Handel międzynarodowy

 0    49 flashcards    mayaa
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
teoria kosztów absolutnych
start learning
Smith: wymiana handlowa między dwoma krajami pojawi sie wtedy gdy zaistnieje różnica w kosztach wytworzenia jakichś towarów
teoria kosztów komparatywnych
start learning
Ricardo: państwo powinno się skupić na produkcji i eksporcie towarów wytwarzanych taniej niż w innych krajach, aby kupić od tamtych to co u nas produkuje się drożej
teoria obfitych zasobów
start learning
Hekscher, Ohlin, Samuelson: państwo powinno się skupi ć naa produkcji i eksporcie tych dóbr, do których wytworzenia ma obfity kapitał (duża, tania siła robocza, obfite złoża)
delokalizacja
start learning
delokalizacja to przenoszenie produkcji za granicę do krajów słabiej rozwiniętych
paradoks Leontiefa
start learning
Paradoks Leontiefa polega na tym, że samo uwzględnienie w w analizie struktury handlu jedynie dwóch czynników produkcji - pracy i kapitału jest niewystarczające, należy wziąć pod uwagę kwalfikację pracowników jako dodatkowy czynnik.
teoria luki technologicznej
start learning
Posner: teoria luki technologicznej stwierdza, że kraje które jako pierwsze opracują jakiś technologiczny wynalazaek zyskują czasową przewagę technologiczną i eksportową
leapfrogging
start learning
państwa rozwijające się wprowadzają od razu najnowocześniejsze technologie przeskakując utrzymujące się w krajach rozwiniętych technologie wcześniejsze
frugal innovation
start learning
w krajach rozwijających się: wytwarzanie produktów zachowujących podstawowe funkcje jak najniższym kosztem, aby zaspokoić potrzeby krajowych konsumentów
korzyści skali
start learning
korzyści skali to korzyści płynące z produkcji masowej, im większa produkcja tym mniejszy koszt jednostkowy
bilans płatniczy
start learning
bilans płatniczy to zestawienie wszystkich wpływów i płatności dokonanych za granicą przez dany kraj i jego obywateli
bilans płatniczy w Polsce
start learning
W Polsce bilans płatniczy jest sporządzany przez NBP i prezentowany Sejmowi, składa się z bilansu obrotów bieżącyc, bilansu obrotów kapitałowych i bilansu obrotów wyrównawczych
Co składa się na bilans obrotów bieżących?
start learning
Na bilans obrotów bieżących składa się bilans handlowy, bilans płatności z tytułu usług, rachunek przepływu dochodów majątkowych, transfery rządowe i prywatne
Co składa się na bilans obrotów kapitałowych?
start learning
Na bilans obrotów kapitałowych składają sie inwestycje portfelowe czyli nabywanie papierów wart. przedsiębiorstw, inwestycje bezpośrednie czyli zakąłdanie przedsiębiorstw oraz pożyczki udzielane na okres dłuższy niż rok.
Co jest rejestrowane w bilansie obrotów wyrównawczych?
start learning
W bilansie obrotów wyrównawczych rejestrowane są zmianny stanu oficjalnych rezerw walutowych i złota oraz kredyty uzyskane z MFW.
protekcjonizm wychowawczy
start learning
ochrona rodzimej produkcji znajdującej się w fazie rozwoju
cła retorsyjne
start learning
cła retrsyjne są reakcją innych państw na wprowadzenie ceł w kraju rodzimym
Co to są kontyngenty?
start learning
Kontyngenty to ilościowe lub wartościowe ograniczenia towarów importowanych.
subwencje pośrednie i bezpośrednie dla eksporterów
start learning
subwencje bezpośrednie to dopłaty, a pośrednie kredyty, zwolnienia i ulgi podatkowe dla eksporterów, są narzędzien praktyki dumpingowej, reakcją na nie są cła retorsyjne i opłaty wyrównawcze ze strony państwa-importera
embargo
start learning
zakaz eksportu jakiegoś towaru do danego kraju
konferencja w Bretton Woods(USA) - powstanie międzynarodowego systemu finansoweg
start learning
1944, konferencja w Bretton Woods(USA) - powstanie międzynarodowego systemu finansowego, utworzenie Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego
GATT
start learning
General Agreement on Tarifs and Trade, znoszenie barier celnyh i liberalizacja handlu, prowadzna w rundach, runda urugwajska, 1995 - utworzenie WTO
Na zym polega klauzula najwyższego uprzywilejowania?
start learning
Klauzula najwyższego uprzywilejowania jest jedną z zasad funkcjonowania WTO, polega na tym, że jeżeli jakieś państwo przyznaje przywilej innemu to musi też uprzywilejować inne państwa WTO.
DSB
start learning
Dispute Settlement Body - działa w ramach WTO, może wydać konkretnemnu państwu polecenia, w przypadku niezastosowania się upoważnić inne państwa do zastosowania środków odwetowych.
EFTA
start learning
European Free Trade Association, 1960, Europejskie Stowarzyszenie Wolnego HAndlu, obecnie należy do niego tylko Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Liechtenstein, reszta wstąpiła do UE
Europejski Obszar |Gospodarczy
start learning
EFTA+UE (oprócz Szwajcarii), znajdują tu zastosowane cztery wolności: przepływu osób, usług, towarów i kapitału (oprócz produktów rolnych)
NAFTA
start learning
North America Free Trade Agreement, 1992, USA, Kanada, Meksyk
ASEAN Stowarzyszenie Narodów Azji Pd-Wsch
start learning
ASEAN Stowarzyszenie Narodów Azji Pd-Wsch: Singapur, Malezja, Indonezja, Tajlandia, Filipiny i Wietnam
unia celna
start learning
członkowie unii celnej prowadzą jednolitą politykę celną wobec państw z zewnątrz, przykład-Mercosur
Mercosur
start learning
unia celna Paragwaju, U|rugwaju. Brazylii, Argentyny i Wnezueli
stopnie integracji gospodarczej
start learning
obszar wolnego handlu (EFTA, Europejski Obszar Gospodarczy, NAFTA, ASEAN)--> unia celna (Mercosur)--> wspólny rynek --> unia gospodarcza (często z unią walutową)--> unia polityczna (federacja)
stopnie integracji gospodarczej na przykładze UE
start learning
traktat paryski, 1951, Europejska Wspólnota węgla i Stali (strefa wolnego handlu-->t. rzym. 1957, Europejska Wspólnota Gospodarcza (unia celna)--> traktat z Maastricht, 1992, UE (unia gospodarcza)---> 1999, Unia Gospodarcza i Walutoba, utw. EBC i waluty euro
Które państwa podpisały traktat paryski?
start learning
RFN, Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg, Włochy
traktat z Maastricht
start learning
1992r, utworzenie UE, objęcie w ramach współpracy drugiego i trzeciego filaru UE czyli bezpieczeństwa i polityki zagranicznej oraz spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości
traktat z Amsterdamu
start learning
1997r., celem UE s a także walka z bezrobociem oraz polityka społeczna, wzmocnienie pozycji PE, układ z Schengen, pakiet stabilizacji i wzrostu (wskaźniki ekonomiczne)
Unia Gospodarcza i Walutowa
start learning
1999, utworzenie Banku Centralnego, wprowadzenie euro jako pieniądza bezgotówskowego, a w 2002r. również w gotówce
traktat z Lizbony
start learning
2007r., wszedł w życie w 2009, UE zyskuje sobowość prawną, przejmuje kompetencje zgrupowane wcześniej w trzech filarach: pierwszy filar Wspólnota Eur.(daw. EWG), drugi filar bezpieczeństwo i polityka zagraniczna, trzeci filar-sprawy wewnętrzne i wym. spr.
Które obszary polityki gospodarczej są w wyłącznej kompetencji UE?
start learning
unia celna, ustanawianie reguł konkurencji (w zakresie jednego państwa orga tego państwa, w Polsce UOKiK), polityka pieniężna (w strefie euro), ochrona morskich zasobów biologicznych, wspólna polityka handlowa w wymianie z krajami trzecimi
koordynacja polityki fiskalnej państw członowskich
start learning
ograniczenie deficytu budżetowego do 3% PKB i długu publicznego do 60% PKB
polityka podatkowa państw członkowskich UE
start learning
tylko częściowo VAT i akcyza są regulowane odgórnie przez ustalenie wielkości maksymalnych i minimalnych, podatek dochodowy nie jest w żaden sposób uregulowany
sankcje za naruszenie dyscypliny fiskalnej w UE
start learning
za przekroczenie granicy deficytu i długu mogą zostać nałożone kary pienięzne
klauzula no bail-out
start learning
klauzula no bail-out zawarta jest w TFUE, zakazuje przejmowania przez UE i państwa członkowskie zobowiązań innego państwa członkowskiego
SEPA
start learning
Single Euro Payment Area - Jednolity Obszar płatności w Euro, inicjatywa nad którą pracuje m.in. EBC, stworzenie SEPA ułatwiłoby i przyśpieszyło płatności transgraniczne w euro
Rada Europejska
start learning
Rada Europejska skłąda się z szefów rządów, prezydentów i przewodniczącego Komisji, jest najważniejszym organem stanowiącym Unii, decyduje o jej celach i kierunkach rozwoju
Rada Unii Europejskiej
start learning
Rada Unii Europejskiej składa się z przedstawicieli rządów o randze ministra, jest organem prawodawczym, we współpracy z Parlamentem wydaje rozporządzenia i dyrektywy
Komisja Europejska
start learning
Komisja Europejska jest organem reprezentującym wyłącznie interesy Unii, nie poszczególnych państw, rskłada się z 27 członków, po jednym z każdego państwa, jest organej inicjującym, kontrolnym i wykonawczym
Kto uchwala budżet Unii?
start learning
Budżet Unii uchwala Rada UE.
Parlament Europejski
start learning
Parlament Europejski składa się z 736 europosłów wybieranych w wyborach powszechnych i bezpośrednich, ma fsiedzibę w Strasburgu i Brukseli, pełni funkcję kontrolną i konsultacyjną
Siedziba i skład Trybunału Sprawiedliwości UE.
start learning
Trybynał Sprawieliwość UE ma siedzibę w Luksemburgu, skłąda się z 27 sędziów, po jednym z każdego państwa członkowskiego.
Gdzie ma siedzibę Europejski Bank Centralny?
start learning
Europejski Bank Centralny ma siedzibę we Frankfurcie nad Menem.

You must sign in to write a comment