Moja pierwsza lekcja

 0    183 flashcards    piastajanusz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Koncepcja opisu i wyjaśniania zjawisk społecznych:
start learning
-społeczno kulturowa -ewolucyjna -społecznego uczenia się -fenomenologiczna -społeczno poznawcza
Konceocja społeczno-kulturowa
start learning
Zachowania społeczne jednostki/grupy spol, kult, hist- wyznaczaja wartości normy, wzory myślenia, zachow
Mechanizmy społecznych zachowań:
start learning
-potrzeby motywy społeczne(afiliacja, wrogość) -wpływ spoleczny(perswazja, nacisk grupowy) -grupowe normy funkcjonowania
Koncepcja ewolucyjna
start learning
-społeczne zachow ludzi są przekazywane z pokolenia i są elektem gatunkowej adaptacji i doboru natur- zapewniają przerwanie i rozmnażanie / czynniki kult-hist są czynnikiem modyfik
Koncepcja społecznego uczenia się
start learning
-zachow spol są efektem trwałych dosw jednostki w procesie socjalizacji/ 2 mechanizmy- społeczne kary i nagrody(spol behaw), spol modelowanie-obserw i nasladow
Społeczne kary i nadrody
start learning
Hull- najbardziej skuteczne jest nieregularne wzmocnienie zachowań/ Walters Brown- agresje nasila nagroda zewn(aprobata uległość) i wewn(samoocena)
Konceocja fenomenologuczna
start learning
-wzachow spół wynikają z subiektywnej interpretacji przez jednostkę zdarzeń społecznych / kurt levin- holistyczna teoria pola psych i przestrzeni życiowej które tworzy jednostka i jej środowisko:
Konceocja społeczno-poznawcza
start learning
-zachowanie społeczne jest pochodna:(subiekt prawdopodob osiągnięcia celu(subikt ocena zewn i wewn mozli i ogranicz) / subiek wartości celu / trafność społecznego poznana(adekw percepcji i interp rzeczyw i siebie)
Perspektywy opisu i wyjaśnienia zjawisk społecznych:
start learning
-przedmiotowa -funkcjonalna -atrybucyjne -interakcyjna -relacyjną
Pole psych i przestrzeń życiowa levin
start learning
-zachowania -przynależność spol(rola, pozycja) -obraz siebie -znaczący inny -syt psych i spol(malzenstwo) -zdarzenia spol-hist(wojna, hossa, bessa)
Perspektywa funkcjonalna:
start learning
-role/funkcje jaka dla jedn pełnia spol zachow/cechy swoje i innych(zachow autoteliczne(dla samych siebie) i instrument; potrzeby-motywy zachow(jawne(deklar) ukryte, świad i ns
Perspektywa przedmiotowa:
start learning
-przedmiot-społ uwarunkow- czy grupa zaakcep osobę A- anal od wewn(jak ludzie spostrzeg, rozum interp zachowanie własne i innych(spol spostrzeg)/ jakich zachow oczekują/ jakich zachow się spodziewają/ anal od zewn-obserw i anal nat lub wywoł zachow
Perspektywa interakcyjna:
start learning
-zachow spol jedn/grupy jest interakcja właściwości wewn i czynników sytuacyjnych/ własciw typu cecha(trwałe) i stab(zmienne), wlasc: struktura grupy, typ przywództwa, normy, cele; CZAS: faza rozwoju grupy, syt: mozliw-naciski ograniczenia
Perspektywa relacyjna:
start learning
-zachow spol jedn i grup jest pochodna wzajemnych relacji między nimi
Perspektywa atrybucja:
start learning
- Opis i wyjaśnia zachow spol poprzeć okresl względnie trwałych własciw jednostki i grypy/ wlasciw-wart, cele, postawy, normyiwzory zachow
Opis zachowania:
start learning
-skalowanie -mianowanie-nazywanie -kategoryzacja -personifikacja
Kategoryzacja
start learning
Wyodrębnienie zachowania A jako rożnego od B
Skalowanie
start learning
Określenie stopnia nasilenia cechy wyróżniającej zachowanie
Personifikacja
start learning
Indywidualizacja zachowania
Warunki trafnego opisu zachowania
start learning
: -różnicowanie -deskrypcji -struktura -dynamika
Cechy języka:
start learning
-dystynktywnosx -trafność zewnętrzna -plastyczność-adekwatność opisu niuansów zachowania -naukowość-potocznosc -intersubiektywną komunikowalnosc
Cechy kategorii opisu zachowania
start learning
-konceptualizacja -operacjonalizacja -status -dystynktywnosc -trafność zewnętrzna
Metody opisowe
start learning
-obserwacja -badania sondażowe -bad archiwalne -testy -studia przypadku
Konceptualizacja
start learning
Definicja kategorii opisującej zachowanie
Zrozumienie
start learning
Jaki jest mechanizm zachowania Y
Mechanizm
start learning
Reguła kierująca zachowaniem(strukturalna, procesualna, funkcjonalna)
Przewidywanie
start learning
Czy można przewidzieć zachowanie Y znając cele/zjawisko X
Operacjonalizacja
start learning
Empiryczne(obserwacyjne) wskaźniki zaliczania zachowania do kategorii
Czynniki wpływające na trafność i rzetelność obserwacji
start learning
-ingerencja-dystans-uczestnictwo-wpływ -zapis-in situ-post facto-sub-obiek -obiektywność-eksploracja(źródło hipot)-weryfikacja -generalizowalnosc-reprezent próbki zachow -obiekt-indywid powtarz obser
Obserwacja
start learning
-naturalna-nie wpływa -uczenstczaca-uczestniczenie+obser -ingerująca-wspoltw wydarzenia
Wyjaśnianie zachowań:
start learning
-zrozumienie -mechanizm -przewidywanie -poszukiwanie związku przyczynowo skutkowego
Różnicowanie
start learning
yodrębnienie zachowania jako przedmiotu opisu
Deskrypcji
start learning
- odróżnienie opisu od interpretacji
Struktura
start learning
Wyodrębnienie elementów zachowania
Dynamika
start learning
Charakterystyka przebiegu zachowania
Badania sondażowe
start learning
Zadaniem osób badanych jest ustosunkowanie się do pytań
Kulturowe skrzywienie badań społecznych
start learning
Do końca lat 70 większość Ameryk badań prowadzona na białych przedstawicielach klasy średniej
Efekt złego doboru próby do badań-obraz jednostki w kontaktach z innymi
start learning
-dążenie do sprawowania kontroli nad życiem i otoczeniem -niezależność -poleganie na sobie - astawienie na osiągniecie - Rywalizacja
Dymebsje zróżnicowania kultowrowrgo
start learning
-dystans wobec autorytetu -unikanie niepewności -indywidualizm-kolektywizm -kobiecość -męskość
Dystans wobec autorytetu
start learning
Obustronnie respektowany dystans między osobami o rożnym statusie społeczny
Indywidualizm-kolektywizm
start learning
Orientacja na indywidualny sukces i byście niezależnym od innych-solidarność z innymi i podporządkowywanie się normom grupy
Kobiecość-męskość
start learning
„kobieca” współpraca, współdziałanie-„męska” rywalizacja
Unikanie niepewności
start learning
Otwartość-opór wobec zmiany lub obawa- ufność wobec przyszłości
Dystans wobec władzy
start learning
Stopień akceptacji nierówności społecznych, władzy autorytetow Stopień posłuszeństwa wobec rodziców, przełożonych i władzy
Duży mały-dystans czynniki
start learning
-hierarchiczna-demokratyczna struktura społeczna -pozycja słoneczna-osiągnięcia -współdziałanie-rywalizacja -elitaryzm-egalitaryzm historiozoficznym -język i religia
Wysoki PDI
start learning
-rodzice wymagają posłuszeństwa -dzieci powinny ciężko pracować -niepłodność-rozwód -szacunek dla rodziców-cnota -dzieci niekompetentne -dzieci zapewniają bezpieczeństwo
Niski PDI
start learning
-rodzice trakt dzieci jak równych/dzieci tak samo -dzieci powinny się bawić -niepłodność nie rozwód -dzieci-maja być kompetentne w młodym wieku -dzieci nie są gwarantem bezpieczeńtwa
Dystana- ranking kultur
start learning
Najmniej-panama Najwiecej-szwecja
Unikanie niepewności ranking
start learning
Najmniej- kraje arabskie Najwiecej- szwecja
Unikanie niepewności- przejawy
start learning
-niska gotowość do zmiany pracy, miejsca zamieszkania, związku -oszczędzanie -zależność związków -konserwatyzm społeczno- obyczajowy
Indywidualizm
start learning
-indywidualny sukces -bycie niezależnym -poleganie na sobie -powoływanie się na przywileje a nie obowiązki
Kolektywizm
start learning
-poczucie wspólnoty -spostrzeganie siebie jaki części całości -potrzeba podporządkowywania się normom -potrzeba przynależności ważniejsza niż autonomii
Indywidualizm ranking
start learning
Najmniej USA Najwiecej-Japonią
Jakie „Ja”- markus Hitayama
start learning
-niezależne -współzależne
Ja niezależne
start learning
Spostrzeganie siebie jaki jednostki: -o niepowtarzalnej osobowości, zdolnościach, systemie wartości -niezależnej -wolnej w sowich wyborach
Ja współzależne
start learning
-cześć społecznej/ rodzinnej całości(relacja zawierania) -ograniczonej w swoich wyborach przez innych -dążącej do harmonijnego współdziałania, solidarności wobec grupy
Zróżnicowane płci:
start learning
W każdej kulturze: role kobiece(dbanie o uczucia i harmonię) meskie(asertywność i przebojowość)
Kultury kobiece
start learning
-zachowania obu płci są podobne i zbliżają się do bieguna kobiecego -mniej barier utrudniających kobiecie robienie kariery, ale nie ma ona takiej potrzeby
Kultury męskie
start learning
-większe zróżnicowanie między rolami przypisywanymi płciom -zachowania obu płci są bardziej męskie -kobietom trudniej osiągnąć sukces zawodowy, wykazują więcej cech męskich pomocych w przełamaniu barier
NISKIE MAS
start learning
-orientacja na relacje -istotni są ludzie i jakość życia - sympatia dla słabszych - Małe i wolne jest piękne - Minimalne emocjonalne i społeczne zróżnicowanie płci
Wysokie mas
start learning
-orientacja na własne ego -istotne pieniądze i rzeczy -sympatia dla silnych -wielkie i szybkie piękne -maksymalne emo i spół zróżnicowanie płci
Męskość kobiecość ranking
start learning
Najmniej- Japonią Najwiecej- szwecja
Dymensje zróżnicowania Polska
start learning
Dystans-wysoki Unikanie-wysoki Indywidualizm-przeciętny Męskość-wysoki
Wymiana społeczna- Fiske
start learning
Typy relacji: - wspólnotowa-wspólna korzyść zasobów grupy - Hierarchiczna- w zależności od pozycji - Różności - każda osoba tyle samo - Bilansu- tyle ile wcześniej wniósł
Orientacja długoterminowa
start learning
-rozwijanie cnot przynoszących korzyści w przyszłości - Oszczędne gospodarowanie - Wytrwałości i systematyczność - Umiejetność wykorzystania okoliczności
Orientacja krótkoterminowa
start learning
-pielęgnowanie cnot związanych z przeszłością i teraz -poszanowanie tradycji -wysyłki-szybkie efekty -wypełnianie obowiązków wynikających z więzi spół
Kody symboliczne
start learning
: -kult kategorie plci(ubiór zachowanie) -hierarchie spół(styl życia, język, wartości) -relacje spol(dystans, szacunek) -tożsamość zbior(swoj-obcy, flaga) -pamięć zbiorowa
Symbole lustra ja
start learning
Gesty innych stają się lustrem w którym widzimy własne odbicie- cooney
Symbole prywatne i publiczne- symbolika codzienności
start learning
Goffman- życie: scena i kulisy interakcji Ba scenie ludzie świadomie kontrolują gesty by wywołać interakcje z innymi
Ramy interakcji-goffman
start learning
-obramowanie interakcji- słowa, dystans, postawa, miejsce, czas -zmiana, przestrajanie ramy -interakcja wieloramowa
Symboliczne rytuały interakcji- Turner, collins
start learning
-otwarcia -zamknięcia -przywracania przebiegu interakcji -nadawania i zmiany ram -porządkowania
Schemat poznawczy
start learning
Organizacja naszych uprzednich doświadczeń ze zdarzeniami, postac, obiekt Schemat semantyczny-wiedza odolna(No o brunetach) Schemat epizodyczny-wiedza konkretna
Zasady tworzenia się schematów
start learning
-prototypowosci-typowość elementów -hierarch-każdy schemat składa się z podschematow -poznanie społeczne- aktywizacja schematów
Schematy społeczne:
start learning
-poznawczy emocjonalne reprezentacje ludzi: -konkretne-konkretnych ludzi -kategorialne-kategorii ludzi
Kategorialne schematy osób:
start learning
-stereotyp- uogólniona reprezentacja grupy osób wyodrębnionej ze względu na jakaś cechę określająca wszystkich -schamety roli spol-zbiór oczekiwań zachowania
hierarchiczna struktura cech
start learning
hierar cech od konkretnych do abstrakc/im bardziej abstrak cecha tym mniejsza moc opisująca, tym bardziej wartościowa
Prototypowa struktura cech:
start learning
- zachowania różnią się stopniem typowości dla cechy/ im bardziej typowym przejawem cechy jest zachow tym silniejsza tendencja do wnioskowania o występ cechy na podstawie zachow
Asocjacyjna struktura cech- ukryte teorie osobowości
start learning
- skojarzeniowe związki cech- na podst zaobserwow cech wnioskujemy o występowaniu innych cech
Skrypty
start learning
Umysłowa reprezentacja typowych i powtarzających się elem zdarzeń Zawartość: zdarzenia i działania, aktorzy, rekwizyty, czynniki uruchamiaj sekwencje, efekty sekwencji
Funkcje skryptu
start learning
-organizacja życia-(interakcje, rutulaty) -interpretacja i zapamiętywanie zdarzeń -gotowy program działania -tożsamość jednost i zbiorowa -organ pozania społecznego
Konsekwencje schematów:
start learning
- pierwszeństwa-ważniejsza pierwsza inf - cechy centralnej-cechy centralne do schematu ważniejsze -poznawcz wczuwania się-skierowanie uwagi na odmienne cechy w zależności od celu cechu -kotwicy- trwałość przekonań -samospełniające się proroctwo
Czynniki sprzyjające aktywizacji schematu:
start learning
-środowisko poznawcza- -typ styl umysłu - czynniki sytuacyjne
Funkcje samowiedzy:
start learning
-Adaptacja psychologiczna -konstruowanie własnej przyszłości -integracja psychologiczna
Adaptacja psychologiczna
start learning
-zmiana w zachowaniu umożliwiająca rozwój i radzenie z otoczeniem: autoplastyczna(dostosowanie do otoczenia), alloplastyczna(dokonywanie zmian we własnym otoczeniu, wybór otoczenia do realizacji pogrzeb)
Adaptacja-konstruowanie własnej przyszłości:
start learning
-proaktywnie- konstr wyobrażeń możliwych Ja, formowanie celów i zadań osobistych -reaktywne- przywracanie kontr nad biegiem zdarzeń, poprawa samopoczucia
Adaptacja-formułowanie wlanej przeszłości:
start learning
-poznawcze konstr-ubiegłych dosw -mechanizmy obronne ego-reinterp inf dla obrony ego -atrybucję przyczynowe-wyjaśnianie przyczyn wydarzeń(podmiot i przedmiot) -usprawiedl i uzasad zachow -porównania społ -autonarracje
Działania utrudniające adaptacje:
start learning
-strategie samoutrudninia -defensywny pesymizm -mechanizm wyuczonej bezradności
Integracja psychologiczna możliwa dzięki:
start learning
-pojęciu własnej osoby(obraz siebie) -samoświadomość -samoregulacja
Samoświadomość:
start learning
-ocenienie i porównywanie zachow z wewn normami -dwie skrajności -„w niewoli ja” -uciekanie od sobie-wyłączanie samośw, alkohol, ideologia -orientacje- na ja, na zadaniu
Obraz siebie:
start learning
Pojęcie ja-zorganizowany zbiór przekonań o sobie / schemat ja-kategorie, atrybuty, oceny -spontaniczne/robocze pojęcie ja-cześć ogólnego pojęcia ja bezposr dostępna swiadom
Możliwe stany ja/ markus nurius
start learning
-realne -idealne -możliwe -przyczynnosciowe
Perspektywy ja:
start learning
- własna - Znaczących innych
Kulturowe i społeczne aspekty ja- triandis
start learning
- ja prywatne- sposób w jaki jednostka spostrzha j rozumnie siebie - Publiczne- jak osoba spostrzegania przez innych - Kolektywne- jak spostrzega własna przynależność do grupy
Ja-markus
start learning
-ja niezależne- unikalność, autonomia -ja współzależne- przynależność, poleganie na innych
Źródła wiedzy o ja:
start learning
- Odbicie- postrzeganie osoby przez innych- empiryczny, inferencyjny - Porównanie społeczne- horyzontalne, wertykalne - Grupy odbijania- źródło norm- rzeczywiste, wirtualne - Autopercepcja- perspek aktora i obserwatora
Samoocena:
start learning
-globalna-uogólnione przekonanie - parcjalna- ocena atrybutów
Zlozonosc ja:
start learning
-różnorodność odniesień atrybutów stanowiących kryterium oceny siebie, zabezpieczenie pozytywnej oceny
Hierarchiczność oceny
start learning
Hierarchia wartości atrybutów samooceny
Typ samooceny:
start learning
-tryb ogólnych atrybutów Ja - tryb wiezi interpersonalnych- ocena siebie z relacji - Attobarracyjny- scenariusze wydarzeń z ja
Zagrożenie pozytywnej samooceny- sposoby redukcji dysonansu
start learning
- atrybucja przedmiotowa - Podtrzymanie poczucia własnej wartości - Zdystansowanie od źródła zagrożenia - Zmiana hierarchi wartości atrybutu - Zmiana kryteriów osiągnięć - Strategie autoafirmacji
Tożsamość społeczna;
start learning
-indywidualna-uformowanie się ja-niepowtarzalność, identyfikacja z celami -społeczna-MY- przynależność, identyfikacja z celami innych: Wersja podmiotowa identyfi z innymi- Ja-My Przedmiotowa-dostrzeganie związków z innymi
Teorie tożsamości społecznej- tajfel- tożsamość zależy od
start learning
-spostrzegania wspólnej przynależności do kat spol -podzielania z innymi emocjonalnego zaangażowania w zbiorowość
Teoria autokategoryzowania-Turner - tożsamość zależy od
start learning
-nie od dostrzagania własnej przynależności- należymy do różnych grup i kategorii spol, lecz tylko wobec niektórych z nim odnosimy pojęcie My lecz od poznawczego, emocjonalnego zakwalifikowania siebie do danej kat spol
Przynależność symboliczna:
start learning
do zbiorowosci: obecnych, przeszłych, przyszłych -do wartości, postaw
Tożsamość społeczna konsekwencje:
start learning
-zróżnicowanie postaw i zachowań wobec członków grup własnych i obcych(grupy walsne-bardziej zróżnicowane wewn i indywid, obce jednorodne, stereotyp) -dystans i stereotypu wobec grup obcych
Kontrola nad własnym życiem:
start learning
-Julian Rotter- poczucie umiejscowienia kontroli/ LOC- spostrzeganie efektów własnych działań jako zależnych od nich samych lub od okoliczności zewnętrzych /posiadanie lub nie kontroli nad biegiem życia k własnymi dzałaniami
LOC internalisci
start learning
-przekonani o mazliwosci sprawowania kontroli nad własnym zachow/ Self made men- awans i sukces zależy od nich/ dbający o zdrowie/ niezależni i asertywni w relacjach spol/ odrzucają możliwość wlpywi na ich życie
LOC eksternalisci
start learning
- Przekonanie o braku możliwości sprawowania kontroli/ to co się przydarza zależne od decyzji innych lub szczęścia/ niezależnie co robią wpływa maja czynniki zewn/ istotny wpływ przypadku w życiu/ zależni o bierni w relacjach
Czynniki kształtujące LOC
start learning
kształtuje się wcześnie i jest związane z rozwojem splecznym i emo-pozn - Pintrich, Degroot- 3 komponent motywacyjne: wartosci, możliwości, efektu(oczekiwanie sukcesu i porażki)
LOC a poczucie skuteczności:
start learning
Bandura- przekonanie o możliw wykonania konkret zadań w celu wyniki -osoby o wysokim SE- podejmują zadania i inwestują w nie wysiłek -niskim SE- wycofują się i nie podejmują wysyłki - Se globalne i parcjalne
Wyuczona bezradność- seligman
start learning
- Przekonanie o braku wpływu na negatywne zdarzenia
Wyuczona bezradność a zachowania społeczne:
start learning
-wychowanie/związek -instalowanie zewnętrzne LOC -nadopiekuńczość -deprecjacja poczucia skuteczności -instytucje zamknięte-ograniczona możliwość decydowania o sobie
Obserwacyjna samokontrola- Snyder
start learning
- Stopień kontrol własnych zacho i dopasow ich do obserw specyf oczekiwań otoczenia - Obs własnych zachowań- obserw samokontr zacho - Obs otocznia- warunek skut OŚ - Obs reakcji innych na swoje zachow - Dostos zachow do innych aby osiągnąć skutki
Wysokie OSK
start learning
-starannie monitorują swoje zachow -są wrażliwi i czujni na zachow innych -łatwo i chętnie dostos się do innych -silna porzeba wzbudzania pożądanego wyrażanie u innych
Niskie OSK
start learning
-nie zwracają uwagi na swoje zachow -mało wrażliwi na zachow innych -niechętnie dopasowują zachow do innyc -nie maja porzeby wzbudzania pożądanych reakcji
OSK i płeć:
start learning
Wyższe OSK u kobiet/ większa rola atrakcyjności fizycznej w ocenie spol-silniejsza kontrola zachow i wyglądu zew - Rola spol- spójność i harm rodziny/uległość/ wspólnota - Efekt- większa podatność na wpływ spol, Persw emocj
Autopreznetacja:
start learning
-manipulowanie wrażeniem wywieranym na innych -sterowanie i kierow odbior przez innych
Narzędzia autoprezentacji:
start learning
-zachow, pogląd, postawy, wyraz emocji -związki, relacje -przedmioty- ubiór przedmioty -styl zachow, pozycja spol
Funkcje autoprezentacji:
start learning
-uzyskanie pożądanych zasobów - budowanie pożądanego obrazu Ja - Umożliwienie bezkonfliktowych relacji spol
Społeczny kontekst autoprezentacji
start learning
-Goffiman-perspektywa dramaturgiczna autoprez -samoświadomość publiczna- stopień w jakim uważamy ze inny zwracają na nas uwagę
Sytuacje sprzyjające autoprezentacji
start learning
-gdy obserwatorzy maja wpływ na to czy osiągniemy cel - gdy cele są ważne - Gdy uważamy ze obser oceniania nas inaczej niż chcemy - Lek społeczny- obawa przed nieudana autoprez - Wrażenie wtórne- niezamierzony efekt
Cele autoprezentacji- Kenrik
start learning
- Uzyskanie aprobaty innych - Wywołanie wyrażanie osoby kompetentnej - Bycie spostrzeganym jako osoba z wysokim statusem
Aprobata/ sympatia innych
start learning
-ingacjacja- komplementy - stwarzanie podobieństwa do innych - Deklarowanie pomocy - Prezentowanie siebie jako atrakcyjnego fizycznie - Aranżacja skromności
Wrażenie kompetencji
start learning
-promowanie siebie- aranżacja osiągnięć -dyplomy, certyfikaty -język
Status:
start learning
-materialne symbole statusu: produkty, pamiątki -społeczne symbole statusu -behawioralne wskaźniki statusu -kontekstualnej aspekty
Atrybucję:
start learning
- Naiwne wnioskowanie o przyczynach zdarzeń i zachowań
Teorie atrybucji:
start learning
-sposób w jaki ludzie wnioskują o przyczynach zdarzeń Czynniki poprzedzajace(inf, przekonania)->atrybucje(spostrzeganie przyczyn, motywacja zdarzeń)
Teorie atrybucyjne:
start learning
-jakie konsekwencje dla funkcjonowania paychol jednostki maja dokonywane przez nią atrybucję?
Tworie atrybucji Heider
start learning
- Ludzi maja intencje, maja tendencje do intencjonalne atrybucji zdarzeń i zjawisk - Atrybucja przyczynowości=odpowiedzialności - Efekt atrybucyjne- niedocenienie roli czynników sytuacyjnych- podstawowy błąd atrybucji
Teoria odpowiednich wniosków- Jones Davis
start learning
-proces atrybucji- znajdowanie odpowiedniości między obserw zachowaniem, przypisana mu intencja, trwała dyspozycja psych wykonawcy
Dwa etapy procesu atrybucji
start learning
-identyfikacja intencji, która leży u podstaw zachowania/ charakter intencjonalny gdy wykonawca wie jakie będą skutki, ma możliwość wysyłania skutków -atrybucja dyspozycji- zachow nieintenc- wnioskowanie o trwałej cesze wykonawcy
Paradygmat narracyjny neissser
start learning
-rozumienie rzeczyw i siebie ma charakt generatywny a nie reprod -nie znamy świata innego niż ten który poznajemy w procesie własnej interp -narzędziem interp są schematy pozn -kultura określa stałość i porządek sposobu interp danych o rzecz.
Paradygmat narracyjny-bruner
start learning
-rzeczyw jest rozumiana przez ludzi w postaci „hist ” -umysł interp dziejace się zdarz jako hist -opowieści przedstawiaj wydarz, zachow, reakcje
Paradygmat narracyjny założenia- Trzebiński
start learning
Umysłowa baza opowieści są schematy narracyjne -schemat narracyjny- dramaturgiczny model rzeczyw/ poznawcza procedura odczyt i interp „biegu zdarzeń”/ przestrzeń zachow, motyw, emo i ich znaczeń w opowieści
Paradygmat racjonalny
start learning
-ludzie są racjonalni -podejmując decyzje kierują się argument - syt komun określa tok argument - Racjonalność jest pochodna wiedzy i argument - Świat to zbiór log zagadek do rozw za pomocą racjon analizy
Paradygmat narracyjny:
start learning
-ludzie są narracyjni -w decyzjach kierują się wiarygodnymi podowami -historia, kult- określają wiarygodność powodów -narracje racjon- spójne i wiarygodne -świat to zbiór opowieści z których tworzymy całe życie
Status narracji:
start learning
-narr jaki wytwor, efekt opow, tekst kult -Lotman-tekst kult to każdy komun znaczący w obrębie kult -proces opowiadania komus o czymś -kom w relacji interperson -prowadzenie dialogów wewn -poznwacze rozumienie świata i siebie
Status narracji. Autonarracje
start learning
-doswiad o rozum własne uczucia, motywy jakoś skladn okresl hist -jest pierwotnym, nat sposob tworz przez dziecko wiedzy o sob -narr tożsam- ksztalt i podtrzym własnej tozsam- uzasadn własnego zachow, reinterp przeszł, symulow przysz, porównyw z innymi
Struktura opowieści narracji:
start learning
wstęp -rozpoznanie -komplikacja -ewaluacja -rozwiązanie -zakończenie
Dyskurs:
start learning
-sposób używania języka -komunikowanie przekonań i sądów -interakcje społeczne -ideolog sankcjonująca spol praktyki opisu rzeczyw i komunik -uniwersum dyskursu-zbiór dostępnych i akcept praktyk
Kulturowe wzorce narracji-Gergen
start learning
-podstawowe wymiary narr- oś czasu(pocz-kon), wartość zdarzen(suk-por) -nar stabilna- wydarz niezmienne pod wzgl celu i wyniku -progresywna- zdarz coraz bar pozyt -regres- negat
Kolektywne opowieści:
start learning
-indyw narr i autonarr maja podst w kolekt opowieściach -kolejne pokol podej opow, dopis do nich wątki
Kulturowe praktyki narracyjne- skutki
start learning
-modelow własnej tozsam na podst kult nar -nagłośn w mediach samobójstw, przemocy- wzrost tych zachow -gangi- tozsam grup zapożyczona z legend -narracje perswazyjne -nar mistrzowskie- komun wzorców sukcesu -nar urody- wzorce urody, sylw
Narracje opresyjne
start learning
-spol uciszane- otocz nie akcept pewnych hist z życia jedn
psych spoleczna
start learning
allport, nauka o oddzialywaniu obecnosci innych na mysli, uczucia zachow ludzi
3 metody wyjasniania zachowan
start learning
-diagnoza opisowa, studium przypakdu-analiza korelacyjna-eksperyment
3 reguly etyczne eksperymentow
start learning
-zgoda na uczestnistwo w badaniu- anonimowosc udzialu- mozlwosc wycofania sie
poznanie spoleczne
start learning
strategie jakie stosuja ludzie w mysleniu o innyxh
teoria atrybucji
start learning
Heider/ opisujaca sposoby ktorymi poslugujemy sie do wyjasnia przyczyn zachowan/ atryb zewn(orzyczyny zewn) i atryb wewn
3 potrzeby motywujace czlowieka
start learning
- spojnosci-stalosci-przyczynowosci
dwa etapy procesu atrybucji
start learning
-identyfik intencji, ktora lezy u podstaw zachowania-atryb dyspozycji
teoria odpowidnich wnioskow
start learning
jones, davis -znajdowanie odpowiedniosci miedzy obserwow zachow a przypis mu intencja
elemebty szescianu atrybucyjnego
start learning
stalosc zachow-powszechnosc zachow- wybiorczosc zachow
wymairy szesciany atrybucyjnegk
start learning
-osoba-obiett-okolocznksci
teoria autoatrybucji
start learning
Bem- wnioskowanie o wlasnych cechach ma taki sam charakter jak o cechach inncych- nie na podatweie intrspekcji tylko zachowania
eksperyment Festingerc Cartsmith
start learning
jesli ktos klamie za male pieniadze najwidoczniej w to wierzy
asymetria atrybucyjna
start learning
Jones Nisbett- aktorzy czesciej wyjasniaja swoje zachow cechami syt, cudze cechami osobowosci - obserwatorzy na odwrot
asymetria atrybucyjna czynniki
start learning
-ilosc posiadanych inf- odmiennosc perspektywy- zachow wlasne wyjasniane w sposob teleologiczny(celowy) a innych w sposb przyczynowy(dyspozycyjny)
rodzaje schematow poznawczych
start learning
-semantyczne/paradygmatyczne(wiedza ogolna)- epizodyczne(konkretna)
rodzaje schematow spolecznych
start learning
-konkretne(epizodyczne) konktentch osob - kategorialne(stereotyp, schematy roli spolecznej)
schemat estwtyczng
start learning
bollywood
3 skladniki obrazu siebie
start learning
-pojecie ja- mozlowe syany ja- perspektywy ja
3 wymiary samooceny
start learning
-zlozonosc ja- hierarchicznosc samooceny- tryb samooceny
narracyjna tozsamosc
start learning
-uzasadnienie wlasnego zachow-reinterpet przeszl-symulowanie przyszl
3 elementy atruktury narracji
start learning
wstep-rozpoznanie-komplikacja
3 typy narracji
start learning
-stabilna, progres, regres
ja zalezne
start learning
jednostka zelezna od innych w decyzjach, czesc wsolnoty, dazy do harmonijnego dzialanja grupy
ja nzalezne
start learning
niepowtazalna osobowosc, zdolnosci, system wart, niezalezna od innych, wolna w swoich wyborach
3 mechanizmy spoleczne
start learning
potrzeby-wplyw spol-grupowe normy
elementy narracji
start learning
wstep, rozpoznanie, komplikacja, ewaluzacja, rozwiazanie, zakonczenie
status narracji
start learning
wytwor, proces, opowiadanie, sposob poznawczego rozumienia
problemy z korelacja
start learning
-nie okresla zw przyczynowo-skutk, inferencja innego czynnika nieuzwgl przez badacza, korelaxje pozorne
zewnetrzne LOC
start learning
przekonanie ze wszytsko co sie dzieje to dzielo przypaku a nie jego samego, nie ma wolywu na to co bedzie, istotny wolyw ma przyodek, zalezni w relaxjach spol,
rodzaje samoceny i tryby
start learning
GLOBalna/ parcjalna / tryb ogolnych atrybutow, wiezi, autonarracyjny
mozliwe ja wg markusa
start learning
relane idealne mozlwe powinnosciowe
srodowisko jako kod symbol
start learning
hierarchie spol, relaxje spol, pamiec zbior, tozs zbior, kult kateg plci
zawartosc skryotu
start learning
zdarzenia i dzial, aktorzy, rekwizyty, czynniki urucham sekw, efekty sekw
sposoby redukcji dysonansu
start learning
- atrybucja przedmiotowa, zdystansow od zrodla zagroz, autoafirmacje
psych spol
start learning
nauka o oddzialyw obecn innych na mysli uczucia i zachow
dyskurs
start learning
sposob uzytkow jezyka, komunikow przekonan i sadow, interrakcja spol, ideolog sankcjonujacana spol ptaktyki opisu rxexzyw i komink
3 wymiary samooceny
start learning
zlozonosc ja, hierarchie samooceny, tryb samooceny
3 warunki tafnego opisu zachow
start learning
dynamika, kategoryzacja, skalowanie
3 warunki kateg opisu zachow
start learning
konceptualizacja, operocja, status

You must sign in to write a comment