LONGMAN: SZKOŁA- PR

 0    188 flashcards    annasosinska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
szkoła z internatem
start learning
boarding school
kolegium
start learning
college
szkoła niepubliczna
start learning
independent school
przedszkole
start learning
nursery school/ kindergarten
szkoła podstawowa
start learning
primary school
szkoła prywatna
start learning
private/public school
szkoła publiczna
start learning
state (B)/public school (Am)
szkoła zawodowa
start learning
vocational school
rok akademicki
start learning
academic year
ubiegać się o przyjęcie na uniwersytet
start learning
apply to university
uczęszczać na wykłady
start learning
attend lectures
praca licencjacka
start learning
dissertation
dziekan
start learning
dean
urlop naukowy
start learning
sabbatical (leave)
czesne
start learning
tuition/university fees
praca semestralna
start learning
term paper
seminarium naukowe
start learning
seminar
obowiązkowy
start learning
compulsory
kampus uniwersytecki
start learning
campus
zdolności
start learning
abilities
praca magisterska/doktorska
start learning
thesis
akademik
start learning
dorm/halls
dostać stypendium
start learning
get a scholarship/grant
dostać się na uniwersytet
start learning
get into university
absolwent/ka
start learning
graduate
ukończyć studia
start learning
graduate
wykładowca
start learning
lecturer
studia magisterskie/podyplomowe
start learning
Postgraduate course
publikacja naukowa
start learning
research paper
seminarium
start learning
tutorial
student pierwszych 3 lat
Przed uzyskaniem licencjatu
start learning
undergraduate
warsztaty
start learning
workshops
prawo
start learning
law
psychologia
start learning
psychology
językoznawstwo
start learning
linguistics
nauki humanistyczne
start learning
humanities
socjologia
start learning
sociology
nauki społeczne
start learning
social sciences
certyfikat, świadectwo
start learning
certificate
wicedyrektor/ka
start learning
deputy head (B)/ assistant principal (Am)
zapisać się na kurs
start learning
enrol on a course
zajęcia dodatkowe
start learning
extracurricular activities
realizować program nauczania
start learning
follow the curriculum
wychowawca
start learning
form teacher
dyrektor/ka
start learning
headmaster/headmistress
dyrektor/ka
Am
start learning
Head teacher /principal
klasa zlozona z uczniów o różnym poziomie
start learning
mixed-ability class
nieobowiązkowy
start learning
optional
uczeń/nnica
start learning
schoolchild
czesne
start learning
school fees
rok szkolny
start learning
school year
szkolnictwo publiczne
start learning
state education
program nauczania
start learning
curriculum/syllabus
grono pedagogiczne
start learning
teaching staff
semestr
start learning
term
plan lekcji
start learning
timetable
cyrkiel
start learning
compass
linijka
start learning
a ruler
zszywacz
start learning
a stapler
ekierka
start learning
set square
zakreślacz
start learning
highlighter
dziurkacz
start learning
hole punch
teczka
start learning
folder
segregator
start learning
file/ring binder
notatnik
start learning
notepad
zeszyt
start learning
notebook/exercise book
temperówka
start learning
pencil sharpener
gumka
start learning
rubber
spinacz
start learning
paperclip
tablica biała
start learning
whiteboard
pisak do tablic
start learning
whiteboard marker
pióro wieczne
start learning
fountain pen
szkoła średnia
Br
start learning
secondary school
Gimnazjum
start learning
junior high school
gimnazjum
start learning
middle school
gimnazjum (m)
start learning
middle school
Liceum
start learning
(senior) high school
licencjat
start learning
bachelor of
magister
start learning
master of
doktor
start learning
doctor of philosophy
analizować
start learning
analyse
chemia
start learning
chemistry
ekonomia
start learning
economics
Literatura angielska
start learning
English literature
esej
start learning
essay
wykres
start learning
graph
interpretacja
start learning
interpretation
podręcznik w wersji papierowej / elektronicznej
start learning
paper/electronic textbook
przeprowadzać eksperymenty
start learning
run/carry out experiments
rozwiązywać równania kwadratowe
start learning
solve quadratic equations
Teksty źródłowe
start learning
source texts
notować
start learning
take notes
próbówka
start learning
test tube
Napisać eksperymentu
start learning
write up an experiment
Zdolności
start learning
abilities
poziom nauczania
start learning
academic standards
wyniki w nauce
start learning
academic results/ achievements
wszechstronny rozwój
start learning
all-round development
kujon
start learning
swot
kreatywność
start learning
creativity
uczęszczać do szkoły
start learning
attend school
przeciętny
start learning
average
mol książkowy
start learning
bookworm
burza mózgów
start learning
brainstorm
wybitny, znakomity
start learning
distinguished
celować w czymś
start learning
excel at sth
mądrala
start learning
know-it-all
wyznaczać cele
start learning
set targets
praca zespołowa
start learning
teamwork
robić postępy
start learning
make progress
omawiać pracę domową
start learning
give feedback on/ go over / discuss homework
Edukacja domowa
start learning
homeschooling
trudności w nauce
start learning
learning difficulties
uczyć się na pamięć
start learning
learn by heart/ memorise
znakomite oceny
start learning
outstanding grades
umiejętności
start learning
skills
sprawdzić frekwencję
start learning
take the register/ take attendance
nie chodzić do szkoły
start learning
be off school
prześladować/prześladowca
start learning
bully
prześladowanie
start learning
bullying
kamera monitoringu
start learning
cctv camera
ściągać
start learning
copy/cheat
ściągi
start learning
crib/cheat notes
mieć złe/dobre wyniki w szkole
start learning
do well/badly at school/in exams
dysleksja
start learning
dyslexia
dyslektyczny
start learning
dyslexic
wydalić kogoś
start learning
expel sb /throw sb out
wydalenie
start learning
expulsion
nie osiągnąć czegoś
start learning
fail to achieve smth
porażka
start learning
failure
mieć słabe wyniki
start learning
get poor results
zajęcia wyrównawcze
start learning
remedial classes
mieć trudności
start learning
have a hard time
beznadziejna w
start learning
hopeless at
indywidualne podejście
start learning
individual approach
źle się zachowywać
start learning
misbehave
przewinienie
start learning
offence
pokonać problemy
start learning
overcome problems
Chodzić na wagary
start learning
skip lessons/classes/shool
specjalne potrzeby edukacyjne
start learning
special educational needs
wsparcie
start learning
support
słabe punkty
start learning
weaker areas
brytyjski odpowiednik matury
start learning
A-levels
ocenianie
start learning
assessment
Egzamin wstępny
start learning
entrance exam
arkusz egzaminacyjny
start learning
exam paper
Wyniki egzaminu
start learning
exam results
zasady zdawania egzaminu
start learning
examination rules
egzamin zewnętrzny/wewnętrzny
start learning
ex/internal exam
nie zdać egzaminu
start learning
fail an exam/ a test
oblać egzamin
start learning
Flunk an exam
bryt. odpowiednik egzaminu gimnazjalnego
start learning
GCSEs
ocena
start learning
grade
podejść do egzaminu
start learning
sit/take the exam
Średnia ocen
start learning
grade point average
ocena
start learning
mark
oceniać
start learning
mark
egzamin próbny
start learning
mock exam
dzienniczek internetowy
start learning
online report
arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat
start learning
past papers
egzamin końcowy
start learning
school-leaving exam
świadectwo szkolne
start learning
school report
zdobyć punkty
start learning
score/get points
przygotować egzamin
start learning
set an exam
pisać test
start learning
take a test
świetlica, kolo zainteresowan
start learning
afterschool club
uczęszczać na kurs
start learning
attend a course
rozwijać zdolnosci artystyczne
start learning
develop artistically
rozwijać umiejętności przywódcze
start learning
develop leadership skills
rozwijać umiejętności interpersonalne
start learning
develop interpersonal skills
szkolenia pierwszej pomocy
start learning
first aid training
uczestniczyć
start learning
participate
towarzystwo
start learning
society
dobrowolny
start learning
voluntary
łatwizna
start learning
a piece of cake
dogonić (reszte klasy)
start learning
catch up with (the rest of the class)
Nadrobić zaległości
start learning
Catch up on
rzucić szkołę
start learning
drop out of school
wiem coś na wylot
start learning
know something inside out
zabrać się do pracy
start learning
get down to work
miec zaległości w nauce
start learning
fall behind with school work
oddać
start learning
hand in
zanotować
start learning
note down
przyswajać informacje
start learning
take in information
spóźnić się
start learning
turn up late
pracować po nocach
start learning
burn the midnight oil
zupełnie się pogubić
start learning
feel out of your depth
zdać śpiewająco
start learning
pass with flying colours

You must sign in to write a comment