służy dyrektywa „use strict”?
start learning
Pozwala przełączyć silnik JS w "strict mode". W efekcie parser JS jest dużo bardziej rygorystyczny i zgłosi błędy, które były ignorowane.
Jak działa timer w JavaScript (Timing Events)?
start learning
JavaScript daje możliwość wywołania funkcji z pewnym opóźnieniem. setTimeout(function, milliseconds), setInterval(function, milliseconds)
setTimeout(function, milliseconds)
start learning
Metoda setTimeout jako pierwszy argument przyjmuje funkcję zwrotną, która ma zostać wywołana, a jako drugi czas opóźnienia w milisekundach.
setInterval(function, milliseconds)
start learning
Metoda wykonuje dany kod cyklicznie.
Co to jest Arrow functions?
start learning
Mechanizm Arrow functions został wprowadzony w celu skrócenia zapisu funkcji anonimowych.
Co to jest funkcja Asynchroniczna?
start learning
Kod JavaScriptu nie jest wykonywany linijka po linijce. Przykład Age = 26, console. log, Age ++, Funkcja GET, console. log
Co to jest funkcja Synchroniczna?
start learning
Kod JavaScriptu jest wykonywany linijka po linijce. Przykład Age = 26, console. log, Age ++, console. log
Jakie są dwa paradygmaty w JavaScript?
start learning
Obiektowy i funkcyjny. Programowanie obiektowe i zestaw funkcji.
Hermetyzacja, lub Enkapsulacja
start learning
Klasa definiuje tylko własności obiektu, podczas gdy metoda definiuje tylko sposób realizacji.
Co oznacza słowo kluczowe this?
start learning
Jest to referencja do obiektu, który wywołał daną funkcję.
Destrukturyzacja tablic
start learning
var array = ["raz","dwa","trzy"]; const [first, second, third] = array; const [x, z] = array;
Destrukturyzacja tablic - Spread?
start learning
const arr = [1, 2, 3, 4,]; const [a, b, ... others] = arr; WYNIK: [3,4]
Łączenie tablic za pomocą spread?
start learning
let people = [... boys, ... girls];
Jak operować na indeksach tablicy
start learning
var array = [2,3,4,5]; for (var i in array) {}, lub for (const i of array) {}
Jak wybrać w jQuery elementy input typu text?
start learning
$('input[type=text]);
Co to jest JSON?
start learning
Format wymiany informacji. Służy do przekazywaniu danych do aplikacji. Przeważnie za pomocą Ajax.
Co to jest API?
start learning
Pozwala na komunikowanie się aplikacji między sobą.
Co to jest AJAX?
start learning
Pozwala na komunikację aplikacji z serwerem, bez konieczności przeładowania.
Do czego służy moduł Event?
start learning
Służy do obsługi zdarzeń, np. Kliknięcie w dany przycisk.
Która funkcja jQuery pokazuje element poprzez zwiększenie krycia?
start learning
faceIn();
Jak wygenerować liczby z zakresu 0-100?
start learning
Math. floor(Math. random()*100);
Do czego służy funkcja Math. random()?
start learning
Do generowania liczb losowych.
Która funkcja jQuery ukrywa element poprzez zmniejszenie krycia?
start learning
fadeOut();
Do czego służy funkcja push()?
start learning
Dodaje nowy element do tablicy.
Jakim znakiem można łączyć funkcje w jQuery?
start learning
Za pomocą kroki "."
Do czego służy funkcja Math. floor()?
start learning
Zaokrągla liczbę w dół.
Jak ukryć element przez 3 sekundy z klasą blog-header?
start learning
$(". blog-header"). hide(3000);
Do czego służy funkcja prompt()?
start learning
Do pobierania danych wpisywanych przez użytkownika w okienku alert.
[ES6] Jak zadeklarować domyślną wartość funkcji?
start learning
function getName(name = 'Daniel'){console. log(` ${name} `);}
[ES6] Jak wyglądają nowe stringi w ES6?
start learning
const myString = `Tekst który może być podzielony na wiersze, zwykłym enterem. Za pomocą BackTick(`)`;
[ES6] W jaki sposób destrukturyzujemy obiekt?
start learning
const myObj = {name: 'Daniel'}; Wyciągnięcie zmiennej KIEDYŚ: var name=myObj. name; TERAZ: const {name} = myObj; console. log(name);
[ES6] W jaki sposób destrukturyzujemy tablicę?
start learning
const array = ['Daniel','Paula']; const [wartosc1, wartosc2] = array; console. log(wartosc1, wartosc2);
[ES6] Jak wygląda funkcja z Arrow Function?
start learning
const nazwaFunkcji = (parametr) => {return parametr;};
[ES6] Przykład funkcji, która zwraca tylko returna. Arrow function, w jednej linii.
start learning
const nazwaFunkcji = (parametr) => `Parametr to: ${parametr}`;
[ES6] Co to jest Is Modules?
start learning
Sposób eksportowania i importowania modułów. import {zmienna} from 'ścieżka';

You must sign in to write a comment