Great minds

 0    55 flashcards    tomaszstrak
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Zrób przemówienie
start learning
Make a speech
Zrób posiłek
Zrób posiłek dla więcej niż ośmiu osób.
start learning
Make a meal
Make a meal for more than eight people.
Zadzwoń
Zadzwoń w obcym języku.
start learning
Make a phone call
Make a phone call in a foreign language.
Podjąć decyzję
Podjąć decyzje, która zmieni twoje życie na lepsze.
start learning
Make a decision
Make a decision that changed your life for the better.
Robić projekt
Wykonaj projekt z dużym zespołem.
start learning
Do a project
Do a project with a big team.
Wykonywać zadanie
start learning
Perform a task
Robić kurs
start learning
Doing the course
Opuszczać lekcje
start learning
Cut school
Zdać egzamin
start learning
Pass the exam
Rób interes
Zrób interes w obcym języku.
start learning
Do business
Do business in another language.
Zrób dobrze / źle
Zrób dobrze / żle egzamin.
start learning
Do well / badly
Do well / badly in an exam.
Odrób pracę domową
Odrabiaj zadania domowe w drodze do szkoły.
start learning
Do your homework
Do your homework on the way to school.
Które z poniższych pogrubień można zobaczyć na zdjęciach?
start learning
Which of the phrases in bold below can you see in the pictures?
Zrobiłeś?
start learning
Have you done
przemówienie publiczne
Czy kiedykolwiek miałeś publiczne przemówienie?
start learning
a speech in public
Have you every made a speech in public?
Wygłosiłem przemówienie w pracy.
start learning
I made a speech at work.
nerwowy
Byłem naprawdę zdenerwowany?
start learning
nervous
I was really nervous?
Czy kiedykolwiek zaprzyjaźniłeś się z kimś z innego kraju?
start learning
Have you ever made friends with someone from another country?
W rzeczywistości pobrali się tydzień temu.
start learning
In fact, they got married a week ago.
podkreślać
start learning
underline
ogólne doświadczenia
start learning
general experiences
dokładny
start learning
exact
koło
start learning
circle
słaby
start learning
weak
ślimak
start learning
snail
ryba
start learning
fish
Wszystko kosztowne
start learning
anything expensive
nagroda
start learning
prize
samolot
start learning
plane
rośliny
start learning
plants
w rzece
start learning
in the river
Czy możesz nam powiedzieć, jak wykorzystałeś swój talent w swojej pracy?
start learning
Can you tell us how you used your talent in your job?
Ale nikt nie wiedział, że umiesz gotować, prawda?
start learning
But no one knew you could cook, right?
Zrobiłem to dobrze
start learning
I did it well
Pracowałem w biurze.
start learning
I was working in an office.
Przyniosłem jedzenie na imprezy biurowe, tego typu rzeczy.
start learning
I brought food to office parties, that kind of thing.
Miałem pomysł, aby sprzedawać moje jedzenie w pracy.
start learning
I had the idea to sell my food at work.
Koledzy
start learning
Colleagues
przygotowany
start learning
prepared
makaron
start learning
pasta
ciasta
start learning
cakes
ostatecznie / w końcu
start learning
eventually
uzgodniony
start learning
agreed
Czy kiedykolwiek pomyślałeś?
start learning
Have you ever thought?
To jest zbyt trudne.
start learning
This is too difficult.
Kiedykolwiek zrobiłem.
start learning
I’ve ever made.
rozszerzenie
start learning
expanding
Jest daleko stąd.
start learning
It’s a long way away.
błędy
start learning
mistakes
ukryty
start learning
hidden
w tym
start learning
including
Po raz pierwszy odkryłem tę zdolność
start learning
I first discovered this abillity
Po prostu słucham ostrożnie i ćwiczę sam.
start learning
I just listen carefuly and am practising on my own.
własny
start learning
own
ustęp
start learning
paragraph

You must sign in to write a comment