Legal english

 0    298 flashcards    tadeuszkorzen
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
spór
start learning
dispute
ustawa
start learning
statute
odszkodowanie
start learning
compensation
pozwany
start learning
defendant
sprawa
start learning
case
mediacja / postępowanie rozjemcze
start learning
conciliation
sąd apelacyjny
start learning
appellate court
jednostka
start learning
individual
środki prawne
start learning
remedies
doktryna prawna
start learning
legal doctrine
sprawiedliwość
start learning
equity
If there is to be any equity in the world, we have to enforce it ourselves.
Trybunał
start learning
Tribunal
wolność
start learning
liberty
zasady prawa
start learning
principle of law
Warto zauważyć, że
start learning
It is worth noting that
środki prawne
start learning
remedies
osiągnięcie zdolności do czynności prawnych
start learning
attainment of capacity to perform acts in law
pełna zdolność do czynności prawnych
start learning
full capacity to perform acts in law
brak zdolności do czynności prawnych
start learning
lack of capacity to perform acts in law
ograniczona zdolność do czynności prawnych
start learning
limited capacity to perform acts in law
sąd pierwszej instancji / sąd niższej instancji
start learning
court of first instance/lower court
działa w naszym imieniu
start learning
works on our behalf
mądrze i sprawnie
start learning
wisely and efficiently
radzić sobie z trudną osobą
start learning
deal with a difficult person
Wpisz swoje nazwisko na początku tego listu.
start learning
Write your name at the top of this letter.
Załączam dokumenty dla Pana Smitha.
start learning
Please find enclosed the documents for Mr. Smith.
Załączam moje CV do listu.
start learning
I enclosed my CV to the letter.
być pełnym entuzjazmu do czegoś
start learning
be enthusiastic about something
efekt cieplarniany
start learning
greenhouse effect
wynagrodzenie
start learning
remuneration
Procedura składania skarg
start learning
grievance procedure
the established series of steps to be taken in dealing with a grievance raised with an employer by an employee
emerytura
a regular payment made by the state to people over a certain age to enable them to subsist without having to work
start learning
pension
zakaz konkurencji
relating to an agreement in which one party agrees not to compete with another party during a specific time period or in a specific area
start learning
non competition
wypowiedzenie (pracy, najmu)
start learning
termination (work, tenancy)
Przez całe życie zajmowałem się handlem detalicznym.
start learning
I have been involved in the retail industry all my life.
upoważnia (np. do zrobienia czegoś)
start learning
entitle
poufność
start learning
confidentiality
w zamian za
start learning
in return for
być pełnym entuzjazmu do czegoś
start learning
be enthusiastic about something
Chcę pracować dla kogoś innego.
start learning
I want to work for somebody else.
rywal
start learning
rival
wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym
start learning
terminate a contract with immediate effect
mieć prawo do czegoś
start learning
be entitled to something
być uprawnionym do głosowania
start learning
be entitled to vote
okręg wyborczy
start learning
constituency
deputowany, poseł (członek parlamentu) zastępca
Only half of the deputies appeared on today's voting.
start learning
deputy
Wbrew powszechnemu przekonaniu...
Contrary to popular belief, moderate exercise actually decreases your appetite.
start learning
Contrary to popular belief...
wprost przeciwnie
start learning
on the contrary,
nieobecność
start learning
absence
nieobecny
start learning
absent
kandydat do pracy, aplikant
start learning
applicant / interviewee
ubiegać się o pracę
start learning
apply for a job
ocena (np. pracownika)
start learning
appraisal
znęcanie się nad słabszymi, tyranizowanie kogoś, zmuszaniekogoś do czegoś
start learning
bullying
kandydat
start learning
candidate
paragraf, klauzula
start learning
clause
Data zamknięcia
start learning
closing date
Klauzula poufności
start learning
confidentiality clause
sporny
start learning
contentious
postępowanie dyscyplinarne
start learning
disciplinary action
dyscyplinarny
start learning
disciplinary
dyskryminować kogoś
start learning
discriminate against somebody
dyskryminacja
start learning
discrimination
ścigać kogoś (sądownie), pociągnąć kogoś do odpowiedzialności za coś
start learning
prosecute sb for sth
do zwalczania przestępczości
start learning
to combat crime
zwolnienie się pracownika pod naciskiem dyrekcji
start learning
constructive dismissal
sprawa sporna, kwestia
start learning
contentious case
List motywacyjny (GB) / (US)
start learning
covering letter (GB) / cover letter (US)
niepełnosprawność
start learning
disability
postępowanie dyscyplinarne
start learning
disciplinary procedure
dyskryminacja
start learning
discrimination
dyskryminacja ze względu na narodowość
start learning
discrimination on grounds of nationality
dyskryminacja ze względu na płeć
start learning
discrimination on grounds of sex
odrzucić pomysł
start learning
dismiss an idea
zwolnić, wyrzucić (z pracy)
start learning
dismiss
wyrzucony, zwolniony (np. z pracy) odwołany (np. ze stanowiska)
start learning
dismissed
odprawa (z tytułu zwolnienia z pracy)
start learning
dismissal pay / redundancy
zatrudniony (osoba zatrudniona)
a person who is hired to work for another or for a business, firm, etc, in return for payment
start learning
employee
pracodawca
a person, business, firm, etc, that employs workers
start learning
employer
Agencja Nieruchomości, biuro pośrednictwa sprzedaży nieruchomości
start learning
estate agency
wylany (zwolniony z pracy)
My boss fired me for being late.
start learning
fired
zostać zwolnionym (słowo używane w języku potocznym)
start learning
get fired, get sacked
umowa o pracę na czas określony
start learning
fixed-term contract
umowa o pracę na czas określony
start learning
employment contract for a limited period of time
umowa o pracę na okres próbny
start learning
employment contract for a trial period
umowa o pracę na okres próbny
start learning
employment contract for a probationary period of time
były przewodniczący
start learning
former chairman
w dawnych czasach, w przeszłości
start learning
in former times
dawny, były, niegdysiejszy
start learning
former
praca na pełnym etacie
start learning
full-time job
skarga
start learning
grievance
rażące wykroczenie
start learning
gross misconduct
nękać
start learning
harass
nękać kogoś
start learning
harass somebody
nękanie, dokuczanie, niepokojenie, molestowanie
start learning
harassment
rozmowa kwalifikacyjna, wywiad
start learning
interview
tytuł służbowy / nazwa stanowiska
start learning
job title
zostać zwolnionym z pracy podczas redukcji etatów
start learning
to made redundant
zwolnić kogoś w ramach redukcji etatów
start learning
make somebody redundant
menedżer
start learning
manager
Kierownik projektu
start learning
project manager
faktura
start learning
invoice
urlop macierzyński
start learning
maternity leave
Skupmy się nad istotnymi kwestiami.
start learning
Let's focus on the material matters.
materiał, materialny, ważny, istotny
start learning
material
Jesteś ważnym członkiem naszego zespołu.
start learning
You are a material member of our team.
przyczynić się, wnieść wkład
start learning
contribute
przyczynić się do czegoś
start learning
make a contribution to something
godziny pracy
start learning
working hours
elastyczny czas pracy
start learning
flexible working hours
źle przeprowadzić (np. jakąś operację), działać na czyjąś szkodę
start learning
misconduct
niesporny, nieprocesowy
start learning
non-contentious
okres wypowiedzenia
start learning
notice period
Jak długi jest okres wypowiedzenia?
start learning
How long is the notice period?
Obowiązuje mnie miesięczny okres wypowiedzenia.
start learning
I have one month's notice period.
na miejscu, natychmiast, na poczekaniu
start learning
on the spot
w niepełnym wymiarze godzin
start learning
part-time
płaca, wynagrodzenie, gaża
start learning
pay
lista płac
start learning
payroll
procedura / sposób postępowania
start learning
procedure
zapewnić, że
start learning
provide that
If a law or agreement provides that something will happen, it states that it will happen
postanowienie, klauzula (w umowie)
Zgodnie z tą klauzulą musisz zapłacić mu do końca tego miesiąca.
start learning
provision
According to this provision, you need to pay him by the end of this month.
redukcja (etatów)
start learning
redundancy
bezrobotny, zwolniony z pracy (o pracowniku)
Zwolnieni pracownicy byli źli widząc roboty wykonujące ich starą pracę.
start learning
redundant
The redundant workers were angry to see robots doing their old work.
regulacja (prawna), uregulowanie (prawne)
Ta regulacja nie obowiązuje poza granicami.
start learning
regulation
The regulation doesn't apply outside the borders.
rezygnować
start learning
resign
wypowiedzenie umowy przez pracownika
start learning
resignation
If you resign from a job or position, you formally announce that you are leaving it.
Mr Morgan has offered his resignation and it has been accepted.
pismo z rezygnacją
start learning
letter of resignation
przejść na emeryturę
start learning
to retire
emerytura (stan)
start learning
retirement
wylany (zwolniony z pracy)
start learning
sacked
pensja (zwykle wypłacana co miesiąc), płaca, wynagrodzenie, pobory (stałe wynagrodzenie)
On zarabia przyzwoitą pensję.
start learning
salary
He earns a decent salary.
sekretarz prawny
start learning
Legal Secretary
bezrobotny
start learning
unemployed
zatrudniać
start learning
to employ
personel
start learning
staff
kwalifikacje
start learning
qualifications
referencje
start learning
references
seminarium (zajęcia z małą grupą studentów)
O 5.30 mam seminarium na temat nowych rynków.
start learning
seminar
I got Emerging Markets seminar at 5.30.
zasiłek chorobowy
start learning
sick pay
wages paid to an employeewhile he or she is on sickleave
Nie przysługuje im zasiłek chorobowy.
start learning
They are not eligible for sick pay.
urlop chorobowy, zwolnienie chorobowe
start learning
sick leave
leave of absence from work through illness
Jestem na zwolnieniu lekarskim od siedmiu miesięcy z depresją.
start learning
I have been on sick leave for seven months with depression.
personel
start learning
staff
a group of people employed by a company, individual, etc, for executive, clerical, sales work, etc
strajk
start learning
strike
strajk w proteście przeciwko
start learning
go on strike in protest at
wezwanie do akcji strajkowej
start learning
a call for strike action
zespół, drużyna
start learning
team
czasowy / okresowy
start learning
temporary
not permanent; provisional
His job here is only temporary.
tymczasowe zakwaterowanie
start learning
temporary accommodation
chwilowa ulga od bólu
start learning
temporary relief from pain
księgowy
start learning
an accountant
prowizoryczny, tymczasowy
start learning
provisional
termin, określenie, pojęcie, warunek
start learning
term
okres trwania czegoś
start learning
term of something
z punktu widzenia czegoś, pod względem czegoś
start learning
in terms of something
as expressed by; regarding
in terms of money she was no better off
jeśli chodzi o pieniądze, nie była zamożniejsza
start learning
in terms of money she was no better off
zamożniejszy, lepiej sytuowany
start learning
better off
in more favourable circumstances, esp financially
osiągnięcia, historia (np. firmy)
start learning
track record
informal the past record of the accomplishments and failures of a person, business, etc
związek zawodowy
start learning
trade union
niesprawiedliwe zwolnienie z pracy
start learning
unfair dismissal
nieobsadzone stanowisko
start learning
vacant position
wypłaty tygodniowe
start learning
wages
dobrze zmotywowany, mający silną motywację
start learning
well-motivated
szeroki zakres
start learning
wide range of
szeroka gama produktów
start learning
wide range of products
szeroki zakres obowiązków
start learning
wide range of responsibilities
mieć zobowiązania wobec kogoś
start learning
have a responsibility to somebody
Jestem do ciebie zobowiązany.
start learning
I am obliged to you.
formal or old-fashioned expressions used when one wants to indicate that one is very grateful for something
Bardzo zobowiązany za twoją pomoc.
start learning
Much obliged for your assistance.
Dziękuję bardzo, doktorze, jestem ci bardzo zobowiązany.
start learning
Thank you very much indeed, Doctor, I am extremely obliged to you.
kwestią sporną
start learning
contentious issue
A contentious issue causes a lot of disagreement or arguments.
sporna sprawa
start learning
contentious matter
wiele różnych obowiązków
start learning
a variety of different duties
wcześniejsze doświadczenie w pracy
start learning
previous experience of your job
ubiegać się o pracę
start learning
apply for a job
powrócić do
start learning
return to
mieć od kogoś wiadomości
start learning
hear from somebody
skarga do sądu pracy
start learning
complaint to an employment tribunal
zażalenie, skarga do kogoś
start learning
complaint to somebody
niezadowolony z czegoś
start learning
unhappy with something
świadectwo, zaświadczenie lekarskie
start learning
medical certificate
podobny do czegoś
start learning
similar to something
zapewniać komuś coś, dostarczać komuś coś
start learning
provide somebody with something
oprócz czegoś (gdy wymieniamy coś dodatkowego w stosunku do czegoś)
Tam było dwoje ludzi oprócz niej.
start learning
in addition to something
besides; as well as
There were two people in addition to her.
ujawnić coś komuś / ujawnić
start learning
disclose sth to somebody / reveal
to make (information) known
radzić sobie z czymś
start learning
deal with something
oba / obaj / obie / oboje
start learning
both
zgoda na coś, uznanie czegoś akcept na czegoś
start learning
acceptance of something
Ustawa z Parlamentu
start learning
Act of Parliament
a law that has been passed by both of the UK Houses of Parliament and has received royal assent
zbiór przepisów prawnych
start learning
body of laws
naruszenie, pogwałcenie, przekroczenie (np. przepisów prawa, odgórnych wytycznych)
start learning
breach
If you breach an agreement, a law, or a promise, you break it
The newspaper breached the code of conduct on privacy.
zgłaszający reklamację, ubiegający się o coś, petent roszczący sobie prawo
start learning
claimant
1. a person who makes a claim 2. a person who brings a civilaction in a court of law
prawo zwyczajowe
start learning
common law
Common law is the system of law which is based on judges' decisions and on custom rather than on written laws.
Canadian libel law is based on English common law.
zniesławienie (na piśmie)
start learning
libel
Libel is a written statement which wrongly accuses someone of something, and which is therefore against the law. Compare slander
pomówienie, zniesławienie (ustne)
start learning
slander
Slander is an untrue spoken statement about someone which is intended to damagetheir reputation. Compare libel.
być zgodnym z czymś
start learning
comply with something
wyrazić zgodę na zrobienie czegoś
start learning
consent to do something
strata pośrednia
start learning
consequential loss
świadczenie wzajemne
start learning
consideration
the promise, object, etc, given by one party to persuade another to enter into a contract
umowa
start learning
contract
kontrakt pod pieczęcią, umowa urzędowa
start learning
contract under seal
Wbrew temu, co myślisz,
start learning
Contrary to what you might think,
obejmować (np. umowa)
start learning
cover
Niniejsza umowa obejmuje ubezpieczenie zdrowotne.
start learning
This contract covers health insurance.
dokument, akt prawny
start learning
deed
a formal legal document signed, witnessed, and delivered to effect a conveyance or transfer of property or to create a legal obligation or contract
wybrakowany (o produkcie), wadliwy (np. sprzęt)
start learning
defective
If something is defective, there is something wrong with it and it does not work properly.
pozwany
start learning
defendant
a person against whom an action or claim is brought in a court of law
szkoda, uszczerbek, krzywda
start learning
detriment
1. disadvantage or damage; harm; loss 2. a cause of disadvantage or damage
bezpośrednia szkoda
start learning
direct loss
zwolniony od czegoś
start learning
discharged
odróżnialny, różniący się, rozpoznawalny
start learning
distinguishable
If something is distinguishable from other things, it has a quality or feature which makes it possible for you to recognize it and see that it is different.
... cechy, które odróżniają ich produkty od produktów rywali.
start learning
... features that make their products distinguishable from those of their rivals.
darowizna
start learning
donation
A donation is something which someone gives to a charity or other organization.
darowizna na coś
start learning
donation to something
przymus
start learning
duress
To do something under duress means to do it because someone forces you to do it or threatens you.
nielegalne stosowanie przymusu
start learning
the illegal exercise of coercion
przymus
start learning
coercion
Coercion is the act or process of persuading someone forcefully to do something that they do not wantto do
Istotne było, aby wybory były wolne od przymusu lub zastraszania.
start learning
It was vital that the elections should be free of coercion or intimidation.
zastraszenie
start learning
intimidation
If you intimidate someone, you deliberately make them frightened enough to do what you want them to do.
obowiązek zawodowy
start learning
duty
Duty is work that you have to do for your job.
obowiązek należytej staranności, opieki
start learning
duty of care
wybrany
start learning
elected
możliwy do wyegzekwowania
start learning
enforceable
If something such as a law or agreement is enforceable, it can be enforced.
egzekwowania w sądach powszechnych
start learning
enforceable in the ordinary courts
Ta ustawa o prawach człowieka
start learning
This Human Rights Act
naruszenie praw człowieka
start learning
human rights abuse/violation
cały
start learning
entire
You use entire when you want to emphasize that you are referring to the whole of something, for example, the whole of a place, time, or population.
cały projekt idzie dobrze
start learning
the entire project is going well
czynnik
start learning
factor
A factor is one of the things that affects an event, decision, or situation.
zakazać, zabraniać
start learning
forbid
If you forbid someone to do something, or if you forbid an activity, you order that it must not be done.
wybory powszednie
start learning
general election
In Britain, a general election is an election where everyone votes for people to represent them in Parliament.
Izba Gmin
start learning
House of Commons
The House of Commons is the part of parliament in Britain or Canada whose members are elected. The building where they meet is alsocalled the House of Commons.
Izba Lordów
start learning
House of Lords
The House of Lords is the part of the parliament in Britain whose members have not been elected. The building where they meet is also called the House of Lords.
prawo skodyfikowane (prawo pisane)
start learning
codified law (written Law)
podstawy do wnioskowania
start learning
grounds of concluding
stwierdzić, że / dojść do konkluzji
start learning
conclude that / come to the conclusion
If you conclude that something is true, you decide that it is true using the facts you know as a basis.
kontroferta
start learning
counteroffer
wygasły
start learning
lapsed
wadliwy
start learning
faulty
pod przymusem
start learning
under duress
zdolność do zawierania umów
start learning
capacity to contract
różnorodność tematów
start learning
variety of subjects
pobłażliwość, zaniechanie
start learning
forbearance
abstention from or postponement of the enforcement of a legal right, esp by a creditor allowing his or her debtor time to pay
strona poszkodowana
start learning
injured party
intencja / zamiar
start learning
intention
wydanie, wystawienie(dokumentu), akt wydawania, emisja
start learning
issuance
obszar działania
obszarem, w którym dany sąd i system praw ma władzę
start learning
jurisdiction
ustawodawstwo (ustawa lub zbiór ustaw)
start learning
legislation (a law, or a set of laws)
wierzytelność
start learning
liability
Członek Parlamentu
start learning
Member of Parliament
monarchia konstytucyjna
start learning
monarchy constitutional
monarchia
start learning
monarchy
a form of government in which supreme authority is vested in a single and usually hereditaryfigure, such as a king, and whose powers can vary from those of an absolute despot to those of a figurehead
spostrzeżenie sędziego w pewnym zakresie prawa, które nie jest bezpośrednio przedmiotem sprawy przed nim, a tym samym nie wymaga decyzji ani nie służy jako precedens
start learning
Orbiter dictum
zobowiązany do zrobienia czegoś
start learning
obligated to do sth
adresat oferty (oblat)
start learning
offeree
the person who receives an offer
Oferta nie może zostać przyjęta przez oblata, dopóki nie zapoznał się z nią.
start learning
An offer cannot be accepted by the offeree until he has first learned of it.
dowiedz się o tym
start learning
learn of it
oferent a odbiorca oferty
start learning
offeror vs. offeree
Odrzucił kilka doskonałych ofert pracy.
start learning
He had refused several excellent job offers.
strony umowy
start learning
parties to a contract
strona naruszając warunki umowy
start learning
party in breach
umieszczenie
start learning
placement
precedens
start learning
precedent
oficjalne lub autorytatywne oświadczenie lub ogłoszenie
start learning
pronouncement
... ostatnie oficjalne wypowiedzi premiera na temat ochrony mniejszości.
start learning
... the prime minister's latest pronouncements about the protection of minorities.
zaproponować
start learning
propose
formularz wniosku o ubezpieczenie
start learning
proposal form
powód rozstrzygnięcia
start learning
Ratio decidendi
decyzja osoby sprawującej władzę, takiej jak sędzia
start learning
ruling
wzajemny
start learning
reciprocal
wzajemna przyjaźń
start learning
reciprocal friendship
wzajemny handel
start learning
reciprocal trade
(o informacji lub wydarzeniach) spisane, sfotografowane lub umieszczone na komputerze
start learning
recorded
(of information or events) written down, photographed, or put onto a computer
odnoszący się do tematu, relewantny
start learning
relevant
having direct bearing on the matter in hand; pertinent
ograniczenia
start learning
restrictions
unieważnić testament
start learning
revoke a testament
odwołać coś, cofnąć coś, unieważnić coś
start learning
revoke something
sąd wyzszej instancji
start learning
senior court
źródło prawa
start learning
source of law
pozwać
start learning
sue
orzeczenie sądowe, ustawa lub praworządność ustanawiająca zasadę; precedens
start learning
authority
suma
start learning
sum
kadencja, okres, termin wykonania pracy
start learning
term
The president was elected for a term of five years.
warunki płatności
start learning
terms of payment
praw osób trzecich
start learning
third party rights
transakcja
start learning
transaction
bezwarunkowo
start learning
uncondictionaly
ważny (np. o paszporcie)
start learning
valid
nieważny
start learning
void
dobrowolnie
start learning
voluntarily
aktywnie zakomunikowane
start learning
actively comunicated
zatem
start learning
therefore
Dlatego wskazane jest...
start learning
It is therefore advisable to...
Wierzą, że prawo dyskryminuje kobiety.
start learning
They believe the law discriminates against women.
... kiedy sąd uzna, że pracownik został niesprawiedliwie zwolniony.
start learning
... when a tribunal finds that an employee has been unfairly dismissed.
Jej sprawa jest nadal przed sądem pracy.
start learning
Her case is still before an industrial tribunal.
trybunał pracy - sąd pracy
start learning
industrial tribunal - labour court

You must sign in to write a comment