POLISH PROPERTY LAW - Conveyancing - transfer of real estate ownership (notary's deed glossary)

 0    72 flashcards    Szulerka
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

przed notariuszem
start learning
before the notary

stawili się
start learning
appeared

miejsce zamieszkania
start learning
place of residence

tax file number

established

dowody osobiste
start learning
Identity Cards

współwłasność ustawowa
ownership
start learning
statutory co

niezabudowana nieruchomość gruntowa
start learning
undeveloped real property

działka gruntu
start learning
plot of land

o numerze ewidencyjnym
start learning
identified by the record number

Sąd Rejonowy
start learning
District Court

Wydział Ksiąg Wieczystych
start learning
Land and Mortgage Register Division

prowadzić (księgę)
start learning
tu: maintain

księga wieczysta
start learning
land and mortgage register

excerpt from

(true) certified copy

wolne od wpisów
start learning
no entries

wolna od wszelkich obciążeń
start learning
free of any encumbrances

mortgage or lien

prawo pierwokupu
start learning
preemption right

przedwstępna umowa sprzedaży
start learning
preliminary sale agreement

mieć wpływ na obecny lub przyszły status prawny
start learning
affect its current or future legal status

zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu
start learning
tax clearance certificate from the Tax Office

powstanie po ich stronie zaległości podatkowych
start learning
cause tax arrears on their part

przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na...
start learning
zoned in the local land development plan for...

budownictwo mieszkaniowe
start learning
residential building construction

dokonuje nabycia
start learning
makes this acquisition

być stanu wolnego
start learning
whilst unmarried

poddaje się rygorowi egzekucji wprost z niniejszego aktu zgodnie z art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego
start learning
he submits himself to execution procedure on the basis of this deed directly, in accordance with article 777 § 1.4 of the Civil Proceedings Code

wydanie (nieruchomości)
start learning
delivery; receive possession

ponosić po połowie
start learning
bear in half

ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych
start learning
Civil Law Transactions Tax Act

kodeks karny skarbowy
start learning
Fiscal Offences Code

penalty interest

ordynacja podatkowa
start learning
General Tax Law Act

wnosić do Sądu Rejonowego o dokonanie wpisu...
start learning
to request that the District Court enters...

wydawane Sprzedającym oraz Kupującemu...
start learning
Sellers and Buyer may be issued...

opłata sądowa
start learning
court fee

odczytany (na głos)
start learning
read out aloud

stamp

ustalić tożsamość stawiających się na podstawie dowodów osobistych
start learning
ustalić tożsamość stawiających się na podstawie dowodów osobistych - to verify the identity of the appearing persons on the basis of ID cards

alienation
start learning
przeniesienie

alteration
start learning
zmiana

cedować

"break clause"
start learning
klauzula wypowiedzenia

zgodny

warunek

contractually binding
start learning
wiążący

zobowiązanie się

demise, demised premises
start learning
przekazany majątek; pomieszczenie

tu: korzystanie

heads of terms; also: heads of agreement
start learning
ustalenia wstępne

identifying features
start learning
cechy wyróżniające

ubezpieczenie

wynajmujący

lease plan
start learning
tu: mapa

north point
start learning
północ

operative words
start learning
tu: słowa "sprawcze"

pomieszczenia

nieruchomość

real estate agent
start learning
agent nieruchomości


rent review
start learning
zmiany czynszu

wracać

plan, zestawienie, rozkład nieprawidłowo: załącznik

service charge
start learning
tu: opłaty lokalowe

oznakowanie firmowe

najemca

rozwiązać (np: umowę)

udaremnić, pokrzyżować (np: plany)

sublet (sublease)
start learning
podnająć

written description
start learning
pisemny opis


You must sign in to write a comment