Nadzór nad samorządem terytorialnym

 0    19 flashcards    mayaa
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Co o nadzorze nad samorządem mówi Europejska Konwencja Samorządy Lokalnego?
start learning
EKSL stwierdza, że nadzór nad samorządami moży być sprawowany tylko w sposób prewidziany w Konstytucji i ustawach i sprowadzać się głownie do kontroli legalności sam. EKSL dopuszcza też kontrolę celowości zadań, które zostały sam. delegowane (zlecone).
Proporcjonalność przy kontroli wg EKSL.
start learning
Przy kontroli sam. musi byc zachowana proporcjonalność między zakresem interwencji a znaczeniem interesów, które nadzór ma chronic.
Jakie jest kryterium wyznaczające nadzór nad jedn. sam. ter.?
start learning
Jedynym kryterium nadzoru jakie wprowadził polski ustawodawca jest legalność. Zasada ta jest zawarta w art. 171 Konstytucji. Ustawod. zrezygnował z kontroli celowości zadań zleconych. Niezgodne z art. 171 są unormowania dot. kontr. reg. izb obracunkowych.
Jak należy rozumień działanie zgodne z prawem?
start learning
Działanie zgodne z prawem to działanie podjęte na podstawie konkretnej normy prawnej, niesprzeczne z całym porz. prawnym, ale ponadto działanie podjęte po należytym zinterpretowaniu i zrozumieniu tej normy.
Co to jest "kryterium legalności celu"?
start learning
"Kryterium legalności celu" sprowadza się do tego, że konketne działanie może być zgodne z normą i jej prawidłową interpretacją, ale niezgodne z celem, dla której dana norma została ustanowiona. Cel ten może wynikać z preambuły czy całości aktu.
Czy przy nadzorze w polskim systemie stos. jest kryterium legalności celu?
start learning
W polskim systemie jest stosowane kryterium legalności celu. Jeżeli działanie nie jest zdodne z tym kryterium uznaje się je za niezgodne z prawem.
Jakie mamy w Polsce organy nadzorcze?
start learning
Organami nadzorczymi jest Prezes RM, wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych również regionalne izby obrachunkowe. Nie są organami nadzoru ministrowie, Sejm i sądy administracyjne.
Co to znaczy, że nadzór ma charakter przedmiotowy?
start learning
Oznacza to, że nadzór dotyczy działań organów jednostek samorz., a nie samych tych organów. Nadzór ten nie jest ograniczony, wszystkie działania organów mogą podlegać nadzorowi.
Czym rózni się akt nadzoru od rozstrzygnięcia nadzorczego?
start learning
Pojęcie aktu nadzoru jestznacznie szersze i oznacza każdy akt wydawany w ramach postępowania nadzorczego, natomiast przez rozstrzygnięcie nazywa się akt kończący procedurę nadzoru.
Do jakiej kategorii środków zaliczamy rozstrzygnięcie nadzorcze?
start learning
Rozstrzygnięcie nadzorcze zaliczamy do środków represyjnyhc. Obok środków represyjnych wyróżniamy także środki informacyjne, ostrzegawcze i prewencyjne.
Kto i w jakim sposób przeprowadza kontrolę zgodności z prawem aktów samorządowych?
start learning
Kontrole zgodności z prawem uchwał i zarządzeń gmin, związków komunalnych i porozumień przeprowadza wojewoda. Może w ciągu 30 dni od otrzymania aktu stwierdzić jego niezgodność z prawem, co wiąże sie z sankcją nieważności.
Co może zrobić wojewoda jeżeli chce zakwestionować zgodność aktu prawnego samorządu a minęło już 30 dni od jego doręczenia?
start learning
Wojewoda może wtedy zaskarżyć uchwale lub zarządzenie do sadu administracyjnego.
Co dzieje się jeżeli wojewoda stwierdzi, że w akcie prawnym zawarte jest nieistotne naruszenie prawa?
start learning
Wojewoda nei stwierdza wtedy neiważności, ale wydaje rozstrzygnięcie nadzorcze, w którym stwierdza naruszenie prawa w akcie. Mimo to akt pozostaje w mocy. Działanie to powinno mieć wyj. charakt., a określenie "niestotne naruszenie" należy interp. wąsko.
Na podstawie jakich przepisów prwadzi się postępowanie nadzorcze?
start learning
Postępowanie nadzorcze prowadzi sie na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego.
W jakim terminie należy złożyc akt prawny sam. organowi nadzorczemu?
start learning
Zarządzenia i uchwały wójt/starosta, martszałek składa w terminie 7 dni od uchwalenia. Przepisy porządkowe w ciągu 2 dni. organami nadzorczymi są wojewoga i regionalna izba obrachunkowa.
Jak wygląda zakończenie postępowania nadzorczego?
start learning
Jeżeli akt zostanie uznany za zgodny z prawem nie ma obowiązku wydawania żadnego aktu. Jeżeli jednak jest sprzeczny lub narusza prawo organ nadzoru wydaje odpowiednie rozstrzygnięcie nadzorcze, w którym dodatkowo zawiarte jest pouczenie o możl. zask. do s.a
Kiedy stwierdza się przedzwnienie wobec mozliwość stwierdzenia nieważności uchwały sprzecznej z prawem?
start learning
Nie stwierdza się niewazności aktu z powodu neizgodnosci z prawem jeżeli minął już rok od złożenia tego aktu do wejew. lub reg. izby obr. chyba że został wówczas przekroczony termin 2 lub 7 dni.
Co dzieje się jeżeli sąd administracyjny nie może orzec nieważności aktu ze względu na przekroczenie rocznego terminu?
start learning
Sąd adm. stwierdza wówczas niezgodność z prawem, co oznacza ustanie obowiązywania aktu z dniem wydania orzeczenia.
Co to jest zarządzenie zastępcze?
start learning
Zarządzenie zastępcze jest rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody wydawanym w sytuacji, gdy organy samorządowe nie reaguja na przekroczenie przez osoby pełniące funkcje publiczne ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej.

You must sign in to write a comment