Practice and Progress

 0    104 flashcards    marekdratnal
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
loudly
start learning
głośno
comprehension
This affair is beyond my comprehension.
start learning
zrozumienie
Ta sprawa przekracza moją zdolność pojmowania.
précis
Give me your précis of the report at 3 pm, please.
start learning
streszczenie, streszczać
Proszę daj mi twoje streszczenie raportu o 15.
composition
Read the composition of the drug.
start learning
skład
Przeczytaj skład tego leku.
attention
start learning
uwaga, zainteresowanie
statement
The professor used numerous documents to back up his statements.
start learning
oświadczenie, komunikat, wypowiedź, twierdzenie
Profesor użył licznych dokumentów aby poprzeć swoje twierdzenie.
order
start learning
kolejność
sentence
What does this sentence mean?
start learning
zdanie
Co znaczy to zdanie?
thief
The thief ran away when he saw the police.
start learning
złodziej
Złodziej uciekł, kiedy zobaczył policję.
study
How is your study for the test going?
start learning
nauka, uczenie się
Jak idzie ci nauka do testu?
note
Did you note her strange behaviour?
start learning
zauważać, zwracać uwagę na
Zauważyłeś jej dziwne zachowanie?
rule
I must tell you the most important rule in this game.
start learning
reguła, zasada, przepis
Muszę ci powiedzieć o najważniejszej regule tej gry.
passage
She proudly quoted a passage from one of Shakespeare's plays.
start learning
fragment
Ona dumnie zacytowała fragment z jednej ze sztuk Szekspira.
below
Do you often have temperatures below zero?
start learning
poniżej
Czy często macie temperatury poniżej zera?
arrange
Let's arrange a business meeting with him.
start learning
zorganizować, planować, załatwiać
Zaaranżujmy spotkanie biznesowe z nim.
carefully
He opened the box carefully.
start learning
ostrożnie, starannie, uważnie
On ostrożnie otworzył pudełko.
quietly
She was laughing quietly to herself.
start learning
cicho, po cichu, spokojnie
Ona śmiała się do siebie po cichu.
immediately
You should call him immediately.
start learning
natychmiast, od razu
Powinieneś do niego natychmiast zadzwonić.
borrow
She never returns the things she borrows.
start learning
pożyczat od kogoś
Ona nigdy nie zwraca rzeczy, które pożycza.
spoilt
Well, I'm not used to taking care of spoiled children.
start learning
zepsuty, rozpuszczony, rozpieszczony
Nie przywykłam zajmować się rozpuszczonymi dziećmi.
greedily
start learning
zachłannie, łakomie
receive
I received a letter from your school.
start learning
otrzymać
Dostałem list z twojej szkoły.
rarely, seldom
I rarely see her outside the house.
start learning
rzadko
Rzadko widuję ją poza domem.
frequently, often
Do you come to this bar frequently?
start learning
często
Czy często przychodzisz do tego baru?
write out
Could you write me a prescription for some painkillers, doctor?
start learning
wypisać
Czy mógłby mi doktor wypisać receptę na jakieś leki przeciwbólowe?
bracket
Complete the sentences using words in brackets.
start learning
nawias
Uzupełnij zdania używając wyrazów w nawiasach.
look out the window
She turned away and went to look out the window.
start learning
wyjrzeć przez okno
Odwróciła się i poszła wyjrzeć przez okno.
carry
Jack came back carrying a big package.
start learning
nosić, dźwigać
Jack wrócił niosąc wielką paczkę.
landlady
start learning
właścicielka, gospodyni
heating
The flat doesn't have central heating.
start learning
ogrzewanie
Mieszkanie nie ma centralnego ogrzewania.
abroad
He returned from abroad.
start learning
zagranica
On wrócił z zagranicy.
cause
Do the police know the cause of the accident?
start learning
przyczyna, powód
Czy policja zna przyczyny wypadku?
tall
I'm 191 cm tall.
start learning
wysoki
Mam 191 cm wzrostu.
clever
"We are dealing with a clever man, Watson," said Sherlock Holmes.
start learning
bystry, sprytny, mądry
"Mamy do czynienia ze sprytnym człowiekiem, Watsonie," powiedział Sherlock Holmes.
pretty
Whatever it was, it was pretty.
start learning
ładny
Cokolwiek to było, było ładne.
strange
He sometimes behaves in a very strange way.
start learning
dziwny
On czasami zachowuje się bardzo dziwnie.
fellow
This is my fellow, Jack.
start learning
gość, facet, kolega, kumpel
To mój kumpel, Jack.
postcard
A postcard from your sister has arrived.
start learning
pocztówka
Przyszła pocztówka od twojej siostry.
spoil
You always have to spoil everything!
start learning
zepsuć, zmarnować
Zawsze musisz wszystko popsuć!
pay close attention
start learning
zwrócić szczególną uwagę
post
He ran into the post.
start learning
słup, słupek
On wjechał na słupek.
avoid
As the pilot decided to make a crash-landing, he avoided disaster.
start learning
zapobiegać, unikać, omijać
Ponieważ pilot zdecydował się wykonać lądowanie awaryjne, uniknął katastrofy.
suddenly
It happened so suddenly.
start learning
nagle
To wydarzyło się tak nagle.
toward
He ran towards her.
start learning
w kierunku / w stronę / do
On pobiegł w jej kierunku.
climb
Have you ever climbed this mountain?
start learning
wzrost (np. wartości), wspinać się, wznosić się
Czy kiedykolwiek wspiąłeś się na tę górę?
pavement
He sat down on the pavement.
start learning
chodnik
On usiadł na chodniku.
shout
Why are you shouting?
start learning
krzyk
Dlaczego krzyczysz?
verb
Is this a regular or an irregular verb?
start learning
czasownik
Czy ten czasownik jest regularny czy nieregularny?
refer
He promised not to refer to this situation any more.
start learning
odnosić się
On obiecał, że już nie będzie nawiązywał do tej sytuacji.
lend
Could you lend me some money?
start learning
pożyczać
Czy mógłbyś mi pożyczyć trochę pieniędzy?
pass
He passed the library.
start learning
wymijać, przechodzić (obok czegoś)
On minął bibliotekę.
tie
I loosened my tie.
start learning
krawat
Poluzowałem mój krawat.
prize
She deserved the prize.
start learning
nagroda
Ona zasłużyła na nagrodę.
favour
Do me a favour, don't say anything to my mom.
start learning
przysługa
Wyświadczcie mi przysługę, nie mówcie o niczym mojej mamie.
reward
He rewarded me with a huge bonus.
start learning
wynagradzać, nagradzać
On nagrodził mnie ogromną premią.
advice
Could you give me some advice on buying a computer?
start learning
porada, rada
Czy mógłbyś mi udzielić kilku rad dotyczących zakupu komputera?
bunch of flowers
I saw a big bunch of flowers at the store.
start learning
bukiet kwiatów
Widziałem duży bukiet kwiatów w sklepie.
owe
How much do I owe you?
start learning
być winnym, być dłużnym, zawdzięczać
Ile jestem ci dłużny?
already
I've already finished my task.
start learning
już
Już skończyłam moje zadanie.
great
The movie was great!
start learning
ogromny / wielki
Film był świetny!
exciting
That was an exciting adventure.
start learning
ekscytujący
To była ekscytująca przygoda.
italics
Don't use italics too often.
start learning
kursywa
Nie używaj kursywy zbyt często.
retire
I'm going to retire at the age of 67.
start learning
przejść na emeryturę
Mam zamiar przejść na emeryturę w wieku 67 lat.
so far
start learning
jak dotąd
lately
start learning
ostatnio
recently
start learning
ostatnio, niedawno
prison
Life in prison is dangerous.
start learning
więzienie
Życie w więzieniu jest niebezpieczne.
runner
start learning
biegacz
broken
She broke the world record
start learning
pobić (rekord)
Ona pobiła rekord świata
bell
start learning
dzwon
comb
I need to comb my hair before I leave.
start learning
czesać włosy (grzebieniem)
Muszę uczesać swoje włosy zanim wyjdę.
sweep
start learning
zamiatać
carpet
The carpet needs cleaning.
start learning
dywan
Dywan wymaga czyszczenia.
difficulty
I have difficulty with falling asleep
start learning
trudność, problem
Mam problemy z zaśnięciem
confuse
I confused this man with my uncle.
start learning
pomylić
Pomyliłem tego mężczyznę z moim wujkiem.
take
Take my hand and say that you love me
start learning
brać, zabierać
Weź mnie za rękę i powiedz, że mnie kochasz
shelf
start learning
półka
pigeon
start learning
gołąb
covered
A train covered the distance in twelve hours
start learning
przemierzać (np. dystans)
Pociąg pokonał dystans w dwanaście godzin
up to now
He hasn't thought much about it, up to now
start learning
do teraz, do tej pory
On do teraz wiele o tym nie myślał
a great many
A great many things have been said with which we agree
start learning
Bardzo wiele
Powiedziano mnóstwo rzeczy, z którymi się zgadzamy
spare
Always have some spare batteries handy.
start learning
zapasowy
Zawsze miej pod ręką zapasowe baterie.
spare parts
start learning
części zamienne
urgent
Mary, the boss was looking for you - he said it was urgent.
start learning
pilny
Mary, szef cię szukał - mówił, że to pilne.
far away
start learning
daleko
up till now
start learning
aż do teraz
umbrella
It's going to rain, so take an umbrella.
start learning
parasol
Będzie padać. Weź parasol.
misuse
start learning
nadużycie, złe użycie, niewłaściwe wykorzystanie
it is in the way
Please move this chair. It is in the way
start learning
to jest na drodze
Proszę przesuń to krzesło. Jest na mojej drodze.
In the way
Do your work in the way I have shown you
start learning
w sposób
Wykonuj swoją pracę tak, jak ci pokazałem
on the way
On the way to the station, I bought some cigarettes
start learning
po drodze
W drodze na stację kupiłem trochę papierosów
In this way
He saves old envelopes. In this way, he has collected a great many stamps
start learning
W ten sposób
Ratuje stare koperty. W ten sposób zebrał wiele znaczków
By the way
By the way, have you seen Harry recently?
start learning
BTW (swoją drogą, przy okazji)
Swoją drogą, widziałeś ostatnio Harry'ego?
In a way
In a way, it is an important book
start learning
W pewnym sensie
W pewnym sensie jest to ważna książka
envelope
I need an envelope and a stamp.
start learning
koperta
Potrzebuję kopertę i znaczek.
stamp
This document is invalid without a stamp.
start learning
pieczątka
Ten dokument jest nieważny bez pieczątki.
supply
I supplied your fridge with healthy food
start learning
uzupełniać
Uzupełniłem twoją lodówkę w zdrowe jedzenie
spare the time
i can't spare the time
start learning
oszczędzić czas
nie mogę oszczędzić czasu
time to spare
I have no time to spare
start learning
czasu do stracenia
Nie mam czasu do stracenia
spare room
There is a spare room in this house
start learning
wolny pokój
W tym domu jest wolny pokój
spare
Caligula spared the slave's life
start learning
oszczędzać (np. czyjeś życie, nie zabić)
Kaligula oszczędził życie niewolnika
wheel
there is an spare wheel in the back of the car
start learning
koło
w tylnej części samochodu znajduje się zapasowe koło
excursion
start learning
wycieczka
beg
He got on his knees and begged her to stay.
start learning
prosić, błagać (kogoś o coś), żebrać
On padł na swoje kolana i błagał ją, aby została.

You must sign in to write a comment