Linking words

 0    104 flashcards    wsz87
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

In addition
start learning
W dodatku

Additionally
start learning
Dodatkowo

Co więcej

Furthermore
start learning
Ponadto

In other words
start learning
Innymi słowy

Podobnie

Podobnie

Również

Oprócz

Dalej

Niemniej jednak / Jednakże

Conversely
start learning
Odwrotnie

To mówi

By comparison
start learning
W porównaniu

By contrast
start learning
W przeciwieństwie

In contrast
start learning
w przeciwieństwie

Nevertheless
start learning
Niemniej jednak

Nonetheless
start learning
Niemniej jednak

On the contrary
start learning
Przeciwnie

On the other hand
start learning
z drugiej strony

Inaczej

Dlatego

Consequently
start learning
W związku z tym

As a result
start learning
W rezultacie

Tak więc

a więc

Accordingly
start learning
Odpowiednio


Na pewno

Undeniably
start learning
Niezaprzeczalnie

Undoubtedly
start learning
Niewątpliwie

Unquestionably
start learning
bezsprzecznie

Without a doubt
start learning
Bez wątpienia

Rzeczywiście

Oczywiście

Zapewne

Na pewno

Później

Później

Afterwards
start learning
Potem / później / następnie

Najpierw

Eventually
start learning
Ostatecznie

Subsequently
start learning
Następnie

Thereafter
start learning
Odtąd

Po pierwsze

Początkowo

To begin with
start learning
Na początek

Następny

Po drugie

Następnie

Po trzecie

Wreszcie

W końcu

At the same time
start learning
W tym samym czasie

Simultaneously
start learning
Jednocześnie

Straight away
start learning
Natychmiast

Immediately
start learning
Natychmiast

In the next instant
start learning
W następnej chwili

A moment later
start learning
Chwilę później

Shortly afterwards
start learning
Zaraz po tym

After a while
start learning
Po chwili

The next day
start learning
Następnego dnia

Many months later
start learning
Wiele miesięcy później

Ultimately
start learning
Ostatecznie

Tymczasem

Nagle

Without warning
start learning
Bez ostrzeżenia

Ogólny

In summary
start learning
W podsumowaniu

In conclusion
start learning
Na zakończenie

To conclude
start learning
Podsumowując

For example
start learning
Na przykład

For instance
start learning
Na przykład

In particular
start learning
W szczególności

In order to
start learning
po to, żeby

In order that
start learning
Aby

tak, że

tak aby

Admittedly
start learning
Wprawdzie

Na pewno

It could be argued
start learning
Można argumentować,

I would argue
start learning
Uważam

I would say
start learning
Powiedziałbym

I would agree
start learning
Zgodziłbym

In my view
start learning
Moim zdaniem

In my opinion
start learning
Moim zdaniem

It seems that
start learning
Wydaje się, że

I tend to think
start learning
Mam tendencję do myślenia

I feel that
start learning
Czuję, że

As far I am concerned
start learning
Jeżeli o mnie chodzi

One of the main arguments in favor of
start learning
Jednym z głównych argumentów przemawiających za

One of the main arguments against
start learning
Jednym z głównych argumentów przeciwko

Some people argue
start learning
Niektórzy ludzie twierdzą,

Some people think
start learning
Niektórzy ludzie myślą,

Some people say
start learning
Niektórzy mówią

Most people argue
start learning
Większość ludzi twierdzą

Most people think
start learning
Większość ludzi myśli,

Most people say
start learning
Większość ludzi twierdzi,

It is understood that
start learning
Zrozumiałe jest, że

It is generally accepted that
start learning
Na ogół przyjmuje się, że

There is a tendency to believe that
start learning
Istnieje tendencja, aby sądzić, że

Even though
start learning
Nawet jeśli

Podczas

Natomiast


You must sign in to write a comment