Kenia apteka

 0    26 flashcards    ziomekkat
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
pierwsza dotyczy dokumentu przyjęcia leków,
start learning
first is about goods received note,
kolejna dotyczy przygotowania zaopatrzenia od apteki oddziału do apteki głównej
start learning
the next one is about procurement preparation from the ward pharmacy to the main pharmacy
a ostatnia dotyczy realizacji zakupów w aptece
start learning
the last one is about the execution of procurement in the pharmacy
grupowanie niektórych funkcji
start learning
grouping some functionality
zacznij od towarów przychodzących i spróbuj dodać nową, dobrze odebraną notatkę
start learning
start with incoming commodities and try to add new good received note
możemy dodać elementy do tej notatki
start learning
we can add items to this note
istnieje również funkcja importu
start learning
there is also the import functionality
możemy go rozwinąć na rynek kenijski
start learning
we can develop it for the Kenyan market
wybierz odpowiedni lek / lek z glosariusza, a my musimy wpisać ilość, cenę, serię lub datę partii i datę ważności
start learning
choose the correct medication/drug from the glossary, and we have to fill in quantity, price, series or batch and expiry dates
lek ma limit ceny maksymalnej
start learning
drug has a maximum price
musimy opublikować dokument i wydrukować go
start learning
we have to post the document and print it
zamówić leki z apteki oddziału
start learning
order drugs from the ward pharmacy
jest zakładka zamówień i muszę wybrać „zamówienia wewnętrzne”
start learning
there is the procurement tab, and i have to choose 'internal procurements'
możemy użyć jednego z kilku sposobów generowania przedmiotów
start learning
we can use one of few ways to generate items
system obliczy, które leki są poniżej minimalnego poziomu, a kiedy je wykonamy, leki te zostaną dodane do zamówień
start learning
system will calculate which drugs are under the minimum level and when we execute it these drugs will be added to procurement
możemy przewidzieć ogólne zużycie podobne do poprzedniego okresu
start learning
we can predict overall consumptions similar to a previous period
zgodnie z zamówieniem leków
start learning
according to order drugs
ile dawek zostało zamówionych i możemy zamówić leki przepisane w pewnym okresie
start learning
how many doses were ordered and we can order drugs which were prescribed in some period
mamy te przedmioty automatycznie generowane
start learning
we have these items automatically generated
zamawiamy tylko te / wybrane / wybrane
start learning
we order only those /selected ones/ selected
postaramy się zrealizować nasze zamówienie
start learning
we will try to execute our procurement
informujemy, że zamówiona ilość przekracza zapasy niektórych leków
start learning
we would information that the ordered quantity exceeds the stock supply of some drugs
możemy wybrać zamiennik tego przedmiotu
start learning
we can choose a substitute for this item
scenariusz 1 - Zarejestruj dokument odbioru towaru w aptece korzystając z istniejącej listy leków
start learning
record goods reception note in the Pharmacy store, using existing list of drugs
Scenariusz 2 - wykonać wewnętrzne zamówienia na leki od apteki do apteki głównej, w oparciu o minimalną ilość zapasów, zużyte leki lub przepisane leki
start learning
conduct internal drug orders from ward pharmacy to the main pharmacy, based on minimum stock quantity, used drugs or prescribed drugs
Scenariusz 3 - wykonać proces wewnętrznej realizacji zamówienia, który został wysłany z apteki oddziału
start learning
conduct the process of internal order execution, which was sent from ward pharmacy

You must sign in to write a comment