glossika3 2826-2850

 0    25 flashcards    Madora
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
She told me she’s arriving tonight. ---- Are you sure of it?
start learning
Ona powiedziała mi, że przyjeżdża dziś wieczorem. ---- Jesteś tego pewien?
Shakira got married, to an American, and now she’s married with two children.
start learning
Shakira wzięła ślub z Amerykaninem, i teraz jest mężatką z dwojgiem dzieci.
The customs in their country are similar to ours.
start learning
Zwyczaje w ich kraju są podobne do naszych.
The film was completely different from what I'd been expecting.
start learning
Film był zupełnie inny od tego, czego oczekiwałem.
If you're dependent, on your parents, it means you still need, them for money. If not, then you're financially independent.
start learning
Jeśli jesteś zależny od swoich rodziców, oznacza to, że wciąż potrzebujesz ich dla pieniędzy. Jeśli nie, wtedy jesteś niezależny finansowo.
When we got to the Eiffel Tower, it was crowded with tourists.
start learning
Kiedy dotarliśmy do Wieży Eiffla, były tam tłumy turystów
Italy is famous for its art, cuisine, architecture, history, and fashion. It's rich in culture.
start learning
Włochy są znane ze swojej sztuki, kuchni, architektury, historii i mody. Są bogate w kulturę.
The police are still trying to determine who was responsible for the murders.
start learning
Policja wciąż próbuje ustalić, kto był odpowiedzialny za morderstwa.
Have you responded to your boss‘s email?
start learning
Czy odpowiedziałeś na e-mail swojego szefa?
I can't understand this, can you explain it to me?
start learning
Nie rozumiem tego, czy możesz mi to wytłumaczyć?
Let me describe to you how it happened.
start learning
Pozwól mi opisać, co się stało.
His lawyer refused to answer the policeman's question.
start learning
Jego prawnik odmówił odpowiedzi na pytanie policjanta.
Don't worry, they think you‘re funny. They weren't laughing at you, they were laughing at your joke.
start learning
Nie martw się, oni myślą, że jesteś zabawny. Nie śmiali się z ciebie, śmiali się z twojego żartu.
The suspect was shouting at the police very loudly.
start learning
Podejrzany krzyczał w stronę policji bardzo głośno.
The police pointed their guns at the suspect and told him to lie on the ground.
start learning
Policja wymierzyła broń w strone podejrzanego i powiedziała mu, żeby położył sie na ziemi.
But the man reached for his pockets, and that's when the police started shooting at him.
start learning
Ale mężczyzna sięgnął do kieszenie i wtedy policja zaczęła do niego strzelać.
And then onlookers started shouting to each other.
start learning
I wtedy widzowie zaczęli krzyczeć do siebie.
Somebody threw a shoe at the politician.
start learning
Ktoś rzucił butem w polityka.
I asked her, to throw the keys to me from the window, but when they hit the ground, they fell down a drain.
start learning
Poprosiłem ją, żeby rzuciła mi klucze z okna, ale kiedy one uderzyły o ziemię, wpadły do studzienki.
We had a morning meeting and a discussion about what we should do.
start learning
Mieliśmy poranne spotkanie i dyskusję o tym, co powinniśmy zrobić.
If you‘re worried about it, don't just sit there, do something about it.
start learning
Jeśli się tym martwisz, nie siedź tu, tylko zrób coś z tym.
He‘s so selfish, that he doesn't care, about anybody else.
start learning
Jest tak egoistyczny, że nie obchodzi go nikt inny.
You're an independent person, and can make your own decisions. I don't care, what you do.
start learning
Jesteś niezależną osobą i możesz podejmować własne decyzje. Nie obchodzi mnie, co robisz.
Would you care for a hot drink or some hot soup?
start learning
Chciałbyś coś gorącego do picia lub gorącą zupę?
My grandfather is already ninety years old, and needs somebody to care for him. So we take turns looking after him.
start learning
Mój dziadek ma już dziewięćdziesiąt lat i potrzebuje kogoś, żeby o niego dba. Więc opiekujemy się nim na zmianę.

You must sign in to write a comment