Leki przeciwwirusowe

 0    69 flashcards    rita89
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Na które wirusy mamy leki
start learning
grypy A i B, herpes, VZV, CMV, HIV, HBV, HCV, na niektóre HPV
Acyklowir
start learning
acykliczna pochodna guanozyny
Acyklowir mechanizm
start learning
fosforylowany przez wirusową kinazę tymidynową=konkuruje z dGTP o wirusową polimerazę DNA=hamowanie replikacji łańcucha DNA wirusa
Mechanizmy oporności na działanie acyklowiru(3)
start learning
mutacja wirusowej kinazy tymidynowej, mutacja wirusowej polimerazy DNA, oporność krzyżowa z walacyklowirem, famcyklowirem, gancyklowirem
Acyklowir drogi podania
start learning
doustnie, dożylnie, miejscowo
Acyklowir zastowania
start learning
wirusy herpes, wirus półpaśca i ospy wietrznej
Acyklowir działania niepożądane
start learning
nudności, biegunka, bóle głowy, delirium
Famcyklowir, pencyklowir mechanizm
start learning
famcyklowir jest prolekiem pencyklowiru=analogu guanozynowego działaką jak acyklowir
Famcyklowir, pencyklowir wskazania
start learning
HSV1, HSV2, VZV, EBV, HBV
Famcyklowir, pencyklowir działania niepożądane
start learning
nudności, biegunka, bóle głowy
Widarabina
start learning
analog adenozynowy
Widarabina mechanizm
start learning
wewnątrzkomórkowa fosforylacja, konkurencyjnie hamuje polimerazę DNA, wbudowywana także do końcowych fragmentów wirusowego DNA przerywając syntezę
Widarabina zastosowanie
start learning
HSV, EBV, ospa, HBV i słabo CMV
Widarabina działania niepożądane(2)
start learning
zaburzenia żołądkowojelitowe, supresja szpiku
Leki stosowanie w CMV(5)
start learning
gancyklowir, walgancyklowir, cidofowir, foskarnet, fomiwirsen
Gancyklowir
start learning
cykliczny analog guanozyny
Gancyklowir wskazania
start learning
CMV, HSV, VZV, EBV
Gancyklowir działania niepożądane
start learning
supresja szpiku
Cidofowir
start learning
analog cytozyny, fosforylacja nie zależy od enzymów wirusa
Cidofowir wskazania
start learning
CMV, HSV1, HSV2, VZV, EBV, HHV6, adenowirusy, HPV (kłykciny)
Cidofowir działanie niepożądane
start learning
nefrotoksyczność (profilaktyka=probenecid)
Oporność na cidofowir
start learning
mutacja genu polimerazy DNA
Foskarnet mechanizm
start learning
nieorganiczny pirofosforan, nie wymaga fosforylacji, hamuje wirusową polimerazę DNA, odwrotną transkryptazę, polimerazę RNA
Foskarnet wskazania
start learning
HSV, VZV, CMV, EBV, HHV6, HBV, HIV
Oporność na foskarnet
start learning
mutacja genu polimerazy DNA
Foskarnet działania niepożądane
start learning
hipo lub hiperkalcemia, fosfatemia
Fomiwirsen
start learning
antysensowny oligonukleotyd
Fomiwirsen mechanizm
start learning
wiąże się do mRNA, hamuje proces translacji i syntezy białek
Fomiwirsen zastosowanie
start learning
zapalenie siatkówki wywołane przez CMV
Fomiwirsen działania niepożądane
start learning
wzrost ciśnienia śródocznego, zapalenie tęczówki
Terapia łączona w HIV
start learning
kombinacja dwóch nukleozydowych analogów i inhibitora proteaz lub nienukleozydowego inhibitora RT
Nukleozydowe inhibitory odwrotnej trankryptazy HIV
start learning
zydowudyna, didanozyna, lamiwudyna, zalcytabina, stawudyna, abakawir
Didanozyna, lamiwudyna działanie niepożądanie
start learning
zapalenie trzustki
Zalcytabina, stawudyna działanie niepożądane
start learning
neuropatia obwodowa
Zydowudyna
start learning
analog systetyczny tymidyny
Zydowudyna mechanizm
start learning
ulega fosforylacji za pomocą komórkowej kinazy tymidynowej, hamuje odwrotną transkryptazę
Oporność na działanie zydowudyny
start learning
mutacja genu kodującego odwrotną transkryptazę
Zydowudyna drogi podania
start learning
doustnie, i.v
Zydowudyna wskazania
start learning
HIV 1 i 2 , ludzkie wirusy Tlimfotropowe, w terapii AIDS hamuje postęp i wydłuża okres przeżycia, stosowana do protekcji noworodków matek z HIV
Zydowudyna działania niepożądane
start learning
supresja szpiku, anemia, neutropenia, nietoleracjia p. pok, bóle głowy, bezsenność
Nukleotydowe inhibitory RT(2)
start learning
tenofowir, adefowir
Tenofowir
start learning
niecykliczny ufosforylowany nukleozyd, analog adenozyny
Tenofowir mechanizm
start learning
kompetetywnie blokuje RT i hamuje tworzenie łańcucha DNA
Tenfowir zastosowanie
start learning
HIV w politerapii
Adefowir
start learning
analog monofosforanu andenozyny
Adefowir mechanizm
start learning
fosforylozany przez kinazy komórkowe, kompetetywnie blokuje polimerazę DNA HBV po inkorporacji do DNA wirusowego
Adefowir zastosowanie
start learning
HBV
Adefowir działania niepożądane
start learning
nefrotoksyczność
Nienukleozydowe inhibitory RT(3)
start learning
newirapina, delawirdyna, efawirenz
NNRTIs mechanizm
start learning
wiążą się do wirusowej RT w innym miejscu niż NRTI, nie wymagają fosforylacji, wyłącznie z innymi lekami, hamują CYP3A4
Newirapina zastsowanie
start learning
w prewencji transmisji zakażenia z matki na noworodka, inne NNRTI teratogenne
Inhibitory proteaz(5)
start learning
indinawir, ritonawir, sakwinawir, nelfinawir, amprenawir
Inhibitory proteaz mechanizm
start learning
blokują aktywność proteaz, proteaza1 niezbędna do wytworzenia otoczki, prowadzą do powstawania niedojrzałych i niezakaźnych form HIV
Inhibitory proteaz działania niepożądane
start learning
zespół metaboliczny, hiperbilirubinemia
Inhibitory proteaz przeciwwskazania
start learning
inhibitory i substraty CYP3A4, nie podawać z azolami
Enfuwirtyd mechanizm
start learning
inhibitor strukturalnego przekształcania gp41 wirusa HIV1 po kontakcie z kom przez swoiste pozakomórkowe wiązanie tego białka, blokuje fuzję i chroni limf CD4 przed infekcją
Leki stosowane w wirusowych zapaleniach wątroby(5)
start learning
lamiwudyna, adefowir, INFalfa, pegylowany INFalfa, rybawiryna
INFalfa
start learning
endogenna poliproteina, która wpływa hamująco na proces produkcji większości białek w tym wirusowych
INFalfa mechanizm
start learning
aktywuje enzymy np. syntazę 2'5oligoadenylowa powodując degradację mRNA HBV, nasila reakcje immunologiczną przez wzmożoną ekspresję cząsteczek HLAklasy I, hamuje też penetrację, dekapsulację i składanie i uwalnianie wirionu
Pegylowany INFalfa
start learning
przyłączono łańcuchy glikolu polietylenowego, co daje wzrost T1/2 i utrzymywanie stałego stężenia w organizmie, stosowany też w HCV
Rybawiryna
start learning
analog guanozywnowy, wymaga fosforylacji w kom, hamuje wirusową polimerazę RNA
Leki przeciwko wirusom grypy(4)
start learning
amantadyna, rimantadyna, zanamivir, oseltamivir
Amantadyna, rimantadyna
start learning
cykliczne aminy
Amantadyna, rimantadyna mechanizm
start learning
hamują odpłaszczanie wirusowego RNA hamując jego replikację
Amantadyna, rimantadyna oporność
start learning
mutacja sekwencji RNA kodującej wirusowe białko M2(reguluje kanał jonowy niezbędny do dekapsulacji
Amantadyna, rimantadyna zastosowanie
start learning
profilaktyka i leczenie grypy typu A
Zanamivir, oseltamivir
start learning
inhibitory neuramidazy
Zanamivir, oseltamivir mechanizm
start learning
blokowanie neuramidazy=hamuje usuwanie resztek kwasu sialowego=rozpad błony komórkowej zarażonej komórki
Zanamivir, oseltamivir zastosowanie
start learning
grypa A i B, leczenie i profilaktyka

You must sign in to write a comment