Prawnicze paremie łacińskie.

 0    109 flashcards    slanowicki
print play test yourself
 
Question - Answer -
Zobowiązanie niemożliwe jest niemożliwe do spełnienia.
start learning
Impossibilium nulla obligatio est
Każda definicja w prawie cywilnym jest niebezpieczna, gdyż nie trudno ją obalić.
start learning
Omnis definitio in iure civili periculosa est; parum est enim ut non subverti posset.
Prawo powszechne.
start learning
Ius commune.
Reguła jest tym, co krótko opisuje nam stan rzeczy. Prawo nie wynika z reguły, ale reguła powstaje z prawa, które jest. Za pomocą reguł w sposób krótki przekazywany jest stan rzeczy.
start learning
Regula est quae rem, quae breviter ennaret. Non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat. Per regulam igitur brevis rerum narration tradiutur.
Co tobie nie szkodzi a drugiemu może dać korzyść, nie jest zakazane
start learning
Quod tibit novet et alli probest non prohibetur.
Prawo i podstęp nigdy nie mogą iść ze sobą w parze.
start learning
Ius et fraus non quam cohabitant.
Nie powinniśmy źle korzystać z naszego prawa.
start learning
Male iure nostro uti non debemus.
Najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem.
start learning
Summum ius, summa iniuria.
Sprawiedliwość jest stałą i wieczną wolą przyznania każdemu jego prawa.
start learning
Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi.
Prawo do dysponowania rzeczą.
start learning
Ius disponendi.
Prawo naturalne jest tym, czego natura nauczyła wszelkie żywe istoty.
start learning
Ius naturale est quod natura omnia animalia docuit.
Nieznajomość prawa szkodzi.
start learning
Ignorantia iuris nocet.
Prawo cywilne jest prawem ludzi czuwających- nie ma w zwyczaju głupim przychodzić z pomocą.
start learning
Ius civile vigilantibus scriptum est- nec stultis solere succuri.
Nie wszystko co dozwolone jest godziwe.
start learning
Non omne quod licet honestum est.
Nadużycie nie niweczy używania.
start learning
Abusus non tollit usum
Nadużycie nie jest argumentem za utratą.
start learning
Ex abusu est non argumentum ad desuetudinem.
Wezwanie do sądu.
start learning
In ius vocatio.
Orzeczenie.
start learning
Ius superius.
Prawo publiczne to to, co odnosi się do organizacji państwa, a prawem prywatnym jest to, co odnosi się do prywatnych korzyści.
start learning
Publicum ius est quod ad statum rei romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem.
Prawo publiczne nie podlega zmianie prywatną umową.
start learning
Ius publicum privatorum pactis mutari non potest.
Postanowienia prywatne nie uchylają prawa publicznego
start learning
Privatorum conventio iuri publico non derogat.
Prawo do pobierania pożytków.
start learning
Ius fruendi.
Prawo do bronienia się/ strzeżenia.
start learning
Ius cavendi.
Prawo do karania.
start learning
Ius coercendi.
Prawo do apelacji/ odwołania się od decyzji sądu.
start learning
Ius appellationis.
Prawo do zaskarżenia ws. karnych.
start learning
Ius provocationis.
Prawo do zaskarżenia ws. cywilnych.
start learning
Ius avocandi.
Prawo do wykonania kary śmierci.
start learning
Ius gladii.
Prawo do posiadania.
start learning
Ius possidendi.
Prawo do dysponowania.
start learning
Ius disponendi.
Prawo do nabycia.
start learning
Ius acquisitum.
Nie ma przestępstwa bez kary.
start learning
Nullum crimen sine poena.
Nie ma przestępstwa bez ustawy.
start learning
Nullum crimen sine lege.
Nie ma kary bez ustawy.
start learning
Nulla poena sine lege.
Sędziowie strażnikami wyborów.
start learning
Iudices electionis custodes.
Skarb państwa się nie wstydzi.
start learning
Fiscus non erubescit.
Znajomość ustaw nie polega na tym, aby trzymać się jej słów, lecz trzymać się jej siły, mocy (oddawać jej ducha).
start learning
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem.
Prawo niesprawiedliwe nie jest prawem.
start learning
Lex iniusta non ex lex.
Wszelkie prawo ustanowione jest z uwagi na człowieka.
start learning
Hominium causa omne ius constitutum sit.
Dziecko jest traktowane jak urodzone, jeśli chodzi o jego korzyść
start learning
Nasciturus pro iam nato habetur quotiens de commodis eius agitur.
Prawo dotyczące osób.
start learning
Ius quod ad personas pertinet.
Małżeństwo.
start learning
Martimonium.
Nikt nie może postępować wbrew zaufaniu, które sam wytworzył.
start learning
Venire contra factum proprium nemini licet.
Powinieneś przestrzegać prawa, które sam ustaliłeś.
start learning
Tu patere legem quam fecisti.
Działa podstępnie ten, kto żąda tego, co będzie musiał zwrócić.
start learning
Dolo facit qui petit quo redditurus est.
Warunek, zdarzenie przyszłe i niepewne.
start learning
Conditio/condicio.
Umowa rodząca skutki prawne.
start learning
Contractus.
Porozumienie.
start learning
Pactum.
Termin.
start learning
Dies.
Termin od.
start learning
Dies a quo.
Termin do.
start learning
Dies ad quem.
Warunek wywołuje skutek od momentu dokonania czynności.
start learning
Condicio existens ad initium negotii retrotrahitur.
Wszystkie umowy są rozumiane z uwagi na okoliczności, w których zostały zawarte.
start learning
Rebus sic stanibus omnis contractus intellegitur.
Nikt nie będzie wysłuchany, gdy powołuje się na własną niegodziwość.
start learning
Turpitudinem suam allegans nemo audiatur.
Zatwierdzenie jest traktowane na równi ze zleceniem.
start learning
Ratihabatio mandato compatur.
Nieważne postanowienia nie szkodzą postanowieniom ważnym.
start learning
Utile per inutile non vitiatur.
To, co od początku było wadliwe, nie może być naprawione przez upływ czasu.
start learning
Quod ab initio vitosum est, non potest tractu temporis convalescere.
Umów należy dotrzymywać.
start learning
Pacta sunt servanda.
Ex tunc.
start learning
Od momentu dokonania warunku.
Ex nunc.
start learning
Od momentu zaistnienia warunku.
Elementy treści umowy, które zostały wprowadzone przez strony i powiązały skutki prawne tej umowy.
start learning
Accidentalia contractus- accidentalia negotii.
To co jasne, nie wymaga interpretacji.
start learning
Clara non sunt interpretanda.
W przypadku wątpliwości na niekorzyść tego, kto wywołał tę wątpliwość.
start learning
In dubio contra proferentem.
Postanowienia umowne nietypowe rodzą wątpliwość.
start learning
Clausulae insolitae inducunt suspicionem.
Służebność na służebności być nie może.
start learning
Servitus servitutis esse non potest.
Skarga wydobywcza.
start learning
Rei vindicatio.
Posiadacz w dobrej wierze nie musi płacić zużytych pożytków.
start learning
Bona fiedi possesor fructus consumptos suos facit.
Zakładana jest dobra wiara posiadacza.
start learning
Bona fides praesumitur.
Nikt nie może przekazać komuś więcej uprawnień niż sam ma.
start learning
Nemo plus iuris ad alium transerre potest quam ipse habet.
Służebność należy wykonywać w sposób najmniej uciążliwy.
start learning
Servitus civiliter utendum est.
Służebność nie może polegać na działaniu.
start learning
Servitus in faciendo consistere nequit.
Czynność prawna ze skutkami za naszego życia.
start learning
Inter vivo.
Czynność prawna ze skutkiem po naszej śmierci.
start learning
Mortis causa.
Wskazanie spadkobierców w testamencie.
start learning
Ex testamento.
Spadek.
start learning
Succesio/ hereditas.
Wskazanie spadkobiercy w ustawie.
start learning
Ab intestato.
Wola spadkobiercy jest ważna do chwili jego śmierci (może zmienić swoją wolę).
start learning
Ambulatoria est voluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum.
Ma zastosowanie najnowsze oświadczenie woli.
start learning
Novissima voluntas servatur.
Na korzyść utrzymania testamentu w mocy.
start learning
Favor testamenti.
Więcej powiedziano niż napisano.
start learning
Plus nuncupatum, minus scriptum.
Skarga, która zostanie raz skonsumowana, nie może być ożywiona.
start learning
Actio semel extinca non reviviscit.
Powód podąża za sądem oskarżonego.
start learning
Actor sequitur forum rei.
Nikt nie jest zobowiązany do oskarżania samego siebie.
start learning
Nemo tenetur seipsum accusare.
Sędzia podejrzany.
start learning
Iudex suspectus.
Sędzia niezdolny do orzekania.
start learning
Iudex inhabilis.
W przypadku wątpliwości orzeka się na korzyść oskarżonego.
start learning
In dubio pro reo.
Zmiana na gorsze sędziemu w apelacji nie jest możliwa.
start learning
Reformatio in peius iudici apellatio non licet.
Sąd zna prawo.
start learning
Iura novit curia.
Nie powinno być dozwolone powodowi to, czego nie wolno pozwanemu.
start learning
Non debet actori licere quod reo non permittur.
Niech będzie wysłuchana druga strona.
start learning
Audiatur et altera pars.
Odwołanie się do staranności sprawcy szkody (nie było złego zamiaru w działaniu, które spowodowało szkodę).
start learning
Culpa levis in cocreto.
Niedochowanie staranności wg abstrakcyjnego wzorca (jak powinno być).
start learning
Culpa levis in abstracto.
Niedochowanie staranności w nadzorowaniu.
start learning
Culpa levis in custodiendo.
Przekazany.
start learning
Assignatus.
Złodziej znajduje się w zwłoce.
start learning
Fur semper moram facere videtur.
Odbiorca/przyjmujący.
start learning
Accipiens.
Przekazujący.
start learning
Autor.
Zły zamiar bezpośredni.
start learning
Dolus directus.
Zły zamiar ewentualny.
start learning
Dolus eventualis.
Małżeństwo wywołujące skutki prawne.
start learning
Matrimonium legitum.
Małżeństwo mniemane, nieważne.
start learning
Matrimonium putativum.
Nie domniemywa się małżeństwa.
start learning
Matrimonium non preasemitur.
Prawo naturalne jest tym, czego natura nauczyła wszystkie stworzenia żywe, skąd pochodzi związek mężczyzny i kobiety, który nazywamy małżeństwem.
start learning
Ius naturale est quod natura omnia animalia docuit, hinc descendit maris atque feminae coniunctio quam nos matrimonium apellamus.
Ojcem jest ten, na kogo wskazuje małżeństwo.
start learning
Pater est quem nuptiae demonstrat.
Macierzyństwa nie trzeba dowodzić.
start learning
Mater semper certa est.
Prawo działa wstecz, gdy służy łagodzeniu.
start learning
Lex retro agit in mitius.
Jeżeli odpada przyczyna ustawy, ustawa przestaje obowiązywać.
start learning
Cessante ratione legis, cessat ipsa lex.
Prawo późniejsze uchyla wcześniejsze.
start learning
Lex posteriori derogat priori.
Ustawa późniejsza ogólna nie uchyla ustawy wcześniejszej szczególnej.
start learning
Lex posteriori generale non derogat legis priori speciali.

You must sign in to write a comment