historia daty powtórka do egzaminu

 0    134 flashcards    arnolduridonski
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Pierwsze igrzyska olimpijskie
start learning
776 pne
założenie Rzymu
start learning
730 pne
Rzym stał się republiką
start learning
509/508 pne
powstanie Prawa XXI tablic
start learning
V pne
I wojna punicka Rzymian z Kartaginą, Rzym zajął Sycylię, Korsykę, Sardynię
start learning
264-241 r.p.n.e
II wojna punicka Rzymian z Kartaginą, wyprawa Hannibala (wódz Kartaginy) do Italii,
start learning
218-201 r.p.n.e.
Bitwa pod Kannami, Hannibal pokonał Rzymian
start learning
216 r.p.n.e.
bitwa pod Zamą, wódz rzymski Scypion Afrykański pokonał Hannibala
start learning
202 r.p.n.e.
III wojna punicka, Rzymianie zrównali Kartaginę z ziemią
start learning
149 – 146 r.p.n.e.
Rzymianie podbili całą Grecję
start learning
146 r.p.n.e.
powstanie niewolników pod wodzą gladiatora Spartakusa
start learning
73-71 r.p.n.e.
bitwa pod Alezją, Juliusz Cezar pokonał galów pod wodzą Wercyngetoryksa
start learning
52 r.p.n.e.
Juliusz Cezar przekroczył rzekę Rubikon i rozpoczął wojnę domową,
start learning
49 r.p.n.e.
zamordowanie Juliusza Cezara w Senacie,
start learning
44.r.p.n.e.
bitwa morska pod Akcjum, Oktawian pokonał Marka Antoniusza i Kleopatrę, Egipt włączono do imperium rzymskiego, koniec republiki a poczatek cesarstwa w Rzymie
start learning
31 r.p.n.e.
powstanie Koloseum
start learning
70-82 r.
cesarz Konstantyn Wielki nadał chrześcijanom takie prawa jak innym wyznaniom
start learning
313 r.
cesarz Konstantyn Wielki rozbudował grecką kolonię Bizancjum nad Morzem Czarnym, nadał nazwę Konstantynopol i uczynił go druga stolicą imperium
start learning
330 r.
cesarz Teodozjusz Wielki uczynił chrześcijaństwo jedyną religią Rzymu, nazywano ich odtąd katolikami
start learning
392 r.
cesarz Teodozjusz Wielki podzielił Cesarstwo Rzymskie na: zachodniorzymskie ze stolicą w Rzymie i wschodniorzymskie ze stolicą w Konstantynopolu
start learning
395 r.
wódz germański Odoaker pozbawił władzy ostatniego cesarza zachodniorzymskiego Romulusa Augustulusa, koniec starożytności
start learning
476 r.
upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego, początek średniowiecza
start learning
476 r.
władca Franków Chlodwig z dynastii Merowingów przyjął chrzest
start learning
496 r.
ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny co muzułmanie uznają za początek ery muzułmańskiej
start learning
622 r.
śmierć Mahometa
start learning
632 r.
bitwa pod Poitiers, Karol Młot zatrzymuje ekspansję Arabów
start learning
732 r.
Pepin Krótki z dynastii Karolingów odebrał władze w państwie Franków Merowingom
start learning
751 r.
Pepin pokonał Longobardów, ich ziemie dał papieżowi, który utworzył Państwo Kościelne
start learning
756 r.
Karol Wielki został cesarzem
start learning
800 r.
traktat w Verdun, podział cesarstwa Karola Wielkiego
start learning
843 r.
Otton I został cesarzem,
start learning
962 r.
schizma wschodnia,
start learning
1054 r.
początek krucjat
start learning
1095 r.
konkordat na synodzie w Wormacji,
start learning
1122 r.
Turcy zdobyli Konstantynopol,
start learning
1453 r.
początek rządów Mieszka I
start learning
ok. 960 r.
Mieszko I przyjął chrzest
start learning
966 r.
założenie pierwszego biskupstwa w Poznaniu
start learning
968 r.
bitwa pod Cedynią,
start learning
972 r.
Mieszko I stworzył dokument Dagome Iudex,
start learning
991 r.
– wyprawa chrystianizacyjna biskupa Wojciecha do Prus
start learning
997 r.
zjazd gnieźnieński,
start learning
1000 r.
pokój w Budziszynie,
start learning
1018 r.
wyprawa Chrobrego na Kijów, włączenie do Polski Grodów Czerwieńskich
start learning
1018 r.
koronacja królewska Bolesława Chrobrego,
start learning
1025 r.
najazd na Polskę księcia Czech Brzetysława,
start learning
1039 r.
koronacja królewska Bolesława Śmiałego
start learning
1076 r.
spór Śmiałego z biskupem krakowskim Stanisławem,
start learning
1079 r.
zjazd w Łęczycy, koniec senioratu
start learning
1180 r.
Konrad Mazowiecki sprowadził do Polski Krzyżaków,
start learning
1226 r.
zjazd w Gąsawie,
start learning
1227 r.
bitwa pod Legnicą,
start learning
1241 r.
koronacja królewska Przemysła II
start learning
1295 r.
koronacja królewska Wacława II,
start learning
1300 r.
utrata Pomorza Gdańskiego,
start learning
1309 r.
koronacja Władysława Łokietka,
start learning
1320 r.
bitwa pod Płowcami, pokonanie Krzyżaków
start learning
1331 r.
koronacja królewska Kazimierza Wielkiego, ostatniego Piasta na tronie
start learning
1333 r.
zjazd w Wyszehradzie,
start learning
1335 r.
pokój wieczysty z Krzyżakami w Kaliszu,
start learning
1343 r.
Kazimierz Wielki założył Akademię Krakowską
start learning
1364 r.
rządy w Polsce objął Ludwik Andegaweński
start learning
1370 r.
Ludwik nadał rycerstwu przywilej koszycki
start learning
1374 r.
królem Polski została Jadwiga Andegaweńska
start learning
1384 r.
unia w Krewie,
start learning
1385 r.
Jagiełło został królem Polski,
start learning
1386 r.
unia w Wilnie,
start learning
1401 r.
unia w Horodle,
start learning
1413
Bitwa pod Grunwaldem
start learning
1410
sobór w Konstancji,
start learning
1414 r. – 1418 r.
wojna trzynastoletnia
start learning
1453 r. – 1466 r.
II pokój toruński,
start learning
1466 r.
Bartolomeo Diaz dopłynął do Przylądka Burz, pierwszy etap odkrycia morskiej drogi do Indii
start learning
1488 r.
Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę,
start learning
1492 r.
traktat w Tordesillas,
start learning
1494r.
Vasco da Gama odkrył morską drogę do Indii
start learning
1498 r.
podróż Ferdynanda Magellana dookoła świata
start learning
1519 r.– 1522r.
początek reformacji, Marcin Luter wywiesił na drzwiach katedry w Wittenberdze 95 tez, które miały naprawić sytuację w Kościele katolickim
start learning
1517r.
powstanie anglikanizmu
start learning
1534 r.
powstanie kalwinizmu
start learning
1536 r.
sobór w Trydencie,
start learning
1545 – 1563r.
pokój augsburski,
start learning
1555 r.
Deklaracja praw narodu angielskiego, początek monarchii parlamentarnej
start learning
1689 r.
bostońska herbatka
start learning
1773 r.
Kongres Kontynentalny ogłosił Deklarację Niepodległości USA
start learning
4 lipca 1776 r.
pokój w Paryżu, powstanie USA
start learning
1783 r.
pierwsza na świecie konstytucja, USA
start learning
1787 r.
Paryżanie zburzyli Bastylię, wybuch rewolucji francuskiej
start learning
14 lipca 1789 r.
konstytucja francuska, 3 na świecie
start learning
Wrzesień 1791
ścięcie na gilotynie Ludwika XVI
start learning
1793 r.
ścięcie Robespierra, koniec rewolucji, rządy objął dyrektoriat
start learning
1794 r.
konstytucja „nihil novi”, czyli nic nowego nie mogło być wprowadzone w Polsce bez zgody
start learning
1505 r.
hołd pruski, władca Prus Książęcych Albrecht Hochenzolern złożył hołd lenny królowi Polski
start learning
1525 r.
unia lubelska, unia realna Polski i Litwy, powstanie Rzeczpospolitej Obojga Narodów
start learning
1569 r.
konfederacja warszawska,
start learning
1573
pierwsza wolna elekcja w Polsce
start learning
1573 r.
bitwa pod Kircholmem, Jan Karol Chodkiewicz pokonał 3-krotnie liczniejszych Szwedów
start learning
1605 r
bitwa pod Kłuszynem, Stanisław Żółkiewski pokonał Rosjan
start learning
1610 r.
bitwa pod Cecorą, Turcy pokonali Polaków,
start learning
1620 r.
bitwa pod Chocimiem, pomiędzy polską a Turcją,
start learning
1621 r.
bitwa morska pod Oliwą,
start learning
1627 r.
rozejm w Starym Targu, pomiędzy Polską i Szwecją,
start learning
1629 r.
pokój w Polanowie, pomiędzy Polską i Rosją,
start learning
1634 r.
pokój w Sztumskiej Wsi, pomiędzy Polską i Szwecją,
start learning
1635 r.
wybuch powstania Kozaków na Ukrainie pod przywództwem Bohdana Chmielnickiego
start learning
1648 r.
potop szwedzki,
start learning
1655-1660 r.
traktaty welawsko-bydgowskie, w trakcie potopu szwedzkiego,
start learning
1657 r.
pokój w Oliwie, kończył potop szwedzki,
start learning
1660 r.
rozejm w Andruszowie między Polską i Rosją,
start learning
1667 r.
pokój w Buczaczu między Polską i Turcją, Polska utraciła 3 województwa, musiała płacić haracz
start learning
1672 r.
bitwa pod Chocimiem, hetman Sobieski pokonał Turków
start learning
1573
odsiecz wiedeńska, Jan III Sobieski na czele wojsk polsko-niemiecko-austriackich
start learning
12 września 1683
początek panowania w Polsce Augusta II Wettina,
start learning
1697 r.
pokój w Karłowicach między Polską i Turcją,
start learning
1699 r.
wojna północna, Dania, Rosja, Prusy i Saksonia przeciwko Szwecji
start learning
1700 - 1721 r.
Szwedzi przeprowadzili elekcję Stanisława Leszczyńskiego na króla Polski
start learning
1704
bitwa pod Połtawą, Rosjanie pokonali Szwedów
start learning
1709 r.
Sejm Niemy, ugoda między Augustem II a szlachtą,
start learning
1717 r.
Prusy i Rosja postanowiły strzec w Polsce istnienia wolnej elekcji i liberum veto
start learning
1720 r.
pokój w Nystad,
start learning
1721 r.
Traktat Loewenwolda,
start learning
1732 r.
elekcja Augusta III Wettina
start learning
1734 r.
powstanie Collegium Nobilium,
start learning
1740 r.
elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego,
start learning
1764 r.
powstanie Szkoły Rycerskiej,
start learning
1765 r.
konfederacja barska,
start learning
1768 – 1772
I rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy
start learning
1772 r.
powstanie Komisji Edukacji Narodowej
start learning
1773 r.
obrady Sejmu Wielkiego
start learning
1788 – 1792
uchwalenie konstytucji 3 Maja
start learning
3 maj 1791 r.
zawiązanie konfederacji targowickiej przeciwko konstytucji i 3 Maja,
start learning
1792 r.
II rozbiór Polski (Rosja, Prusy)
start learning
1793 r.
wybuch powstania kościuszkowskiego,
start learning
Marzec 1794
III rozbiór Polski, Poniatowski zrzekł się korony
start learning
1795 r.

You must sign in to write a comment