Paremie - 2018

 0    65 flashcards    hubertmatecki
print play test yourself
 
Question Answer
Ius est ars boni et aequi
start learning
Prawo jest sztuką tego co dobre i słuszne (sprawiedliwe)
Lex retro non agit
start learning
Prawo (ustawa) nie działa wstecz
Res iudicata
start learning
Rzecz osądzona
Pacta sunt servanda
start learning
Umów należy dotrzymywać
Onus probandi
start learning
Ciężar dowodu
Compensatio
start learning
Potrącenie
Nasciturus
start learning
Dziecko poczęte, lecz jeszcze nienarodzone
A contrario
start learning
Wychodząc z przeciwnego założenia
Exceptio probat regulam
start learning
Wyjątek „potwierdza” regułę
Essentialia negotii
start learning
przedmiotowo istotne składniki treści czynności prawnej
Lex specialis derogat legi generali
start learning
Regulacja (ustawa) szczegółowa uchyla/znosi regulację (ustawę) ogólną
Lex posterior derogat legi priori
start learning
Ustawa późniejsza uchyla (znosi) ustawę wcześniejszą
Exceptiones non sunt extendendae
start learning
Wyjątków nie należy interpretować rozszerzająco
Iura novit curia
start learning
Sąd zna prawo
Da mihi factum dabo tibi ius
start learning
Daj mi fakty, a dam ci prawo
Audiatur et altera pars
start learning
Niech będzie wysłuchana i druga strona
Actor incumbit onus probandi
start learning
Ciężar dowodu spoczywa na powodzie
Reus in excipiendo fit actor
start learning
Pozwany w zakresie zarzutu staje się powodem
Res iudicata est, ne bis in idem
start learning
Rzecz osądzona - nie orzeka się o niej ponownie
Actor sequitur forum rei
start learning
Powód podąża za sądem pozwanego
Ius cogens
start learning
Norma bezwzględnie wiążąca
Ius dispositivum
start learning
Norma względnie wiążąca
Ad solemnitatem
start learning
Pod rygorem nieważności
Impossibilium nulla obligatio est
start learning
Zobowiązanie do świadczenia niemożliwego nie wiąże (jest nieważne)
Ex tunc
start learning
Od (samego) początku
Ex nunc
start learning
Od danego momentu
Falsus procurator
start learning
Rzekomy pełnomocnik
Klauzula "rebus sic stantibus"
start learning
Tak jak się rzeczy mają (umowa wiąże w danym kształcie, o ile nie nastąpi nadzwyczajna zmiana stosunków)
Laesio enormis
start learning
Nadmierne pokrzywdzenie (nadmierne odstępstwo od ekwiwalentości świadczeń w umowie wzajemnej)
Damnum
start learning
szkoda
Damnum emergens
start learning
Szkoda rzeczywista
Lucrum cessans
start learning
Utracone korzyści
(warunek) sine qua non
start learning
Warunek konieczny
ex delicto
start learning
odpowiedzialność deliktowa
ex contractu
start learning
odpowiedzialność kontraktowa
quasi ex delicto
start learning
odpowiedzialność quasi deliktowa
quasi ex contractu
start learning
odpowiedzialność quasi kontraktowa
culpa
start learning
wina
Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat
start learning
Ciężar dowodu spoczywa na tym kto twierdzi, nie na tym kto zaprzecza
Res iudicata pro veritate accipitur
start learning
Rzecz osądzona traktowana jest jako prawdziwa
Ius civile vigilantibus scriptum est
start learning
Prawo cywilne pisane jest dla osób starannych
Nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de commodis eius agitur
start learning
Dziecko poczęte traktuje się jak już narodzone, ilekroć chodzi o jego korzyść
Error communis facit ius
start learning
Powszechny błąd kreuje prawo
Non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat
start learning
Reguły nie tworzą prawa, lecz się z niego wywodzą
Regula est quae rem, quae est breviter enarrat
start learning
Reguła jest tym, co krótko opisuje nam istniejący stan rzeczy
In contractibus tacite insunt, quae sunt moris et consuetudinis
start learning
W umowach w sposób milczący zawarte jest to, co odpowiada zwyczajom i obyczajom
Nemo iudex idoneus in propria causa
start learning
Nikt nie może być sędzią we własnej sprawie
Iudex inhabilis
start learning
Sędzia wyłączony ze sprawy z mocy ustawy
Iudex suspectus
start learning
Sędzia wyłączany z uwagi na możliwość wystąpienia braku bezstronności
Reformatio in peius iudici appellato non licet
start learning
Apelacja wniesiona (jedynie) przez skarżącego nie może mu szkodzić
Forum rei sitae
start learning
Sąd właściwy według miejsca położenia przedmiotu sporu
Lex rei sitae
start learning
Prawo właściwe według miejsca położenia rzeczy
Prorogatio fori
start learning
Sąd właściwy, wybrany w drodze porozumienia stron
Lex fori
start learning
Prawo właściwe według miejsca organu orzekającego
Compensatio est debiti et crediti inter se contributio
start learning
Potrącenie jest wzajemnym zaliczeniem długu i wierzytelności
Ne eat iudex ultra petita partium
start learning
Sędziemu nie wolno wychodzić ponad żądanie
Ius publicum privatorum pactis mutari non potest
start learning
Prywatne umowy nie mogą zmieniać prawa publicznego
Utile per inutile non vitiatur
start learning
to, co użyteczne nie doznaje uszczerbku ze strony tego, co nieużyteczne
In conventionibus contrahentium voluntas potius quam verba spectanda sunt
start learning
W umowach bardziej uwzględnia się zamiar stron, niż dosłowne brzmienie
In dubio contra proferentem
start learning
W razie wątpliwości (interpretuj) przeciwko temu, kto przygotowywał umowę
Ultra vires
start learning
Poza zakresem (z przekroczeniem) kompetencji
Quod ab initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere
start learning
Co od początku jest wadliwe, przez (sam) upływ nie może być uzdrowione
Negotium claudicans
start learning
czynność prawna „kulejąca” (czynność, której ważność pozostaje "w zawieszeniu")
In integrum restitutio
start learning
Przywrócenie do stanu poprzedniego.
Negotiorum gestio
start learning
Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia

You must sign in to write a comment