English 4 IT

 0    157 flashcards    kinga53
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
mieć zastosowanie, dotyczyć czegoś
start learning
apply to sth
aktywa
start learning
assets
od razu, natychmiast
start learning
at once
przechwytywać
start learning
capture
przewaga konkurencyjna
start learning
competitive advantage
prowadzenie biznesu
start learning
conduct of business
kluczowy czynnik sukcesu
start learning
critical success factor
istotny
start learning
important, crutial, significant, vital
dostosowywać do potrzeb
start learning
customize
poprawa, ulepszenie
start learning
enhancement
szacować
start learning
to estimate, evaluate
podstawowy cel
start learning
fundamental objective of
w zgodzie z
start learning
in accordance with, in alignment with
wzrost przychodu
start learning
increase in revenue
niematerialny
start learning
intangible
zaspokoić potrzebę
start learning
meet the need
maszyny i urządzenia
start learning
plant and equipment
zapewniać długoterminowe korzyści
start learning
render/provide long-term benefits
wykorzystać coś
start learning
take advantage of sth
dobrostan
start learning
well-being
organizować, porządkować
start learning
organize, arrange
uwierzytelnienie
start learning
authentication
spójny
start learning
compact, consistent
ocena
start learning
mark, evaluation
nadający się do wykorzystania
start learning
exploitable
nieodłączny
start learning
inherent
wydzierżawić
start learning
lease
obsługiwać
start learning
operate
uruchomienie w środowisku produkcyjnym
start learning
release to production environment
rozkładać na coś
start learning
resolve into something
dostawca
start learning
supplier, vendor
odnośnie do czegoś
start learning
with regard to something, with respect to sth
płytka drukowana
start learning
circuit board
kieszeń napędu
start learning
drive bay
pamięć nieulotna
start learning
non-volatile memory
radiator
start learning
radiator, heat sink
obracać
start learning
to turn over, spin
ścieżka
start learning
a path, track, trace
zakłócenie
start learning
disruption
wytyczna
start learning
guideline
nadający się do użytku
start learning
usable, operable
przetwarzanie wsadowe
start learning
batch processing
klikalność
start learning
click-through
kwestia sporna
start learning
debatable issue
zróżnicowane dane
start learning
varied data, disparate data
odporny na błędy
start learning
fault tolerant
oszustwo
start learning
fraud
niejednorodność
start learning
heterogeneity
ingerować
start learning
interfere, intervene
harmonogramowanie zadań
start learning
job scheduling
zwłoka, opóżnienie
start learning
delay, latency
rozwiązać problem
start learning
solve the problem, overcome issue
wyjawiać, ujawniać
start learning
reveal
narzędzie
start learning
tool, utility
wiarygodność
start learning
veracity
pobudzać wzrost
start learning
boost
zbieranie danych
start learning
collecting data, data capture, data acquisition
drążyć
start learning
hollow, drill
obejmować
start learning
encompass
wykorzystać dane klientów
start learning
leverage customer data
odciążać
start learning
offload
określać, ogłaszać
start learning
define, announce, state
naruszenie
start learning
violation
atrakcyjny wizualnie
start learning
visually attractive, visually appealing
zbiegać się
start learning
coincide, converge
schemat blokowy
start learning
flowchart
ujarzmić, okiełznać
start learning
tame, harness
dane historyczne
start learning
historical data, legacy data
wynik, rezultat
start learning
result, outcome
wartość skrajna
start learning
extreme value, outlier
fałszywy wzorzec
start learning
Fake pattern, spurious pattern
węzeł końcowy
start learning
end node, terminal node
dane źródłowe
start learning
source data, underlying data
fascynujący
start learning
fascinating, compelling, enthralling
zajmujący, porywający
start learning
entertaining, thrilling, stimulating
trzymający w napięciu
start learning
gripping
stosować się do ograniczeń
start learning
comply with restrictions
naruszenie praw autorskich; piractwo
start learning
Copyright infringement; piracy
prawo autorskie
start learning
Copyright law
zrzec się odpowiedzialności
start learning
give up responsibility, disclaim
napotykać
start learning
face, encounter
wyłączne prawa
start learning
exclusive rights
jeśli dotyczy
start learning
if applicable
ograniczenie odpowiedzialności
start learning
limitation of liability
miernik
start learning
metric
udoskonalenie
start learning
improvement, refinement
przychód
start learning
revenue
dochód
start learning
income
tantiemy
start learning
royalties
warunki korzystania
start learning
terms of use
zajmować się czymś
start learning
engage in something, address sth
uzgodniony
start learning
agreed, agreed-upon
dotrzeć do problemu
start learning
reach the problem, bottom out a problem
obszerna dokumentacja
start learning
comprehensive documentation
lekceważyć
start learning
disregard
rozwinąć temat
start learning
elaborate on sth
ujmować, obejmować
start learning
capture, include, embrace
wcielić w życie
start learning
enact
wykonalność
start learning
feasibility
wytyczna
start learning
guideline
rozpoczęcie
start learning
inception
docelowy użytkownik
start learning
target user, intended user
utrzymać tempo
start learning
keep up the pace
przeoczyć coś
start learning
overlook something
interesariusz
start learning
stakeholder
podatność na bycie wąskim gardłem
start learning
susceptibility to bottlenecks
przekazanie
start learning
transition
brak reakcji (na coś)
start learning
unresponsiveness to sth
sąsiadujący
start learning
adjacent
spory kawał
start learning
chunk
korek, zator
start learning
congestion
wyznacznik
start learning
determinant
poprawiać, zwiększać
start learning
enhance
wpis
start learning
entry
podrabiać
start learning
forge
zniekształcać
start learning
garble
fałszowanie ip
start learning
IP spoofing
drgać
start learning
jitter
poprzednik
start learning
predecessor
uznawać za coś
start learning
regard
wyszukiwanie powiązane
start learning
related search
związany z tematem
start learning
relevant
solidność, niezawodność, rzetelność
start learning
reliability
postanowienie, uchwała
start learning
resolution
fragment tekstu
start learning
snipped of text
pojęcie
start learning
term
po których następuje
start learning
followed by
przewidywać
start learning
foresee, anticipate
kontynuować
start learning
to go on, continue, keep on
nadużycie
start learning
abuse
być odpowiedzialnym za coś
start learning
be responsible/accountable for something
przystosować się
start learning
to adapt, comform
dopasowywać się
start learning
align with sth
do dyspozycji
start learning
at disposal
wzorzec, punkt odniesienia
start learning
benchmark
zgodność z czymś
start learning
compliance with something
kompleksowe podejście
start learning
comprehensive approach
powtórnie weryfikować
start learning
countercheck
nadzór nad danymi
start learning
data governance
dziedzina, obszar
start learning
field, domain
wszelki
start learning
each and every
skuteczność, efektywność
start learning
efficacy
sprawowanie władzy
start learning
execution of authority
w ogniu walki
start learning
in the heat of battle
włączyć, wcielić
start learning
incorporate
przechowywanie informacji
start learning
information retention
wgląd, wyobrażenie
start learning
insight
łagodzić
start learning
mitigate
pokryć czymś
start learning
overlay over sth
nadzór
start learning
supervision, oversight
zasady
start learning
rules, policy
poruszyć kwestię
start learning
raise an issue
odpowiednio, w kolejności
start learning
respectively
aby nie
start learning
lest
w zasadzie
start learning
in principle
zamawiający
start learning
contracting, ordering party
wyjawiać
start learning
reveal

You must sign in to write a comment