phrasal كاربرد هميشگي و روزانه

 0    163 flashcards    hazhin
 
Question
Answer

چرا صبح امروز دیر کردی؟
start learning
why were you late this morning?

آب و هوا خوب بود وقتی که شما در تعطیلات بودید؟
start learning
was the weather nice when you were in vacation?

من گرسنه هستم. آیا می توانم چیزی بخورم؟
start learning
i am hungry. Can I have something to eat?

صبح جمعه پيش كجا بودي؟
start learning
where were you last Friday morning?

این زمان در سال گذشته من در پاریس بودم
start learning
this time last year I was in paris

کجا فحاه است؟ من نمی دانم. او چند دقیقه پیش در اینجا بود
start learning
where is fohad? I dont know. he was here a few minutes ago

کجا بودید؟
start learning
where were you?

دوربین جدید شما چقدر بود؟
start learning
how much was your new camera?

چرا دیروز عصبانی بودي؟ چون دیر كرده بودي
start learning
why were you angry yesterday? becaus you were late

کت خود را دراورد
start learning
took of his coat

پدر بزرگم وقتی 10 ساله بودم فوت کرد
start learning
my grandfather died when I was 10 years old

فهاد از تهران تا تبريز پرواز کرد
start learning
fohad flew from tehran to tabriz

در 7 من خانه را ترک کردم و به دفتر رفتم
start learning
at 7 I left home and drove to the office

وقتی به آنجا رسیدم
start learning
when I got there

هواپیما به موقع فرودگاه را ترک کرد
start learning
the plane departed ontime

انجامش دادي؟
start learning
did you do?

قیمتش چقدر شد؟
start learning
how much did it cost?

چطور اتفاق افتاد؟
start learning
how did it happen?

من نمی دانستم در مورد آن
start learning
i didnt know about it

چی شده؟ /چی شد؟
start learning
what happen? /what happened?

شما می توانید با شيوه خود مطالعه کنید
start learning
you can study at your own pace

اگر شما واقعا زمانتون كمه
start learning
if you are really short on time

شما می توانید از آن قسمت رد بشيد (بپريد)
start learning
you can skip that part

تقویت
start learning
reinforce

به عنوان یک تمرین اضافی
start learning
as an additional exercise

آیا شما خیلی بیرون می روید؟
start learning
do you go out much?

به خوندن علاقه داری؟ بله خیلی خوندم
start learning
do you like to read? yes I read alot

سفر کنید
start learning
take trips

ما به مرکز شهر منتقل کردیم
start learning
we moved downtown

به طور معمول من شروع به کار در 7
start learning
normally I start work at 7

من این زن را قبلا دیده ام، اما من نمیتوانم نام او را به یاد داشته باشم
start learning
I have seen that woman before, but I can not remember her name

یک تصویر به خوبی تعریف شده است(تصوير واضح)
start learning
a well defined picture

افراد ذهن بسته
start learning
closed minded people

از مصاحبت با خودت لذت ببر
start learning
enjoy your own company

شما را روي فرم نگه داره
start learning
keep you in shape

من فقط زمان كم آوردم
start learning
i just ran out of time

در میان تمام مردم
start learning
among all the people

لطفا بر همين اساس برنامه ریزی کن
start learning
please plan accordingly

این زندگی 100٪ مسئولیتش با خودته
start learning
this life is 100% your responsibility

خودت را رها کن
start learning
set yourself free

انقدر از خودت تعريف نكن
start learning
dont toot your own horn

جایی که تو بهش تعلق نداری
start learning
somewhere you dont belong

هرگز استانداردهای خود را پایین نیاورید
start learning
never lower your standards

برای قدردانی از شما
start learning
to appreciate you

فردا کلمه مورد علاقه متوسط ​​است
start learning
tomorrow is the favourite word of the average

آنها شما را ناديده می گیرند
start learning
they take you for granted

زمانی که همیشه در دسترس هستید
start learning
when you are always available

اجازه بده دلش واست تنگ بشه
start learning
let him miss you

یک لبخند واقعی نیست
start learning
a smile is not genuine

لبخند واقعي نيست مگر اینکه چشم ها نیز لبخند بزنن
start learning
a smile isnt genuie unless the eyes smile too

باور كن لايقش هستي تا دنيا بهت تقديمش كنه
start learning
believe you deserve it and the universe will serve it

کلید (رمز)موفقیت
start learning
the key of success

چیزی پیدا نمی کنم
start learning
I find nothing

در سکوت حرکت کن
start learning
move in silence

او به سمتم آمد
start learning
he comes to me

شما طوري رفتار ميكني انگار من مقصرم
start learning
you just act like I am guilty

به گونه ای صحبت کنید که
start learning
speak in such a way that

در لحظه زندگی کن
start learning
live in the moment

نگاهی در آینه بینداز
start learning
take a look in the mirror

تو هیچي نیستی
start learning
you are nothing

شما نمیتوانید ذهن خود را عوض کنید، بيخودي زور نزن
start learning
you can not change my mind, dont beat a dead horse

در هر صورت اتفاق ميفته
start learning
either way it is going to happen

هر روز تيپ بزن
start learning
suit up every day

شما هرگز نمی دانيد چه كسي را تحت تاثير قرا ميدي
start learning
you never know who you are inspiring

شما خیلی توجه برانگيز هستید
start learning
you are so inspiring

اگر شما می توانید يه ادم غلط را اون همه دوست داشته باشي تصور كن چقدر می توانید فرد راست را دوست داشته باشی
start learning
If you can love the wrong guy, how much you can love the right person

با دل و جرات،جسور
start learning
gutsy
he is a gutsy man

برای انجام این کار بسیار جالب است
start learning
it takes a lot of guts to do this

دست برداشتن از،ولش كن،بيخيالش
start learning
give up

هرگز تسلیم نشوید،جا نزن
start learning
never give up

خودت را جمع و جور كن، راهت رو ادامه بده
start learning
pick yourself up، keep going

آنها به من می خندند
start learning
they laugh at me

یک روزي خیلی اهميت ميداد
start learning
once cared too much

کل زندگی تو
start learning
your entire life

شما می توانید کل زندگی خود را صرف سرزنش سرزنش جهان، موفقیت و یا شکستت کاملا مال خودته
start learning
you can spend your entire life blaming blaming the world, your successes or failures are entirely your own

موفقیت یا شکست
start learning
successes or failures

نگاه كن
start learning
observe

اگر نمیتوني يكي از اونا رو پيدا كني، یکی از اونا باش
start learning
if you cant find one, be one

بفرمایید تو، بیا تو
start learning
come in

شبیه سازی انسان
start learning
human cloning

پس چی؟
start learning
so what

به چه چیزی منجر می شود؟
start learning
what does it lead to

یک نمونه وجود دارد
start learning
is there an example

موقعیت خود را تنظیم کنید(توضيح بده/ بيان كن)
start learning
state your position

نباختن. شاید درستش بازنده نشدن باشه ولی واسه من "نباختن" از برنده شدن هم مهم تره!
start learning
Do not cry Maybe it's not right for you to lose, but for me it's important not to win too much!

گرایش به
start learning
tendency to

بدبختي = فاجعه،بدبختي،مصيبت
start learning
adversity = disaster

گذاشتن
start learning
put down
put your phon down

نگه داشتن کودک
start learning
hold the baby

سوار کردن،بلند كردن
start learning
pick up
pick somthing up

چقدر وزن دارد
start learning
how much does she weight

چقدر بلند است؟
start learning
how tall is he?

طول متوسط
start learning
medium length

مجعد /فر / صاف ،لخت
start learning
wavy / curly / straight

ریش / سبیل
start learning
beard / moustache

یک مرد سالخورده (زن)
start learning
an elderly man (woman)

یک مرد میانسال
start learning
a middle aged person

در اواسط دهه سی
start learning
mid - thirties
34 -36

اواخر دهه پنجاه
start learning
late fifties
57-59

اوایل بيست سالگي
start learning
early twenties
20-23

نوجوانان
start learning
teens
13-17

خانه ها از بین می روند
start learning
the houses tear down

من همين الان مقداري قهوه درست كردم. آیا شما ميخواي يه كم؟
start learning
I have just make some coffee. whould you like some?

چرا اینقدر خسته ای؟ آیا ديشب دير رفتي رختخواب؟ ؟
start learning
why are you so tired? Did you go to bed late last night?

چطور این پنجره را باز میکنید؟ میتوانی به من نشان دهی؟
start learning
how do you open this window? can you show me?

من نمی دانم چگونه این کلمه را بگویم چگونه تلفظ می شود؟
start learning
I dont know how to say this word. how is it pronounced?

دستورالعمل
start learning
instruction

شناسایی كردن / قابل شناسایی
start learning
identify / identifiable

تا حد امکان
start learning
as much as possible

او باعث می شود من بخندم
start learning
he makes me laugh

جالب است که ما کاملا مخالفیم
start learning
what is interesting is that we are complete opposite

دقیقا همان چیزی بود که من نیاز داشتم
start learning
it was exactly what I needed

من در مورد موضوع ریاضی ضعیف بودم
start learning
i was kind of weak in math subject

ترد كردن يا خوابوندن گوشت براي كباب
start learning
marinate the kabab

سخت است، بايد هم سخت باشه
start learning
It is hard, it is supposed be hard

بهترین بهانه
start learning
best excuse

من گوشيم را خونه جا گذاشتم
start learning
I forgot my cellphone at home

شما در حال تلاش برای جلوگیری از ارتباط چشمي هستید
start learning
you are trying to avoid eye contact

من متاسفم که امروز صبح دیر كرده بودم، دوباره اتفاق نمی افتد
start learning
I am sorry I was late this morning, it wont happen again

من مدتها نخواهم برد
start learning
lets fly to Tabriz instead of driving I will not take as long

آیا با من می آیی؟ نه، من فکر نمی کنم
start learning
Are you coming with me? no, I dont think so

به زينب زنگ زدي؟ فراموش کردم. الان انجامش میدم
start learning
Did you call Zeynab? I forgot. I will do it now

آیا می خواهید زود بیدار شوید؟
start learning
are you going to get up early?

من می شنوم که شما بعضی پول بدست آورده اید. می خواهید با آن چه کار کنید؟
start learning
I hear you won some money. what are you going to do with it?

منطقه روستایی
start learning
rural area

ازدیاد جمعیت
start learning
over population

گرایش مردم
start learning
people’s tendency

انتظار بالا
start learning
high expectation

تعریف خوشبختی کاملا اون طور كه به نظر مياد ساده نیست
start learning
defining happiness is not quite as simple as it might seem

آخرین تکنولوژی بالا
start learning
latest high technology

بسیاری از مردم به مراسم تشییع او شركت کردند
start learning
many people attended her funeral

موسسه تحصیلی
start learning
educational institution

آموزش و پرورش
start learning
educational instruction

توجه خاص
start learning
particular attention

مشاور تحصيلي
start learning
Educational Counselor

رنگ صورت
start learning
face tint

ضد آب
start learning
water resistant

ضد عرق
start learning
sweat resistant

خيلي چيزا رو درموردت ميگه
start learning
says a lot about you

او لايقش نیست
start learning
he doesnt deserve it

آنها آماده پاسخگویی(دريافت) نیستند
start learning
they are not ready to receive

با اينده ات بدون ترس روبه رو شو
start learning
face your future without fear

پسرت رو يه جنتلمن بار بيار
start learning
raise your son to be a genteleman

دخترت رو طوري بار بيار كه كمتر از اون رو قبول نكنه
start learning
raise you daughter to accept nothing less

همه آنها را جمع کن
start learning
collect them all

دور انداختن
start learning
throw away

خيلي لطف داريد
start learning
that is very nice of you

آیا شما آن را در هر جایی دیدید؟
start learning
did you see it anywhere?

شنیدی
start learning
did you hear?

خيلي خوش اومدي،خيلي خواهش ميكنم
start learning
you are most wellcome

من دیگر نمی توانم راه بروم
start learning
i can not walk any more

برای ادامه کار من
start learning
to further my career

رویکرد جدید
start learning
novel approach

قرارداد سالانه
start learning
annual contract

سه بیمار نیاز به عمل داشتند
start learning
three patients required operation

می خوام بيام توو، لخت كه نيستي؟
start learning
I wanna come in, are you decent?

کشور در حال توسعه
start learning
developing country

رشد كردن: رشد
start learning
grow: growth

شیک: زیبا(با سليقه-برازنده)
start learning
stylish: elegant

ارائه دهنده اطلاعات
start learning
information provider

من هیچ کاری نکردم
start learning
i didnt do anything

آیا می توانید زوم كني روش؟
start learning
can you freeze it?

توفان شدید
start learning
violent storm


You must sign in to write a comment