Grieks les 23

 0    24 flashcards    lhilhorst
 
Question -
Answer -

(be)zingen

ἀπο- voorvoegsel
start learning
weg-, af-

ἄριστος, η, ον
start learning
best

βαθύς, εῖα, ύ
start learning
diep

βαρύς, εῖα, ύ
start learning
zwaar, ernstig

βραχύς, εῖα, ύ
start learning
kort

δυνατός
start learning
1. in staat 2. mogelijk

ἡ εἰκων, εἰκόνος
start learning
beeld, afbeelding

ἑκων, ἑκοῦσα, ἑκόν, ἑκόντος
start learning
vrijwillig, expres

ἔρριψα
start learning
aor. van ῥίπτω (= werpen)

ῥίπτω
start learning
werpen

εύρύς, εῖα, ύ
start learning
breed

ἡδύς, εῖα, ύ
start learning
aangenaam, fijn

ἠθέλησα
start learning
aor. van έθέλω (= willen)

έθέλω
start learning
willen

ἱκετεύω
start learning
smeken

μετά, μετ᾽, μεθ᾽+ acc
start learning
na

ὁ ναύτης, ναύτου
start learning
zeeman

ὁμολογέω + dat
start learning
het eens zijn (met)

παρά, παρ᾽+ gen
start learning
van (de kant van)

πᾶς, πᾶσα, πᾶν, πάντος
start learning
1 ev. ieder, elk 2 ev. (ge)heel, al 3 mv. alle(n), alles

ταχύς, εῖα, ύ
start learning
snel

τὸ χρῆμα, χρήματος
start learning
1. zaak, ding 2 mv. geld, bezit

ὁ χρόνος
start learning
tijd, periode


You must sign in to write a comment