czasowniki ważne 4

 0    27 flashcards    agawuj
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
kończyć
Skończ swoje zadanie i idź do domu.
start learning
to finish
Finish your task and go home.
zgadzać się
Wszystko się zgadza, tak?
start learning
to agree
Everything adds up, right?
mylić się (c)
Myślę, że możesz się mylić.
start learning
confuse
I think you may be wrong.
przypominać, wyglądać jak
Wyglądasz dokładnie jak twoja siostra.
start learning
to look like
You look exactly like your sister.
złapać
Policja złapała go na gorącym uczynku.
start learning
to catch
The police caught him red-handed.
uczyć się
Jaką masz metodę uczenia się?
start learning
to learn
What are your learning habits?
otwierać
Królowa zamierza otworzyć nowy szpital.
start learning
to open
The Queen is going to open a new hospital.
nosić
Ona zawsze nosi bardzo śmieszne ubrania.
start learning
to carry
She always wears very funny clothes.
obiecywać
Obiecujesz, że się ze mną ożenisz?
start learning
to promise
Do you promise you'll marry me?
nienawidzić
Nienawidzę fizyki!
start learning
to hate
I hate Physics!
marzyć
Marzę o domku z ogrodem.
start learning
to dream
I dream of a house with a garden.
rozmawiać z kimś
Rozmawiałeś z nim o jego zachowaniu?
start learning
to talk to somebody
Did you talk to him about his conduct?
uciekać
Rabusie uciekli już z miejsca przestępstwa.
start learning
to escape
The robbers have already fled the scene of the crime.
opowiadać
Opowiedziała mi historię swojej rodziny.
start learning
to tell
She told me the story of her family.
spotykać
Spotkajmy się wieczorem w klubie.
start learning
to meet
Let's meet tonight at the club.
odłożyć
Chciałbym przełożyć nasze spotkanie.
start learning
to put back
I'd like to postpone our meeting.
chronić
Zmieniliśmy wszystkie nazwiska, by chronić prywatność naszych pacjentów.
start learning
to protect
We changed all the names to protect the privacy of our patients.
liczyć
Nauczyłem się liczyć w wieku trzech lat.
start learning
to count
I learnt to count at the age of three.
bronić
Uczęszczała na lekcje karate, żeby nauczyć się samoobrony na wypadek napaści.
start learning
to defend
She went to karate lessons to learn how to defend herself in case of an assault.
brać ślub
Kiedy zamierzacie wziąć ślub?
start learning
to get married
When are you planning to get married?
obawiać się
Obawiam się, że nie damy rady złapać tego autobusu.
start learning
to be afraid
I'm afraid we won't manage to catch this bus.
siadać
Usiadła w fotelu i wkrótce zasnęła.
start learning
to sit down
She sat in the armchair and soon fell asleep.
istnieć
Ta firma już nie istnieje.
start learning
to exist
That company doesn’t exist anymore.
życzyć
Chciałbym być kobietą.
start learning
to wish
I wish I were a woman.
wchodzić
Wszedł do środka i wjechał windą na siódme piętro.
start learning
to enter
He got in and took the lift to the seventh floor.
mylić się (m)
start learning
confuse (m)
mylić się
start learning
get your facts wrong

You must sign in to write a comment