Genetyka (1-4)

5  2    63 flashcards    Zuzakitko
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
DNA
start learning
kwas deoksyrybonukleinowy, nośnik informacji genetycznej
genetyka
start learning
genetyka in Polish
badanie dziedziczenia cech i zmienności organizmów
inżynieria genetyczna
start learning
inżynieria genetyczna in Polish
pozwala na ingerowanie w materiał genetyczny w taki sposób, że ulegają zmianie cechy dziedziczne
biotechnologia nowoczesna
start learning
projektowanie organizmów o właściwościach przydatnych człowiekowi
nukleotyd
start learning
składa się z: cukru-deoksyrybozy, zasady azotowej, reszty kwasu fosforowego (V)
zasady azotowe
start learning
DNA: guanina, cytozyna, adenina, tymina RNA: adenina, uracyl, cytozyna, guanina
sekwencja DNA
start learning
kolejność występowania poszczególnych nukleotydów w nici DNA
podwójna helisa
start learning
model budowy DNA
zasada komplementarności
start learning
wyznacza sekwencję nukleotydów drugiej nici
replikacja DNA
start learning
podwojenie DNA, dokładne kopiowanie cząsteczek w stosunkowo krótkim czasie
polimeraza DNA
start learning
enzym, dobudowuje do matrycy komplementarne nukleotydy i łączy je w nową nić
nić DNA jest semikonserwatywna
start learning
każda nową nić DNA zawiera jedną stara nić
RNA
start learning
kwas rybonukleinowy,
ryboza
start learning
cukier wchodzący w skład RNA
mRNA
start learning
matrycowy, przenosi informację o sekwencji aminokwasów w białku cząsteczki DNA na rybosomy
rRNA
start learning
rybosomowy, wchodzi w skład rybosomów
tRNA
start learning
transportowe, dostarcza aminokwasy na rybosomy
białka enzymatyczne
start learning
przyspieszają przebieg reakcji w organizmie; lipaza, pepsyna
białka budulcowe
start learning
wchodzą w skład struktur w organizmie; kolagen, keratyna
białka motoryczne
start learning
umożliwiają ruch w komórkach i tkankach; aktyna, miozyna
białka transportujące
start learning
odpowiadaja za przenoszenie wielu związków; hemoglobina
białka regulacyjne
start learning
regulują procesy przebiegające w komórkach; insulina
białka obronne
start learning
ochraniają organizm m.in. przed infekcjami; przeciwciała
białka magazynujące
start learning
umożliwiają gromadzenie ważnych związków; ferrytyna (magazynuje żelazo)
gen
start learning
odcinek DNA dotyczący budowy jednego białka (łańcucha polipeptydowego) lub jednej cząsteczki RNA
geny bakterii (organizmów prokariotycznych)
start learning
leżą obok siebie, nie są oddzielone odcinkami niekodującymi
geny organizmów eukariotycznych
start learning
między genami występuje dużo odcinków nie kodujących
pozagenowe DNA
start learning
nie kodujące ani białka ani RNA, przypuszcza się, że biorą udział w regulowaniu procesów
eksony
start learning
odcinki kodujące, zazwyczaj krótsze
introny
start learning
niekodujące
genom
start learning
kompletny zapis informacji genetycznej danego organizmu; określa się tez tak materiał genetyczny wirusów
genom bakterii
start learning
stanowi go duża cząsteczka DNA nazywana chromosomem bakteryjnym oraz małe cząsteczki-plazmidy
nukleoid
start learning
miejsce występowania genomu bakterii
plazmidy
start learning
geny w plazmidach nie zawsze kodują informacje niezbędne do życia ale przydatne
komórki eukariotyczne
start learning
posiadające jądro
komórki prokariotyczne
start learning
mają substancje jądrową
cząsteczki DNA
start learning
występują: w mitochondriach, chloroplastach i jądrze komórkowym
Wszystkie komórki organizmu mają identyczny genom
start learning
różnice powoduje to, że aktywna jest tylko część genów
chromatyna
start learning
tworzy ją: kwas deoksyrybonukleinowy związany z białkami; ma ona postać długich cienkich nici które podczas podziału staja się zwarte tak, że mozna wyodrębnić poszczególne cząsteczki DNA
chromosom
start learning
część chromatyny która podczas podziału ma dwie identyczne cząsteczki DNA
nukleosom
start learning
fragment nici nawinięty na białka, podstawowa jednostka chromatyny
centromer
start learning
zwężenie w chromosomie wyznaczające ramiona, umozliwia on rozdzielenie materiału genetycznego podczas podziału komórki
chromosom mitotyczny
start learning
zawiera dwie identyczne cząsteczki DNA
kariotyp
start learning
zestaw chromosomów charakterystyczny dla komórki somatycznej danego organizmu
chromosomy homologiczne
start learning
chromosomy podobne do siebie
diploidalne
start learning
organizmy i komórki o podwójnym zestawie chromosomów
haploidalne
start learning
mające pojedynczy zestaw chromosomów
poliploidalne
start learning
zawierają więcej niż po dwa chromosomy każdej pary
kod genetyczny
start learning
sposób zapisu informacji genetycznej o budowie białek w sekwencji DNA
kodon
start learning
trzy kolejne nukleotydy kodujące jeden aminokwas
trójkowy
start learning
trzy kolejne nukleotydy kodują jeden aminokwas
jednoznaczny
start learning
każdy kodon koduje jeden i ten sam aminokwas
bezprzecinkowy
start learning
między kodonami nie ma przerw
zdegenerowany
start learning
kilka kodonów może kodować ten sam aminokwas
niezachodzący
start learning
każdy nukleotyd wchodzi w skład tylko jednego kodonu
uniwersalny
start learning
prwaie wszystkie organizmy te same kodony oznaczają te same aminokwasy
cechy kodu genetycznego
start learning
trójkowy, jednoznaczny, bezprzecinkowy, zdegenerowany, niezachodzący, uniwersalny
kodon STOP
start learning
informuje o zakończeniu odczytywaniu informacji o sekwencji aminokwasów o danym białku (trzy kodony)
ekspresja genu
start learning
proces odczytywania informacji genetycznej
transkrypcja
start learning
odczytywanie genów następuje w nim od DNA do rRNA lub tRNA
translacja
start learning
na podstawie nukleotydów w mRNA przy udziale tRNA zachodzi synteza białka
antykodon
start learning
sekwencja trzech nukleotydów komplementarna do danego kodonu tRNA
modyfikacje białka
start learning
odcięcie fragmentu białka z jego końców i ze środka, czy przyłączeniu aminokwasów różnych grup chemicznych

See related flashcards:

genetyka cd

You must sign in to write a comment