geografia kartkowka

 0    21 flashcards    grazynkasiwa
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
funkcje przemysły wymień
start learning
funkcja ekonomiczna, funkcja społeczna, funkcja przestrzenna
funkcja ekonomiczna
start learning
dostarczanie maszyn i urządzeń pozostałym sektorom gospodarki, współtworzenie dochodu narodowego, stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego regionów
funkcja społeczna
start learning
np. tworzenie miejsc pracy, źródło utrzymania ludności, kształtowanie struktury wykształcenia ludności
funkcja przestrzenna
start learning
m.in. zmiana krajobrazu, przyspieszenie rozwoju obszarów miejskich
industrializacja
start learning
proces przekształcania się społeczeństwa tradycyjnego w społeczeństwo przemysłowe dzięki wprowadzeniu gospodarki opartej na mechanizacji produkcji
negatywny skutek industrializacji
start learning
zanieczyszczanie wód, atmosfery oraz degradacja gleby
pierwsza rewolucja przemysłowa (epoka pary)
start learning
james watt w 1763 wynalazł maszynę parową. zrewolucjonizowało to przemysł włókienniczy i przyczyniło do jego mechanizacji. okres pierwszej rewolucji odznacza się rozwojem hutnictwa i górnictwa węgla. (XVIII wiek)
druga rewolucja przemysłowa (epoka elektryczności)
start learning
w 1879r thomas eduson skonstruował żarówke, Ignacy Łukasiewicz opracował rafinacje ropy naftowej, rozwój przemysłu chemicznego, diesel skonstruował silnik. (przełom XIX i XX wieku)
trzecia rewolucja przemysłowa (naukowo-techniczna)
start learning
w 1958 Jack s. Kilby skonstruował model układu scalonego, co umożliwiło automatyzacje i komputeryzację produkcji. okres ten odznacza się dynamicznym rozwojem usług telekomunikacyjnych i wzrostem produkcji enwrgii ze źródeł odnawialnych (druga połowa XX w)
czynniki lokalizacji przemysłu
start learning
czynniki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze
czynniki przyrodnicze
start learning
baza surowcowa, dostęp do wody, ukształtowanie powierzchni, klimat, walory przyrodnicze i krajobrazowe
czynniki pozaprzyrodnicze
start learning
komunikacja, dostęp do energii, infrastruktura techniczna, zasoby siły roboczej, dostęp do dużego rynku zbytu
lokalizacja przemysłu
start learning
-przymusowa (zależna od miejsca występowania surowca np. kopalnie) -związana(budowanie zakładów w pobliżu miejsca występowania surowca np. elektrownie) -swobodna(niezależna od występowania surowców)
restrukturyzacja przemysłu
start learning
proces polegający na zmianie profilu produkcji przemysłowej poprzez likwidację tradycyjnych gałęzi przemysłu, zastępowaniu ich nowoczesnymi oraz na modernizacji starych ciągów technologicznych.
modernizacja
start learning
unowocześnianie produkcji oraz zmiana organizacji pracy
deglomeracja przemysłu
start learning
jest procesem, którego celem jest rozładowania nadmiernej koncentracji przemysłu na danym obszarze.
formy organizacji przestrzennej przemysłu nowoczesnej technologii
start learning
parki naukowe, parki technologiczne, technopolie, klastry przemysłowe
czym zajmuje się przemysł energetyczny
start learning
uzyskiwaniem, przetwarzaniem i gromadzeniem energii
źródła energii na świecie
start learning
-źródła odnawialne (niewyczerpywalne, np. wiatr, słońce, woda, biomasa, biopaliwa, biogazy, wody termalne) -surowce nieodnawialne (wyczerpywalne, np. surowce energetyczne)
typy elektrowni
start learning
elektrownie cieplne, jądrowe, wodne
elektrownie na świecie
start learning
64%światowej produkcji energii, soala się w nich węgiel kamienny i brunatny, rope naftową, gaz ziemny(najmniej szkodliwy dla środowiska)

You must sign in to write a comment