konkurs biologiczny

 0    84 flashcards    klukrecja
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
biocenoza
start learning
zespół organizmów utworzonych z populacji różnych gatunków zasiedlających dany obszar i połączonych wzajemnymi zależnościami
biocenoza leśna
Ekosystem
start learning
składa się z biocenozy i biotopu
las (ekosystem naturalny)
Biosfera
start learning
strefą życia na Ziemii
Cukry
start learning
monosacharydy, oligosacharydy, polisacharydy
Monosacharydy
start learning
cukry proste
glukoza
Oligosacharydy
start learning
zbudowane z od 2 do 10 cząsteczek cukrów prostych
sacharoza
Polisacharydy
start learning
zbudowane z wielu cząsteczek monosacharydów. Mają postać łańcuchów prostych lub rozgałęzionych
łańcuch prosty (celuloza), łańcuch rozgałęziony (glikogen)
Plazmid
start learning
jest małą zwykle kolistą cząsteczką DNA w komórce bakterii. Znajdujące się w nim geny (nie są niezbędne) decydują o niektórych właściwościach komórki
geny odpowiedzialne za odporność na antybiotyki
Cytoszkielet
start learning
Znajduje się w komórce zwierzęcej. System włókien białkowych umożliwiający przemieszczanie się organelli
Jąderko
start learning
stanowi obszar w jądrze komórkowym, w którym powstają rybosomy.
Siateczka śródplazmatyczna
start learning
tworzy ją system błon tworzących przedziały wewnątrzkomórkowe, umożliwiający przestrzenne różnych procesów zachodzących w komórce. W jego obrębie powstają składniki błon komórkowych
Siateczka śródplazmatyczna gładka
start learning
odpowiada głównie za syntezę lipidów, stanowi magazyn jonów wapnia, bierze udział w unieszkodliwianiu trujących substancji
Siateczka śródplazmatyczna szorstka
start learning
są z nią związane rybosomy, bierze udział w syntezie białek
Lizosom
start learning
pęcherzyk w którym rozkładane są niepotrzebne składniki komórki oraz substancje pochodzące z zewnątrz
tkanki zwierzęce
start learning
nabłonkowa, mięśniowa, łączna, nerwowa
tkanka nabłonkowa
start learning
nabłonek jednowarstwowy, nabłonek wielowarstwowy
nabłonek jednowarstwowy
start learning
umożliwia wchłanianie różnych substancji
pęcherzyki płucne
nabłonek wielowarstwowy
start learning
ochrona
naskórek
tkanka mięśniowa
start learning
gładka, poprzecznie prążkowana szkieletowa, poprzecznie prążkowana serca
tkanka łączna
start learning
chrzęstna, kostna, krew, tłuszczowa
tkanka chrzęstna
start learning
elastyczna substancja między komórkowa, w której znajdują się jamki z komórkami chrzęstnymi, nadawanie kształtu, usztywnianie z zachowaniem elastyczności, ochrona przed ścieraniem
nasady kości
tkanka kostna
start learning
twarda substancja między komórkowa złożona ze związków organicznych i mineralnych oraz komórki z licznymi wypustkami
tkanka tłuszczowa
start learning
komórki wypełnione dużymi kroplami tłuszczu, ochrona, magazynowanie substancji odżywczych
Bodziec
start learning
zmiana chemiczna lub fizyczna zachodząca we wnętrzu lub na zewnątrz organizmu
system sztuczny
start learning
klasyfikowanie organizmów ze względu na podobieństwu organizmów
system naturalny
start learning
klasyfikacja uwzględniająca pokrewieństwo między organizmami
nisza ekologiczna
start learning
wszystkie wymagania osobników danego gatunku niezbędne do przeżycia i wydania na świat potomstwa
czynniki środowiska
start learning
biotyczne (ożywione), abiotyczne (nieożywione)
czynniki biotyczne
start learning
organizmy tego samego gatunku, organizmy innych gatunków
czynniki abiotyczne
start learning
wilgotność, temperatura, dostępność światła, dostęp do CO2 i tlenu zawartość soli mineralnych w glebie
tolerancja ekologiczna
start learning
zakres wartości danego czynnika środowiska, w którym może żyć organizm
biocenoza
start learning
rośliny, zwierzęta, grzyby, protisty, bakterie
biotop
start learning
woda, klimat, energia słoneczna, podłoże
zmienność środowiska
start learning
zróżicowanie iędzy osobnikami jednego gatunku wynikające z wpływu różnych czynników środowiska. Nie podlega dziedziczeniu
Genetyka
start learning
bada dziedziczność i zmienność organizmów
Inżynieria genetyczna
start learning
ingerowanie w materiał genetyczny organizmów w taki sposób, że zmianie ulegają ich cechy dziedziczne
biotechnologia nowoczesna
start learning
projektowanie organizmów o właściwościach przydatnych człowiekowi
Wiązania wodorowe
start learning
zazwyczaj słabe oddziałowywanie między atomem wodoru jednej cząsteczki a atomem innej, zawierającym wolną parę elektronową
DNA
start learning
kwas deoksyrybonukleinowy
Skład nukleotydu w DNA
start learning
deoksyryboza, reszta kwasu fosforowego(V), zasada azotowa
Zasady azotowe
start learning
adenina, tymina, cytozyna, guanina
Sekwencja DNA
start learning
kolejność występowania poszczególnych nukleotydów
Polimeraza DNA
start learning
enzym dobudowujący do matryc komplementarne nukleotydy i łączy je w nową nić
RNA
start learning
kwas rybonukleinowy, bierze udział w syntezie białek
Skład nukleotydu w RNA
start learning
ryboza, reszta kwasu fosforowego (V), zasada azotowa
Replikacja DNA jest semikonserwatywna
start learning
Każda cząsteczka DNA zawiera jedną nową i jedną starą nić DNA
Rodzaje RNA
start learning
mRNA, tRNA, rRNA
mRNA
start learning
matrycowy (informacyjny), przenosi informację o sekwencji aminokwasów w białku z cząsteczki DNA na rybosomy
rRNA
start learning
rybosomowy RNA, wchodzi w skład rybosomów
tRNA
start learning
transportujący RNA, dostarcza aminokwasy na rybosomy
Funkcje białek
start learning
białka enzymatyczne, budulcowe, magazynujące, motoryczne, transportujące, regulacyjne, obronne
Białka enzymatyczne
start learning
przyspieszają przebieg reakcji zachodzących w organizmie
lipaza
Białka budulcowe
start learning
wchodzą w skład struktur organizmu
kolagen
Białka motoryczne
start learning
umożliwiają ruch w komórkach i tkankach
aktyna i miozyna
Białka transportujące
start learning
odpowiedzialne za przenoszenie związków
hemoglobina
Białka regulacyjne
start learning
regulują procesy zachodzące w komórkach
insulina
Białka obronne
start learning
chronią organizm
przeciwciała
Białka magazynujące
start learning
umożliwiają gromadzenie różnych związków
ferryna
Gen
start learning
odcinek DNA który zawiera informację o budowie jednego łańcucha polipeptydowego lub jednej cząsteczki RNA
Łańcuch polipeptydowy
start learning
cząsteczka połączonych ze sobą liniowo połączonych aminokwasów. Białko może się składać się z jednego lub kilku łańcuchów.
Pozagenowe DNA
start learning
odcinki DNA które nie koduje żadnego aminokwasu ani RNA. Tylko u organizmów eukariotycznych
Eksony
start learning
odcinki kodujące. Krótsze od intronów. 10% w genie
Introny
start learning
odcinki niekodujące w genie. 90%
Genom
start learning
kompletny zapis informacji genetycznej organizmu.
Genom bakterii
start learning
chromosom bakteryjny + plazmidy
Nukleoid
start learning
miejsce występowania chromosomu bakteryjnego
Genom komórki zwierzęcej
start learning
jądro + mitochondria
Genom komórki roślinnej
start learning
jądro +mitochondria + chloroplasty
Nukleosom
start learning
fragment DNA owinięty wokół białek
Chromatyna
start learning
ma postać długich cienkich nici
Chromosom mitotyczny
start learning
zawiera dwie identyczne cząsteczki DNA
Kariotyp
start learning
zestaw chromosomów charakterystyczny dla każdej komórki somatycznej organizmu
Komórka poliploidalna
start learning
komórka zawierająca więcej niż po dwa chromosomy z każdej pary. Powszechna u roślin.
Cechy kodu genetycznego
start learning
trójkowy, jednoznaczny, bezprzecinkowy, zdegenerowany, niezachodzący, uniwersalny
Trójkowy
start learning
trzy kolejne nukleotydy kodują jeden aminokwas
Jednoznaczny
start learning
jeden kodon koduje zawsze jeden i ten sam aminokwas
Bezprzecinkowy
start learning
między kodonami nie ma przerw, aminokwasy są kodowane przez występujące kolejno po sobie kodony
Zdegenerowany
start learning
kilka kodonów może kodować ten sam aminokwas
Niezachodzący
start learning
każdy nukleotyd wchodzi w skład tylko jednego kodonu
Uniwersalny
start learning
u prawie wszystkich organizmów te same kodony oznaczają te same aminokwasy
Ekspresja genu
start learning
proces odczytywania informacji genetycznej. U wszystkich organizmów podobny. Składa się z transkrypscji i translacji
Ekspresja genów kodujących RNA
start learning
ma tylko jeden etap, transkrypcję
Ekspresja genów kodujących białko
start learning
dwa etapy. Transkrypcja i translacja
Transkrypcja
start learning
w jej wyniku powstaje mRNA. U bakterii zachodzi w cytoplazmie, a u organizmów eukariotycznych, głównie w jądrze

You must sign in to write a comment