Moje Własne

 0    181 flashcards    marek00
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
skorzystać z
start learning
take advantage of sth
kiedy, do czasu gdy, zanim
start learning
by the time
swoją drogą, przy okazji, a propos, nawiasem mówiąc
start learning
by the way
pomimo tego, że
start learning
despite the fact that
mimo że / chociaż
Mimo że jest ładny dzień, zostanę w domu.
start learning
although
Although it's a nice day, I will stay at home.
przejść przez odprawę celną
start learning
go through customs
napój
start learning
beverage
jeśli nie, chyba że
start learning
unless
bliski, nieuchronny
start learning
imminent
rozpocząć coś
start learning
commence
powiększać, zwiększać
start learning
augment
zamiar
start learning
intent
przejęcie, objęcie
Przejęcie odpowiedzialności było dla mnie najtrudniejszym zadaniem.
start learning
assumption
Assumption of the responsibility was the hardest task for me.
załogowy
start learning
manned
aktywa
start learning
assets
przekazanie komuś
start learning
handover to somebody
wykonalny, możliwy
start learning
feasible
dalszy
start learning
onward
dziedzictwo, spuścizna
start learning
legacy, heritage
układ, rozmieszczenie, plan
start learning
layout
równoległy, podobieństwo
start learning
parallel
Ograniczenia
start learning
constraints
akronim (skrótowiec)
skrót
start learning
acronym
dotyczący
start learning
concerning
jeśli chodzi o, co się tyczy, odnośnie, w zakresie
Chciałbym z tobą porozmawiać odnośnie twojego zachowania.
start learning
regarding
I would like to speak to you regarding your behaviour.
w tym, wliczając w to
start learning
including
przekonać
start learning
convince
uwaga
start learning
remark
stopniowo
start learning
gradually
mimo, pomimo
start learning
despite
wzajemny
start learning
mutual
zasięg, rozmiar, skala
start learning
extent
zakres, możliwość
start learning
scope
Zakres obowiązków
start learning
scope of duties
przyznawać (że coś jest prawdą), zgadzać się (z czymś)
start learning
to admit
tłumienie, likwidacja,
start learning
suppression
ilość
start learning
quantity
szczebel, ranga (osoby w jakiejś organizacji)
start learning
echelon
ściganie, pościg, dążenie
start learning
pursuit
skierowany
start learning
directed
zastępca
start learning
deputy
nóż składany
start learning
folding knife
zerknąć, rzucić okiem
start learning
glance
gapić się na
start learning
stare at
wśród, pośród
start learning
amid
trwały, niezmienny
start learning
persistent
wysiłek
start learning
effort
odniesienie, odwołanie, nawiązanie
start learning
reference
załącznik, ogrodzenie
start learning
enclosure
rozwaga, namysł, zrozumienie
start learning
consideration
przyczyniać się do
start learning
contribute to
istotny / trafny, odpowiedni
Twoja uwaga była istotna i pomogła mi podjąć decyzję.
start learning
relevant
Your point was relevant and it helped me make a decision.
zgoda, zatwierdzenie, aprobata
start learning
approval
zmagać się, borykać się
start learning
struggle
ogólny
start learning
overall
zgodne z
start learning
comply with
przejąć, chwycić, skonfiskować
start learning
seize
He seized my hand and led me to his room.
jednostka
start learning
entity
odpowiedni, indywidualny, poszczególny
start learning
respective
protokół, sprawozdanie
start learning
minutes
obowiązkowy
start learning
mandatory
ogłosić, rozpowszechniać, rozpropagować
start learning
promulgate
kilkadziesiąt
start learning
several dozen
salwa, strzał
start learning
volley
rozpowszechniony
start learning
prevalent
zauważalnie
start learning
noticeably
aspekty
start learning
facets
wskutek czego, w wyniku tego
Ona się spóźniła i w wyniku tego nie zdążyła na pociąg.
start learning
thereby
She was late and thereby missed her train.
Tymczasem
start learning
Meanwhile
szczerze mówiąc
start learning
frankly speaking
szczery, otwarty
start learning
sincere, frank
odraczać, odkładać
start learning
postpone
podporządkowanie się, zastosowanie się do (np. przepisów)
start learning
submission
przywieźć, przyprowadzić
start learning
bring over
zwiedzanie
start learning
sightseeing
zabytki i atrakcje
start learning
sights and attractions
pozwolenie, zezwolenie
start learning
clearance
poświadczenie bezpieczeństwa
start learning
security clearance
zrywać (np. o związku), rozstać się
start learning
split up
zdejmować coś
start learning
take something off
zdjąć coś (np. ubranie)
start learning
get something off
słaby punkt, wrażliwość, podatność
start learning
vulnerability
wystawiać, narażać, odsłonić
start learning
expose
oddziaływać, wpływać na coś
Rówieśnicy mają wpływ na dzieci.
start learning
affect
Peers affect children.
czerpać, odnosić (korzyści)
start learning
derive
wymiar, aspekt, czynnik
start learning
dimension
poprawiać, aktualizować
start learning
amend
zgodność, spójność
start learning
consistency
nieodłączny
nieodłączne ryzyko
start learning
inherent
inherent risk
odpowiedni, stosowny, mający zastosowanie
start learning
applicable
przyczynić się, wnosić
start learning
contribute
uzyskać, otrzymać
Uzyskaliśmy to, czego chcieliśmy.
start learning
obtain
We have obtained what we wanted.
trwający, toczący się, istniejący
start learning
ongoing
przyrost, wzrost
start learning
increment
faktycznie, rzeczywiście, właściwie,
start learning
actually
wzmocnienie
start learning
reinforcement
prześladować, zadręczać
start learning
persecute
Z poważaniem, Z serdecznymi pozdrowieniami (na zakończenie listu, do adresata, którego nazwiska nie znamy).
start learning
Yours faithfully.
ukończenie, sfinalizowanie
start learning
completion
do czasu, do momentu, aż do
start learning
pending
wątek (np. opowiadania), tok (myślenia), nurt (np. w polityce)
start learning
strand
użytkować, eksploatować, wykorzystywać
start learning
utilise
skromny, niewielki (w ilości lub wielkości)
start learning
modest
podczas, w trakcie, podczas gdy,
start learning
whilst
wykonalny, realny
start learning
viable
możliwe opcje
start learning
viable options
ustanowić, stanowić, reprezentować
start learning
constitute
dopasować, dostosować, krawiec
start learning
tailor
zwołać, zwoływać (np. spotkanie, kongres) zebrać się, zbierać się
start learning
convene
przedkładać coś komuś, składać coś komuś
start learning
submit something to somebody
być zgodnym z czymś
start learning
comply with something
łączyć
start learning
to connect
Niniejszym stwierdzam, że
start learning
hereby declare that
dotyczyć
Ten problem dotyczy twojego życia.
start learning
concern
This problem concerns your life.
w przeciwnym razie, inaczej
start learning
otherwise
stosować coś
start learning
apply something
dotyczyć kogoś
start learning
apply to somebody
zaangażowany, zobowiązany
start learning
committed
organ ścigania
start learning
law enforcement agency
pochłaniać
start learning
engulf
wyżej wymieniony, wyżej wspomniany
start learning
aforementioned, aforesaid
zgodnie z czymś, według czegoś
start learning
pursuant to something
otaczanie, okrążanie kogoś/ czegoś
start learning
close in on sth/smb
odszukać
start learning
seek out
natychmiast
start learning
straightaway
zapewniać
start learning
to assure
dokładny
start learning
exact
nabycie, zdobycie
start learning
acquisition
zbieg okoliczności
start learning
coincidence
podwozie
start learning
chassis
uniwersalny, do uniwersalnego użytku
start learning
general-purpose
uniwersalny karabin maszynowy
start learning
general-purpose machine gun
rozebrać, demontować
start learning
disassemble
montować, składać
start learning
assemble
ubiór / strój
start learning
attire
pocisk, nabój
start learning
round
tępo, szybkość, wskaźnik
start learning
rate
pocisk
start learning
projectile
w związku z tym, zatem, dlatego, przeto, a więc
start learning
therefore
użyteczność, pożytek
start learning
utility
wyniszczenie, wyniszczanie
start learning
attrition
w porę, w odpowiednim momencie
start learning
timely
poniżenie, upokorzenie
start learning
humiliation
mieć czelność, odważyć się
start learning
dare
plan podróży, marszruta
start learning
itinerary
wspierać, podtrzymywać (np. kogoś na duchu), pomagać (np. finansowo), utrzymywać
start learning
sustain
mięsożerny
start learning
carnivorous
rzeźbić, wycinać, drążyć
start learning
carve
ubrać się
start learning
get dressed up
zaangażować się w coś
Michał bardzo zaangażował się w przygotowania do konferencji.
start learning
get involved in something
Michael got very involved in the preparations for the conference.
pogarszać się (o stanie czegoś), podupadać (o zdrowiu)
start learning
deteriorate
przyznać, przyznawać, zgadzać się współuczestniczyć w czymś, popierać pokryć, pokrywać się (np. dane, wyniki, poglądy) przyczyniać się, złożyć się, składać się na coś
start learning
concur
pewność (informacji), solidność (np. sprzętu), niezawodność (działania czegoś), rzetelność (słowa)
start learning
reliability
wyłączając, nie licząc
start learning
excluding
wykluczać, pomijać, wyłączać, zamykać dostęp
start learning
exclude
Zdecydowana większość
start learning
vast majority
tajny, potajemny
start learning
clandestine
przesyłka, transport
start learning
shipment
za wyjątkiem / oprócz
start learning
except
przewidywać, prognozować
start learning
envisage
różnorodność / zróżnicowanie
start learning
diversification
wykonalny, możliwy do zrealizowania(plan)
start learning
realisable
wyczerpujący, obszerny, wszechstronny, pełny
start learning
comprehensive
całkowicie, kompletnie, zupełnie, w pełni, bez wyjątku
start learning
wholly
wymierzać, zadawać (np. karę, ból), wyrządzać (np. krzywdę)
start learning
inflict
emanować, wydzielać, emitować
start learning
emanate
w dużej mierze, wybitnie, znacznie
start learning
vastly
wiele osi
start learning
multiple axes
eksploatować, wyzyskiwać, nadmiernie, wykorzystywać, nadużywać użytkować,
start learning
exploit
autentyczność, oryginalność, własnoręczność (np. podpisu)
start learning
authenticity
odzwierciedlać, być wynikiem, rozmyślać, zastanawiać się, rozważać
start learning
reflect
stanowisko pracy
start learning
workstand
tak więc, tym samym, dlatego
start learning
thus
całościowy
start learning
holistic
potwierdzać
start learning
reaffirm
inwentarz, spis, inwentaryzować
start learning
inventory
dwuznaczność
start learning
ambiguity
podważać, podkopywać, osłabiać
start learning
undermine
zastraszać
start learning
intimidate
ośmielać, dodawać śmiałości, dopingować
start learning
embolden
doktryna, dogmat, zasada
start learning
tenet

You must sign in to write a comment