Politics

 0    14 flashcards    lukaskorol
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
authoritarianism
The belief that people must obey completely and not be allowed the freedom to act as they wish.
start learning
autorytaryzm
Przekonanie, że ludzie muszą być całkowicie posłuszni i nie mogą mieć wolności działania tak, jak chcą.
democracy
The belief in freedom and equality between people, or a system of government based on this belief, in which power is either held by elected representatives or directly by the people themselves.
start learning
demokracja (system polityczny)
Wiara w wolność i równość między ludźmi lub system rządów oparty na tym przekonaniu, w którym władzę sprawują wybrani przedstawiciele lub bezpośrednio sami ludzie.
dictatorship
A country ruled by a dictator.
start learning
dyktatura
Kraj rządzony przez dyktatora.
liberal
Respecting and allowing many different types of beliefs or behaviour.
start learning
liberał
Szanowanie i dopuszczanie wielu różnych rodzajów przekonań lub zachowań.
conservative
Not usually liking or trusting change, especially sudden change.
start learning
konserwatywny
Zwykle nie lubiący i ufający zmianom, szczególnie nagłym.
left-wing
Relating to the belief that wealth and power should be shared between all parts of society.
start learning
lewica
Odnosząc się do przekonania, że bogactwo i władza powinny być dzielone między wszystkie części społeczeństwa.
right-wing
start learning
prawica
centrist
Supporting the centre of the range of political opinions.
start learning
centrysta
Wspieranie centrum szeregu opinii politycznych.
moderate
He used to have radical views but now he's a moderate.
start learning
osoba o umiarkowanych poglądach
On miał kiedyś radykalne poglądy, ale teraz jest osobą o umiarkowanych poglądach.
extremist
I know the man. He is not violent and he is not an extremist.
start learning
ekstremista
Znam tego człowieka. Nie jest brutalny i nie jest ekstremistą.
representative
She's a representative from my district.
start learning
poseł, posłanka
Ona jest posłanką z mojego okręgu.
senate
He was a professor and a member of the senate.
start learning
senat
On był profesorem i członkiem senatu.
election
I doubt that the election will bring any change.
start learning
wybory
Wątpię, żeby wybory przyniosły jakieś zmiany.
poll
We're going to conduct a poll.
start learning
głosowanie
Zamierzamy przeprowadzić głosowanie.

You must sign in to write a comment