LT czaszka łacina

 0    102 flashcards    ania10022
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Czaszka
start learning
cranium
Blaszki istoty zbitej, zewnętrznej
start learning
lamina externa
Kość czołowa
start learning
os frontale
Kość ciemieniowa (2)
start learning
os parietale
Kość potyliczna
start learning
os occipitale
Kość klinowa
start learning
os sphenoidale
Kość skroniowa (2)
start learning
os temporale
Kość nosowa (2)
start learning
os nasale
Kość jarzmowa (2)
start learning
os zygomaticum
Kość łzowa (2)
start learning
os lacrimiale
Małżowina nosowa dolna (2)
start learning
concha nasalis inferior
Szczęka (2)
start learning
maxilla
Kość podniebienna (2)
start learning
os palantium
Kość sitowa
start learning
os ethmoidale
Lemiesz
start learning
vomer
Żuchwa
start learning
mandibula
Kosteczki słuchowe (6)
start learning
ossicula auditus
Moteczek (2)
start learning
malleus
Kowadełko (x2)
start learning
incus
Strzemiączko (x2)
start learning
stapes
Sklepienie
start learning
calvaria
Czoło
start learning
frons
Potylica
start learning
occiput
Kresy skroniowe
start learning
linea temporales
Kresa karkowa górna
start learning
linea nuchae superior
Szczyt
start learning
vertex
Szew strzałkowy
start learning
sutura sagittalis
Szew wieńcowy
start learning
sutura coronalis
Szew węgłowy
start learning
sutura lambdoidea
Gładzizna
start learning
glabella
Guzy ciemieniowe
start learning
tubera arietalia
Wejście do oczodołu
start learning
aditus orbitae
Otwór gruszkowaty
start learning
apertura piriformis
Dół nadkłowy
start learning
fossa canina
Oczodół
start learning
orbita
Kanał wzrokowy
start learning
canalis opticus
Jama nosowa
start learning
cavum nasi
Przegroda kostna nosa
start learning
septum nasi osseum
Nozdrza tylne
start learning
choanae
Zatoka czołowa
start learning
sinus frontalis
Zatoka szczękowa
start learning
sinus maxillaris
Zatoka klinowa
start learning
sinus sphenoidalis
Komórki sitowe
start learning
celulae ethmoidales
Guzowatość potyliczna zew
start learning
protubarantia occipitalis externa
Tył głowy
start learning
inion
Grzebień potyliczny zew
start learning
crista occiptalis externa
Łuk jarzmowy
start learning
arcus zgomaticus
Kresa skroniowa
start learning
linea temporalis
Dół skroniowy
start learning
fossa temporalis
Dół podskroniowy
start learning
fossa infratemporalis
Dół żuchwowy
start learning
fossa mandibularis
Otwór słuchowy zew
start learning
porus acusticus eccternus
Wyrostki zębodołowe
start learning
prcessus alveolares maxillare
Podniebienie kostne
start learning
palatum osseum
Wyrostki podniebne szczęk
start learning
processus palatyni
Blaszki poziome kści podniebnych
start learning
laminae horizontales ossis palatyni
Wyrostki skzydłowe
start learning
processus ptergoidei
Skrzydła większe
start learning
alae majoris
Kłykcie potyliczne
start learning
condyli occipitales
Jama czaszki
start learning
cavum crani
Pow. Zew. Podstay czaszki
start learning
basis cranii interna
Szew wieńcowy
start learning
sutura coronalis
Szew węgłowy
start learning
sutura lambdoidea
Ciemiączka
start learning
fonticuli
Ciemiączko czołowe
start learning
fonticuls anterior, frontalis
Ciemiączko potyliczne
start learning
fonticuluc psterior, occipitalis
Ciemiączko klinowe
start learning
fonticulus sphenoidalis
Ciemiączko sutkowe
start learning
fonticulus mastoideus
Chrząstkozrost skalisto potyliczny
start learning
synchondrosis petroocicipitalis
Chrząstkozrost klinowo skalisty
start learning
synchondrosis sphenopetrosa
Chrząstkozrost klinowo-potyliczny
start learning
synchondrosis sphenooccipitalis
Kość podstawowa czaszko
start learning
os basilare
Korpus zuchwy
start learning
corpus mandibulae
Gałąź żuchwy
start learning
rami mandibulae
Częśc zębodołowa
start learning
pars alveolaris
Guzowatośc pródkowa
start learning
protuberantia mentalis
Kolce bródkowe
start learning
spinae mentales
Kość gnykowa
start learning
os hyoideum
Rogi mniejsza/ większe
start learning
cornua majora / minora
Staw skroniowo- żuchwowy
start learning
articulatio temporomadndibularais
Więzadło klinowo- żuchwowe
start learning
ligamentum sphenomandibulare
Więzadło rylcowo-żuchwowe
start learning
ligamentm tylomandibulare
Mięsień skroniowy
start learning
musuclus temporalis
Mięsień żwacz
start learning
musulus masseter
Mięsień skrzydłowy przyśrodkowy
start learning
musculus pterygoideus medialis
Mięsie skrzydłowy boczny
start learning
muculus pterygoiudeus lateralis
Mięsień rylcowato gnykowy
start learning
musculus stylohyoideus
Mięsień żuchwowo- gnykowy
start learning
musculus mulohyoideus
Mięsień bródkowo gnykowy
start learning
musculus geniohyoideus
Mięsień mostkowo-gnykowy
start learning
musculus sternohyoideus
Mięsień łopatkowo-gnykowy
start learning
musculus omohyoideus
Mięsień mostkowo- tarczowy
start learning
musculus sternothyreoideus
Mięsień tarczowo- gnykowy
start learning
musculus thyreohyoideus
Mięśniówka skórna szyi
start learning
musculus platysma colli
Mięsień okrężny ust
start learning
musculus orbiculis oris
Mięsień korężny oka
start learning
muaculus orbiculis oculi
Mięsień dźwiegacz wargo górnej
start learning
musculus levator labii superior
Mięsień dźwigacz kata ust
start learning
muscular levator anguli oris
Mięsień obniżający wargę dolną
start learning
musculus depressor labii inferioris
Mięsień obniżający kąt ust
start learning
musculus depressor anguli oris
Mięsień marszczący brwi
start learning
muscilus corrugator supercilli
Mięsień śmiechowy
start learning
musculus risorius

You must sign in to write a comment