Moja pierwsza lekcja

 0    386 flashcards    aszmyt6
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
staram się być
start learning
I strive to be
zaangażowany w
start learning
commited to
obwiniać o
start learning
charge with
oczywisty
start learning
obvious
jeśli mam rację
start learning
if I'm correct
zachęcać
start learning
to encourage (to do)
aby zachęcić
start learning
in order to encourage
załatwić tą sprawę
start learning
to settle this matter
raz na zawsze
start learning
once and for all
przeprowadzać testy
start learning
carry out tests
wiarygodność
start learning
validity of
zazdrosna o
start learning
jealous of
poprawi się
start learning
will improve
przypuszczam
start learning
I suppose
mgliste pojęcie o
start learning
I have a vague idea of
co za stek bzdur
start learning
what a load of rubbish
psikus
start learning
hoax
błądzenie jest rzeczą ludzką
start learning
to err is human
według, zgodnie z
start learning
according to
mimo wszystko
start learning
all the same
sprzeciwiać się
start learning
object to
zacisnąć
start learning
clench
mieszkańcy
start learning
residents
sztuczny
start learning
artificial
podejście
start learning
approach
zamiast
start learning
instead of
zaprzeczać
start learning
to contradict
spełnianie celów sprzedażowych
start learning
fulfilling sales goals
domowe ciasto
start learning
homemade cake
magazyn
start learning
stockroom
jednoznaczny
start learning
unequivocal
stos dokumentów
start learning
pile of documents
przemyślany plan
start learning
a thoughtful plan
to było niestosowne z twojej strony
start learning
it was pertinent of you
umowa
start learning
contract
wspomnialeś
start learning
You mentioned
nadpisywać
start learning
overwrite
zweryfikowaliśmy
start learning
we verified
powiązany z
start learning
related to
dane nie są nadpisywane.
start learning
data is not overwritten.
dane są nadpisywane
start learning
data is overwritten
mechanizm nadpisywania danych
start learning
data overwrite mechanism
wpływać
start learning
affect
dalsze
start learning
further
wymazane
start learning
erased
przywrócić
start learning
reproduce
odzyskać
start learning
recover
pozostawać
start learning
to remain, to stay
otrzymane wymagania
start learning
received requirements
zgodnie z
start learning
in accordance with
opis ochrony danych
start learning
description of data protection
zakres
start learning
scope
postępowanie
start learning
behaviour
zbierać dane
start learning
collect data, gather
ponadto
start learning
furthermore
start systemu
start learning
go-live
przekazać plik
start learning
upload
proponowaliśmy
start learning
we proposed
dane wrażliwe
start learning
sensitive data
oczekiwania
start learning
expectations
jesli nie jest to zgodne z twoimi oczekiwaniami
start learning
if it is not in line with your expectations
były zaakceptowane
start learning
they were accepted
zamieszanie
start learning
confusion
wzieliśmy pod uwagę
start learning
we have taken into account
proszę daj nam znać
start learning
Please let us know
rozszerzyliśmy
start learning
we expanded
brakujące dane
start learning
missing data
jeśli chodzi o
start learning
when it comes to
niestety
start learning
unfortunately
trywialne
start learning
trivial
dlatego też
start learning
therefore
potraktować to
start learning
to treat it
zanim zaczniemy
start learning
before we start
wdrażać
start learning
implement
przeciwnie
start learning
on the contrary
proponuję
start learning
I suggest
kwestia
start learning
issue
dobrowolne
start learning
voluntary
mieć je dostępne
start learning
have them accessible
z drugiej strony
start learning
on the other hand
w innym punkcie
start learning
at another point
z naszym stanowiskiem
start learning
with our position
różne typy rezerwacji
start learning
various types of reservations
zrobię co w mojej mocy
start learning
I will do my best
żeby w tym pomóc
start learning
to assist in this
wpływa na
start learning
affects
administratorzy danych
start learning
data administrators
wydobywać na światło dzienne
start learning
elicit
przechodzień
start learning
passerby
dać, złożyć
start learning
render
wiążący
start learning
binding
nadal wiążąca
start learning
still binding
zgoda
start learning
accordance
zgodnie z procedurą firmy
start learning
in accordance with the company’s code
rozróżnienie
start learning
distinction
podkreślać
start learning
to highlight/emphasize
pominięcie
start learning
omission
przypadkowe
start learning
accidental
zamierzone
start learning
intentional
szczery otwarty
start learning
downright
mimo że
start learning
although
zapewniać
start learning
assert
mogę zapewnić że
start learning
I can assert that
zabrać się do pracy
start learning
get down to work
rozwiązać problem
start learning
to takcle the problem
zgodne z
start learning
comply with
Podmioty
start learning
entities
procesory danych
start learning
data processors
pociągnięty do odpowiedzialności
start learning
held liable
jednostka
start learning
entity
Oświadczenia
start learning
statements
procedury prawne
start learning
legal procedures
przejdźmy przez
start learning
let's get through
zawiera
start learning
contains
zamawiający
start learning
contractor
udało się zrobić czegoś
start learning
manage to do sth
w pracy
start learning
at work
poradzić sobie
start learning
to deal with
bez urazy
start learning
no offence
zrobić prezentacje produktu
start learning
to make a pitch
skupić się na
start learning
focus on
streszczać
start learning
summarize
irytująca
start learning
annoying
żądanie
start learning
request
jest zaprojektowany
start learning
It is designed
dogodny
start learning
convenient
faktycznie, w zasadzie
start learning
actually
w przedziale
start learning
within a range
burak
start learning
beetroot
na moim stanowisku
start learning
on my position
Chciałbym podkreślić
start learning
I’d like to stress
wracając do tego, co mówiłem wcześniej
start learning
going back to what I was saying before
Chciałbym przejść do następnego punktu
start learning
I’d like to move on my next point
mylnie interpretować
start learning
misinterpret
wstępny
start learning
preliminary
Nie masz nic przeciwko, gdybym
start learning
do you mind if I
cel tego spotkania
start learning
aim of this meeting
powszechnie nazywany
start learning
commonly called
celowo
start learning
on purpose
odmawiać
start learning
refuse
skłonny
start learning
willing
chętny do pracy
start learning
willing to work
lista rzeczy do zrobienia
start learning
to do list
zamiast
start learning
instead of
wyjątek
start learning
exception
upierać się
start learning
persist
przywyknąć do
start learning
to get used to
cierpliwość
start learning
patience
zdolny do
start learning
capable of
urzędnik państwowy
start learning
civil servant
z góry dzięki
start learning
thanks in advance
Z góry dziękuje za twoją pomoc
start learning
thanks in advance for your help
złapać trochę słońca
start learning
catch the sun
złamać na pół
start learning
break in two
pędzić na złamanie karku
start learning
break one’s neck
złapać coś i przytrzymać
start learning
catch hold of sth
złapać autobus
start learning
catch a bus
zapalać się
start learning
catch fire
zachorować/nabawić się choroby
start learning
catch a disease
być na fali/być na bieżąco
start learning
catch the wave
zaskoczyć kogoś
start learning
catch sb off balance
Badania wykazały
start learning
research has shown
Mam nadzieję rozważyć
start learning
I hope to consider
Muszę przyznać,
start learning
I have to admit
ponieważ rzeczywiście
start learning
because indeed
to jest dokładnie
start learning
this is precisly
w odpowiedzi na twoje pytania
start learning
in response to your questions
czy mozemy zacząć?
start learning
shall we get started
mogli dzisiaj przybyć
start learning
could make it today
Chciałbym zacząć
start learning
I’d like to start
przedstawiając siebie
start learning
by introducing myself
koleżeństwo
start learning
companionship
napięty budżet
start learning
tight budget
wędrować po górach
start learning
to go hiking
bagażnik
start learning
boot
odrzucić
start learning
to reject
przeszukać
start learning
to frisk
szczepienie
start learning
vaccination
zaszczepić się
start learning
to vaccinate
przesiadać się
start learning
to change
wysypka
start learning
rash
swędzenie przy wysypce
start learning
itch of the rash
rozgość się
start learning
make yourself at home
zaczął coś kręcić
start learning
he started to fudge
kontrakt wygasa w
start learning
the contract is going to expire in
bolały mnie plecy od
start learning
my back was aching from
ustalenia
start learning
arrangements
możemy zatrzymać się w tej księgarni
start learning
can we stop by that bookshop
kończy nam się żel pod prysznic
start learning
we are running out of shower gel
przestań się obijać
start learning
stop shirking
nasza ksiegowosc jest prowadzona przez moją matkę
start learning
our accountancy is done by my mother
podkreśla różnicę między
start learning
emphasizes the distinction between
aby wypocić nasze toksyny
start learning
to sweat out our toxins
w tych okolicznościach nie mamy innego wyjścia, jak tylko
start learning
in these circumstances we have no option but
Podsumowując
start learning
to sum up
przypisuje sobie jego pomysły
start learning
taking credit for his ideas
gryzoń
start learning
rodent
powitać
start learning
greet
występuje w postaci żelu
start learning
comes in gel form
były pokryte mchem
start learning
were covered in moss
masz jakieś wątpliwości?
start learning
do you have any concerns
napełnia mnie radością
start learning
fills me with joy
perspektywa wyjazdu na wakacje
start learning
the prospect of going on holiday
Chcę Cię zaprosić
start learning
I want to invite you to
jednorazowy
start learning
disposable
martwić się czymś / niepokoić
start learning
to be concerned about
Zgadzam się do pewnego stopnia
start learning
I agree up to a point
Rozumiem twój punkt widzenia, ale
start learning
I see your point but
przedstawić w skrócie / szkicować
start learning
to outline
dodatkowo
start learning
in addition to this
poza czymś / pomijając coś
start learning
apart from this
pomimo czegoś
start learning
in spite of
do twojej dyspozycji
start learning
to your disposal
wywołać
start learning
call up
Musiałem źle cię zrozumieć
start learning
I must have misunderstood you
spróbuj zachować ciągłość
start learning
try to maintain a continuity of
ustanowić punkt zaczepienia
start learning
establish a foothold
trzymać się planu
start learning
stick to a plan
uzyskać wyniki
start learning
to obtain results
Mam apetyt na
start learning
I have cravings for
szczypiorek
start learning
chives
wyraźnie
start learning
explicitly
Z zawodu jestem ekonomistą
start learning
I’m economicst by profession
coś mi wypadło
start learning
something has come up
złożony
start learning
complex
zemsta na tych, którzy
start learning
revenge on those who
czy mógłbyś wyjaśnić tę część umowy?
start learning
could you clarify this part of contract
poprawka, dopasowanie
start learning
adjustment
Zamierzam mówić o
start learning
I’m going to talk about
Dzień dobry wszystkim
start learning
Good morning everybody
tematem mojego wystąpienia jest
start learning
the theme of my talk is
Moja prezentacja dotyczy
start learning
My presentation concerns
Skupie się na następujących obszarach
start learning
I shall be looking at the following areas
To co chciałbym zrobić to
start learning
What I’d like to do is
omówić najważniejsze kwestie
start learning
to disscus the most important issues
Chcę omówić temat
start learning
I intend to disscus the topic of
własność intelektualna
start learning
intellectual property
najważniejsze kwestie dotyczące
start learning
the main issues around
niniejsza prezentacja skupia się na kwestii
start learning
this presentation focuses on the issue of
istnieje wiele kwestii dotyczących
start learning
there are many concerns regarding
jest ostatnio tematem
start learning
has been the subject of
bardzo ważne
start learning
crucial importance
cel mojej prezentacji
start learning
the purpse of my presentation
jak widać na ekranie
start learning
as you can see on the screen
ostatni, ale nie mniej ważny
start learning
last but not least
następnie przejdę do rozpatrywania/ badania
start learning
Then I’ll move on to examine
następnie
start learning
afterwards
zamierzam omówić
start learning
I’m going to describe
wykresy
start learning
charts
moje wyniki
start learning
my findings
Zaprezentuję dane
start learning
I’ll be showing you some data
zaczynając od
start learning
to begin with
po pierwsze
start learning
in the first place
możliwe środki
start learning
possible measures
aby rozwiązać te problemy
start learning
to solve these difficulties
wspieranie
start learning
support
wystawić fakturę
start learning
to issue an invoice
wsparcie
start learning
support
przez przypadek
start learning
by accident
stanowi kombinację
start learning
comprise a combination
zakręt drogi
start learning
curve of the road
do celów leczniczych
start learning
for healing purposes
został wyłączony na 3 dni
start learning
has been down for 3 days now
zaczynaj powoli
start learning
start off slowly
zwiększyć intensywność
start learning
increase intensity
jak będziesz sprawniejszy
start learning
as you get fitter
który ułatwia pracę programistów
start learning
which facilitates a programmers work
leży w jego prostocie
start learning
lies in its simplicity
programie wystąpi błąd
start learning
the program will crash
przed uruchomieniem programu
start learning
before executing your program
jest dostosowany do twoich potrzeb
start learning
is customze to your needs
choroba lokomocyjna
start learning
motion sickness
czerstwy
start learning
stale
pojawić się
start learning
arise
uciec
start learning
flee
kręcić się
start learning
spin
wiązać
start learning
bind
przylgnąć
start learning
cling
skradać się
start learning
creep
rzucać
start learning
fling
opuścić, porzucać
start learning
forsake
wróżyć, przepowiadać
start learning
foretell
zemleć, trzeć, zgrzytać
start learning
grind
skakać
start learning
leap
zrzucać, pozbywać się
start learning
shed
zabijać
start learning
slay
cisnąć, miotać
start learning
sling
przeskakiwać, wyskakiwać
start learning
spring
żądlić
start learning
sting
starać się, dążyć, zmagać się z czymś
start learning
strive
stąpać, deptać, kroczyć
start learning
tread
płakać, szlochać
start learning
weep
nawijać, nakręcać, wić się
start learning
wind
wykręcać, wycisnąć
start learning
wring
nie jesteśmy w stanie zaoferować
start learning
we are unable to offer
Szyfrowanie
start learning
encryption
nie chcesz się zarazić
start learning
you don’t want to get infected
kolejny, następny
start learning
subsequent
trwający, ciągły
start learning
ongoing
ujawniło, wykazało
start learning
revealed
podatny
start learning
susceptible
prędko, szybko
start learning
swiftly
natychmiast
start learning
straight away
czas mnie naglił
start learning
I was pressed for time
zbiegać, pokrywać się
start learning
coincide
chwilowy
start learning
momentary
ciągnąć przez wiele godzin
start learning
drag on for hours
jeść z umiarem
start learning
to eat in moderation
iść na regularne kontrole
start learning
to go for regular checkups
chodzić późno spać
start learning
to stay up till late
chleb pełnoziarnisty
start learning
wholegrain bread
siedzący tryb życia
start learning
sedentary lifestyle
pokusa
start learning
temptation
stromy
start learning
steep
wyboisty
start learning
bumpy
jego spojrzenie na życie
start learning
his outlook of life
Jestem przekonany, że
start learning
I firmly believe that
z mojego punktu widzenia
start learning
in my view
Jestem przekonany, że
start learning
I’m convinced that
według mnie
start learning
to my way of thinking
może mieć ogromny wpływ na
start learning
may have an immense impact on
wyliczać
start learning
enumerate
co się tyczy
start learning
as regards
na zakończenie
start learning
in conclusion
Czy wyrażam się jasno?
start learning
Am I making myself clear?
nie ma wątpliwości
start learning
no doubt about it
ogólnie / generalnie
start learning
on the whole
podsumowując
start learning
to recap
innymi słowy
start learning
to put it another way
z różnych powodów
start learning
for a variety of reasons
pozwól mi wyjaśnić moje obawy
start learning
let me elaborate on my concerns
pracowitość
start learning
laboriousness of
przed wydaniem wyroku
start learning
before passing judgment
Czas wolny dla rodziny
start learning
quality time
otwiera nam oczy na
start learning
eye-opening
rzodkiewka
start learning
a radish
psota, kawał
start learning
prank
zrobić komuś kawał
start learning
play a joke on sb
żarówka
start learning
light bulb
niewinne
start learning
innocent
przesadzić
start learning
to go overboard
wywodzi
start learning
stems from
źle się zachowywać
start learning
misbehave
wykluczyć, zakazać
start learning
to ban
bicie, klapsy
start learning
smacking
zamieszanie
start learning
fuss
pozbyć się, skończyć z czymś
start learning
to do away with
dobrze się z kimś dogadywać
start learning
to get on someone
dofinansowanie, wspierać
start learning
subsidizing
bramkarz w dyskotece
start learning
bouncer
poklepać po plecach
start learning
pat on the back
zrywać (np. o związku)
start learning
split up
co porabiasz
start learning
what are you up to
dawno się nie widzieliśmy
start learning
long time no see
odwyk
start learning
rehab
utworzyć, założyć, zacząć
start learning
set up
pojawiać się
start learning
turn up
znęcać się nad młodszymi
start learning
to bully
szkolny prześladowca
start learning
a bully
tyranizowanie
start learning
bullying
obciążenie
start learning
burden
odpływ w zlewie
start learning
drain
pieniądze w błoto
start learning
the money down the drain
skąpy
start learning
stingy
targować się
start learning
to haggle
zaszaleć
start learning
to splash out
zarabiać bardzo mało
start learning
earn peanuts
bieda
start learning
poverty
fałszerstwo
start learning
forgery
debet na koncie
start learning
overdraft
wywołać szybki wzrost
start learning
to trigger rapid growth
silny popyt konsumpcyjny
start learning
strong consumer demand
To była życiowa okazja
start learning
I was a chance of a lifetime
pośpiech
start learning
hustle
uchylać się, unikać
start learning
evade
porwać, złapać
start learning
snatch
unosić
start learning
hover
grzmieć
start learning
blare
czuć się dobrze
start learning
to feel at one
rysa, szczelina
start learning
crevice
turnia, klif
start learning
crag
spoiwo, klej
start learning
adhesive
Zmienne oprocentowanie
start learning
variable rate
stałe oprocentowanie
start learning
fixed rate
nieoprocentowane
start learning
interest-free
bezgotówkowy
start learning
non-cash

You must sign in to write a comment