Family – Basic Polish Vocabulary

5  1    48 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
aunt
Aunt Helen lives in a small Welsh village.
start learning
ciotka
Ciotka Helen mieszka w małej Walijskiej wiosce.
birth
The famous Birth of Venus was painted by Sandro Boticelli.
start learning
narodziny
Słynny obraz Narodziny Wenus namalował Sandro Boticelli.
birthday
My birthday is on May 2nd.
start learning
urodziny
Moje urodziny są 2 maja.
brother
My brother is my best friend.
start learning
brat
Mój brat jest moim najlepszym przyjacielem.
brother-in-law
My brother-in-law is from London and doesn't speak any Polish.
start learning
szwagier
Mój szwagier pochodzi z Londynu i nie mówi po polsku.
cousin
Our cousins live in a wooden house by the lake.
start learning
kuzyn
Nasi kuzyni mieszkają w drewnianym domu nad jeziorem.
daughter
I have two daughters and three sons.
start learning
córka
Mam dwie córki i trzech synów.
daughter-in-law
Our daughter-in-law is a student of the University of Kent.
start learning
synowa
Nasza synowa jest studentką Uniwersytetu w Kent.
death
Why are people afraid of death?
start learning
śmierć
Dlaczego ludzie boją się śmierci?
divorcee
The number of divorcees under 25 has risen dramatically over the last 10 years.
start learning
rozwodnik, rozwódka
Liczba rozwodników poniżej 25 roku życia wzrosła dramatycznie w ostatnich 10 latach.
family
My family consists of my parents, my younger brother and me.
start learning
rodzina
Moja rodzina składa się z moich rodziców, młodszego brata i mnie.
father
My father works for a big pharmaceutical company.
start learning
ojciec
Mój ojciec pracuje w dużej firmie farmaceutycznej.
father-in-law
His father-in-law left him a house with a big garden.
start learning
teść
Jego teść zostawił mu dom z dużym ogrodem.
funeral
The funeral of the killed soldier will take place on Friday.
start learning
pogrzeb
Pogrzeb zabitego żołnierza odbędzie się w piątek.
granddaughter
Our granddaughter is the sweetest child in the world.
start learning
wnuczka
Nasza wnuczka jest najsłodszym dzieckiem na świecie.
grandfather
Tom's grandfather is 70 years old.
start learning
dziadek
Dziadek Tomka ma 70 lat.
grandmother
Helen's grandmother goes jogging every morning.
start learning
babcia
Babcia Heleny biega codziennie rano.
grandson
Our grandson is going to visit us next week.
start learning
wnuczek
Nasz wnuk odwiedzi nas w przyszłym tygodniu.
husband
Mary's husband is French and doesn't speak English.
start learning
mąż
Mąż Mary jest Francuzem i nie mówi po angielsku.
marriage
Her first marriage to rock star was short and dull.
start learning
małżeństwo
Jej pierwsze małżeństwo z gwiazdą rocka było krótkie i nudne.
mother
In the United States, Mother's Day is celebrated on the second Sunday in May.
start learning
matka
W Stanach Zjednoczonych Dzień Matki obchodzony jest w drugą niedzielę maja.
mother-in-law
His mother-in-law promised to buy him a new driller.
start learning
teściowa
Jego teściowa obiecała, że mu kupi nową wiertarkę.
nephew
Andrew's nephew is a promising tennis player.
start learning
bratanek, siostrzeniec
Siostrzeniec Andrzeja jest obiecującym tenisistą.
niece
Ann is my favourite niece and I enjoy spending time with her.
start learning
bratanica, siostrzenica
Anna jest moją ulubioną siostrzenicą. Lubię z nią spędzać czas.
parents
I love and respect my parents.
start learning
rodzice
Kocham i szanuję swoich rodziców.
relationship
Our relationship from the very beginning wasn't easy.
start learning
związek
Nasz związek od samego początku nie był łatwy.
sister
I'd like to introduce my younger sister, Susan.
start learning
siostra
Chciałbym przedstawić swoją młodszą siostrę, Susan.
sister-in-law
I often have coffee with my sister-in-law.
start learning
szwagierka
Często spotykam się na kawie z moją szwagierką.
son
Our son, Jimmy, wants to be a pilot in the future.
start learning
syn
Nasz syn, Jimmy, chce zostać pilotem w przyszłości.
son-in-law
Their son-in-law has been unemployed for over five months.
start learning
zięć
Ich zięć jest bezrobotny od ponad pięciu miesięcy.
stepbrother
I'm sharing my room with my stepbrother now.
start learning
brat przyrodni
Teraz dzielę pokój z moim bratem przyrodnim.
stepdaughter
Elizabeth's stepdaughter calls her mummy.
start learning
pasierbica
Pasierbica Elżbiety zwraca się do niej "mamusiu".
stepfather
My stepfather was a great guy who treated us as his own.
start learning
ojczym
Nasz ojczym był wspaniałym facetem. Traktował nas jak swoje własne dzieci
stepmother
Most children do not accept their stepmothers.
start learning
macocha
Większość dzieci nie akceptuje swoich macoch.
stepsister
His stepsister played football and loved computer games.
start learning
siostra przyrodnia
Jego siostra przyrodnia grała w piłkę nożną i uwielbiała gry komputerowe.
stepson
I love my stepson as much as I love my own children.
start learning
pasierb
Kocham pasierba tak mocno jak moje własne dzieci.
to divorce
Billy never wanted to divorce Amanda and always regretted doing so.
start learning
rozwieść się
Billy nigdy nie chciał rozwieść się z Amandą i zawsze tego żałował.
to get married
We've decided to get married as soon as possible.
start learning
ożenić się, wyjść za mąż
Postanowiliśmy wziąć ślub jak najszybciej.
to marry
I'm planning to marry Elizabeth in a small 17th century chapel.
start learning
poślubić
Zamierzam poślubić Elżbietę w małej 17-wiecznej kaplicy.
uncle
Uncle David promised to mend our car.
start learning
wuj
Wuj David obiecał naprawić nasz samochód.
wedding
Their wedding will take place in the Ice Chapel in Sweden.
start learning
ślub
Ich ślub odbędzie się w Kaplicy Lodowej w Szwecji.
widow
The widows mourn their husbands.
start learning
wdowa
Wdowy opłakują swoich mężów.
widower
The young widower couldn't cope with the loss of his wife.
start learning
wdowiec
Młody wdowiec nie radził sobie z sytuacją, w której znalazł się po utracie żony.
wife
His wife left him for another man.
start learning
żona
Żona zostawiła go dla innego mężczyzny.
grandparents
Tom's grandparents invited him for Christmas.
start learning
dziadkowie
Dziadkowie Toma zaprosili go na Święta Bożego Narodzenia.
to give birth
Ann gave birth to triplets on the last day of December.
start learning
urodzić
Ann urodziła trojaczki w ostatnim dniu grudnia.
to be pregnant
Susan is pregnant with her second child.
start learning
być w ciąży
Susan jest w ciąży z drugim dzieckiem.
family
My family lives in the south of the country.
start learning
rodzina
Moja rodzina mieszka na południu kraju.

You must sign in to write a comment